Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpoczęło się 1 października 2019 r. 

Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof UŁ, z Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej WBiOŚ, kieruje z kolei Szkołą Doktorską BioMedChem. Ta jednostka prowadzona jest wspólnie z Instytutami Polskiej Akademii Nauk - Instytutem Biologii Medycznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych oraz Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO. Szkoła Doktorska BioMedChem stanowi ważny wkład w proces podnoszenia jakości zaawansowanego kształcenia na poziomie akademickim. Skupia doktorantów następujących dyscyplin: nauki biologicznenauki medyczne i nauki chemiczne.

Na czele Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych stanęła dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ z Katedry Filologii Klasycznej WF. Szkoła umożliwia uzyskanie stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach: archeologii, historii, filozofii, językoznawstwie, literaturoznawstwie, naukach o kulturze i religii oraz naukach o sztuce.

Szkołą Doktorską Nauk Społecznych kieruje dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ z Katedry Zarządzania WZ. Ta szkoła doktorska skupia doktorantów następujących dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji.

Dyrektorką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska z Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin WBiOŚ. Szkoła zapewnia kształcenie doktorantów z dyscyplin: matematyki; nauk biologicznych; nauk chemicznych; nauk fizycznych, a także nauk o Ziemi i środowisku.