REKRUTACJA do SDNS UŁ na rok akademicki 2024/2025

rozpoczyna się 4 czerwca 2024 r.

 

Doktoranci Szkoły Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego otrzymują stypendium:

- na pierwszym i drugim roku kształcenia w wysokości od 3466,90 zł brutto miesięcznie

 - na pierwszym i drugin roku kształcenia w wysokości od 4506,97 zł brutto miesięcznie – dla doktorantów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

- na trzecim i czwartym rok kształcenia w wysokości od 5340,90 zł brutto miesięcznie

- na trzecim i czwartym rok kształcenia w wysokości od 6380,97 zł brutto miesięcznie – dla doktorantów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rekrutacja do Szkoły doktorskiej to kilkuetapowy proces, który dla ułatwienia rozpisaliśmy na konkretne kroki. Zapoznaj się z nimi, żeby wypełnić wszystkie związane z nim formalności.

Pod kierunkiem potencjalnego promotora przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

Jeżeli kandydat uzyskał od promotora (pracownika naukowego UŁ) zgodę na objęcie go opieką promotorską, składa oświadczenie potencjalnego promotora o gotowości podjęcia się promotorstwa oraz oświadczenie promotora ws. spełnienia warunków (wzór oświadczeń poniżej).

Jeżeli kandydat nie uzyskał takiej zgody, wówczas składa wniosek o wyznaczenie wybranej osoby, posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji promotora, na promotora swojej pracy doktorskiej (wzór wniosku poniżej).

Informacje o konkursach dla doktorantów w ramach grantów NCN (wraz z tematyką badań) znajdują się na stronie http://ncn.gov.pl

 

Wykaz opiekunów oraz tematyki seminariów doktorskich w roku akademickim 2024/2025 dla poszczególnych dyscyplin:

 

Pliki do pobrania

Elektroniczna rejestracja na studia jest możliwa w terminie od 4  czerwca 2024 r. do 13 czerwca 2024 r.

Zapisz się na studia/rejestracja 

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji (IRK).

 

Pliki do pobrania

Przygotuj czytelne skany lub zdjęcia całej dokumentacji papierowej, którą składasz w ramach rekrutacji, a następnie dołącz je poprzez wgranie do systemu IRK w czasie przewidzianym w Terminarzu rekrutacji na składanie dokumentów. Każdy plik ze skanem powinien w nazwie zawierać imię i nazwisko kandydata oraz oznaczenie tego, jaki dokument został zeskanowany, według schematu: Imię_Nazwisko_nazwa zeskanowanego dokumentu.

W terminie od 6 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. dostarcz przygotowaną dokumentację (oryginał podania o przyjęcie na studia, odpisy dyplomów, kopie publikacji i zaświadczeń) osobiście lub wyślij pocztą pod adres:

Centrum Szkół Dokrorskich

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ

ul. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, pok. 114.

 

Za termin doręczenia dokumentów uznaje się termin ich wpływu do szkoły doktorskiej.

 

Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, kwestionariusz.

 

 

Pliki do pobrania

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

− znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej z zakresu danej dyscypliny,

− znajomość dotychczasowego dorobku nauki polskiej i obcej w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań podejmowanych przez kandydata,

− wiedza na temat krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych w wybranej dyscyplinie/dyscyplinach,

− innowacyjność myślenia oraz elastyczność koncepcji pracy doktorskiej kandydata, w tym także w kontekście możliwości objęcia opieką promotorską przez pracownika/pracowników uczelni wymienionych na liście potencjalnych promotorów, których profil/profile naukowe są najbliższe tematyce wskazanej przez kandydata,

− posiadanie podstawowej wiedzy na temat możliwości pozyskania środków na prowadzenie badań naukowych oraz zastosowania dorobku wynikającego z planowanej rozprawy doktorskiej w procesie komercjalizacji wyników działalności naukowej, o ile wynika to z tematyki badawczej,

− plany zawodowe oraz motywacja do pracy naukowej i aktywności w środowisku akademickim,

− poziom językowy udzielanych odpowiedzi (biegłość w terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji wypowiedzi, komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji).

Maksymalnie można uzyskać 25 pkt.

Każdy członek komisji ocenia rozmowę niezależnie, dysponując liczbą 25 pkt. Końcowa liczba punktów, jaką uzyskuje kandydat, jest średnią arytmetyczną punktacji członków komisji uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej danego kandydata.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.

Kandydat zostanie poinformowany o terminie rozmowy drogą elektroniczną (w systemie IRK).

Informacja o przyjęciu do szkoły doktorskiej jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Informacje o doktoracie wdrożeniowym znajdziesz w strefie kandydata. 

Przejdź do zakładki

 

 

Pliki do pobrania

SEKRETARZ

Sekretarz: mgr Aneta Szewczyk

____________________

Siedziba biura SDNS UŁ:

XIV Dom Studenta UŁ (wieża Babel)
ul. Matejki 21/23, pok. 114 (I piętro)
90-237 Łódź

Tel.: 42 635 62 42, 601 083 029

E. office.sdns@uni.lodz.pl

Dyżury: wtorki i  piątki w godz. 9:00 - 15:00