Badacze związani z Uniwersytetem Łódzkim zajmują ważne miejsce na naukowej mapie Polski. Najwybitniejsi z nich są honorowani członkostwem Polskiej Akademii Nauk.

Polska Akademia Nauk powstała w 1952 roku. Zrzesza wybitnych uczonych o niepodważalnym dorobku i autorytecie.

Akademia działa na rzecz wprowadzania i utrwalania najwyższych standardów badań, zarówno w warstwie jakościowej, jak i etycznej. Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut – obecnie działa ich 68, z czego czternaście ma kategorię A+. PAN posiada także stacje zagraniczne, biblioteki, muzea, archiwa oraz ogród botaniczny. Główna siedziba PAN mieści się w Warszawie.

CZŁONKOWIE PAN

Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Maksymalna liczba krajowych członków PAN wynosi 350 osób. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.

PAN DLA MŁODYCH

Przy PAN działa Akademia Młodych Uczonych (AMU), którą powołano do życia w 2010 roku. Członkowie AMU, których kadencja trwa 5 lat, aktywizują środowisko młodych badaczy, organizują debaty i konferencje. Do zadań AMU należy również promowanie nauki i upowszechnianie jej etycznego i rzetelnego uprawiania.

PAN W ŁODZI

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi powstał w 1977 roku. Jest jednym z ośmiu oddziałów PAN w Polsce. Obecnie funkcję jego prezesa pełni prof. dr hab. Aleksander Welfe, członek rzeczywisty PAN, kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych w Uniwersytecie Łódzkim.

Przy łódzkim oddziale PAN działają komisje naukowe organizujące odczyty, seminaria i spotkania z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, biotechnologii, integracji europejskiej czy ochrony środowiska. Oddział wydaje czasopisma, przyznaje nagrody młodym naukowcom i prowadzi działalność popularyzującą naukę.

 

NAUKOWCY UniLodz W PAN

Łódzki oddział PAN zrzesza obecnie 13 członków Akademii, z czego 2 jest związanych z Uniwersytetem Łódzkim.

ur. 21 lipca 1950 roku w Pabianicach

 

Specjalność naukowa:

biofizyka: biofizyka błon, transportery wielolekowe, biochemia i biofizyka reaktywnych pochodnych tlenu i antyoksydantów, biogerontologia.

Członek korespondent PAN od 2010 roku

Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biofizyki uzyskał w 1977 roku, tytuł profesora – w 1989 roku.

Kierownik Katedry Biochemii i Biologii Komórki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, kierownik Katedry Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.

Najważniejsze opublikowane prace:

Decreased Antioxidant Defense during Replicative Aging of the Yeast Saccharomyces Cerevisiae Studied using the „Baby Machine” Method (z A. Grzelak, J. Skierski), FEBS Lett., 492, 2001.

Total Antioxidant Capacity, Adv. Clin. Chem., 37, 2003;

The Role of Multidrug resistance Protein 1 (MRP1) in Transport of Fluorescent Anions across the Human Erythrocyte Membrane (z B. Rychlik, A. Balcerczyk, A. Klimczak), J. Membr. Biol., 193, 2003;

Reactive Oxygen Species: Destroyers or Messengers, Biochem. Pharmacol., 77, 2009;

Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. PWN, Warszawa 2003;

 

Funkcje w strukturach PAN:

Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi (od 2014 roku)

Członek prezydium Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (od 2000 roku). Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Amin Biogennych PAN (2000-2003).

Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej IUPAB (od 2000 roku).

 

Inne rodzaje działalności:

Prodziekan ds. nauki Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Uniwersytet Rzeszowski (2009-2013).

Członek Polskiej Akademii Umiejętności (od 2009 roku).

Członek Executive Committee, European Biophysics’ Societies Association (2007-2009); prezydent-elekt (2009-2010), prezydent (2011-2012) Society for Free Radical Research-Europe.

Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (1994-1996).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1978, 1995, 2006).

Medal im. L. Marchlewskiego Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (2006).

ur. 5 sierpnia 1960 roku w Łodzi

 

Specjalność naukowa:

Ekonometria; obszary badawcze: makromodelowanie ekonometryczne, analiza szeregów czasowych, analizy symulacyjno-prognostyczne procesów gospodarczych.

 

Członek korespondent PAN od 2007 roku

Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii uzyskał w 1985 roku, tytuł profesora – w 1996 roku.

Kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Najważniejsze opublikowane prace:

The State Budget and Inflation Processes: Estimates for Poland, Journal of Public Economics, vol. 43, 1990;

Modelling Wages in Centrally Planned Economies: The Case of Poland, Economics of Planning, vol. 24, 1991;

The Price-Wage Inflationary Spiral in Poland, Economics of Planning, vol. 29, No. 1, 1996;

The Price Wage Mechanism: An Endogenous Switching Model (z J. Osiewalski), European Economic Review, vol. 42, No. 2, 1998;

Modelling Inflation in Poland, Economic Modelling, vol. 17, 2000;

Long-Run Relationships in the Transition Economy of Poland: An Applicatoin of SVEqCM. [W:] L. Klein, S.Mittnik (red.) Contribution to Modern Economies. From Data Analysis to Economic Policy, Kluwer, Dordrecht 2002;

The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive Root (z P. Kębłowski), Economics Letters, vol. 85, No. 2, 2004;

Modelling Polish Economy: An Application of SVEqCM (z P. Karp, P. Kębłowski). [W:] A. Welfe (red.) New Directions in Macromodelling, Elsevier, Amsterdam 2004;

Global Stability of Dynamic Models (z W. Grabowski), Economic Modelling, vol. 28, 2010;

Estimation of the Equilibrium Exchange Rate: The CHEER Approach (z P. Kębłowski), Journal of International Money and Finance, vol. 29, 2010;

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. PWE, Warszawa 1995, 1998, 2003, 2009;

Principles of Macroeconometric Modeling (z L.R. Klein, W. Welfe), North Holland, Amsterdam 1999.

 

Funkcje w strukturach PAN:

Prezes Oddziału PAN w Łodzi (od 2014 roku ), Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi (2010-2013), członek Rady Oddziału PAN w Łodzi (od 2007 roku); członek komitetów naukowych i problemowych PAN: Komitetu Statystyki i Ekonometrii (od 1996 roku; członek prezydium 1999-2007, wiceprzewodniczący 2003-2007); członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (1996-2007); członek Komitetu Nauk Ekonomicznych (od 2008 roku).

Członek komitetu redakcyjnego Economic Modelling (od 2002 roku) i Economic Change and Restructuring (2006-2008); członek rady redakcyjnej Przeglądu Statystycznego (2004-2008); redaktor naczelny Prac Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego (1989-2008); redaktor naczelny Banku i Kredytu (od 2008 roku); redaktor naczelny Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (od 2009 roku).

 

Inne rodzaje działalności:

Doradca Prezesa NBP (od 2008 roku).

Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 1991 roku).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi (1994), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Odeszli od nas

ur. 10 listopada 1911 w Wielkich Borkach koło Tarnopola, zm. 15 kwietnia 2004 w Łodzi

 

Specjalność naukowa:

nauki filologiczne, dialektologia słowiańska, językoznawstwo polskie i słowiańskie.

Członek korespondent PAN od 1982 roku, członek rzeczywisty PAN od 1989 roku.

Stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych uzyskał w 1947 roku, tytuł profesora – w 1962 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski, cz.1, 2, Łódź 1951-1953

Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1957

Atlas gwarowy województwa kieleckiego, t. 1-4, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1962-1968

Dialekty polskie, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1973

Atlas polskich innowacji dialektalnych, PWN, Warszawa 1981

Atlas gwar polskich. Kwestionariusz – notatnik, 1987

Słownik gwary czeskiej mieszkańców Kucowa, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1990

Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991

 

Funkcje w strukturach PAN

Zastępca przewodniczącego Oddziału PAN w Łodzi (1985-1989).

Członek Komitetu Językoznawstwa PAN (1956-2004), przewodniczący Komisji Dialektologicznej (1976-2004).

 

Inne rodzaje działalności:

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1951-1952); prorektor ds. nauczania UŁ (1956-1959); kierownik Zakładu Filologii Słowiańskiej (1956-2004); wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej; kierownik Katedry Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ.

Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; przewodniczący Wydziału I tego stowarzyszenia; redaktor (1954-1981) oraz wiceprezes (1981-2004) Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Uczestnik prac redakcyjnych wydawnictw ciągłych: Język Polski, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej,Onomastica.

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979); tytuł "Zasłużony Nauczyciel PRL".

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1988).

Nagród resortowe, nagroda naukowa miasta Łodzi (1982), nagroda naukowa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1985).

 

Na podstawie:

Kita J., Pytlas S. W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-2004. Pro memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005

Doktorzy honoris causa łódzkich uczelni, red. E. Paradowska, ŁTN, Łódź 2005

ur. 19 czerwca 1905 w Łodzi, zm. 6 czerwca 1973 w Łodzi

 

Specjalność naukowa:

geografia, geomorfologia dynamiczna, glacjologia, geografia osadnictwa, geografia historyczna.

Członek korespondent PAN od 1967.

Stopień doktora nauk w zakresie filozofii uzyskał w 1930 roku, stopień docenta geografii – w 1946 roku, tytuł profesora – w 1956 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Osadnictwo epoki kamiennej w przełomowej dolinie Warty pod Poznaniem, Badania Geograficzne, 1931

Zur Einführung in die prähistorische Geographie [W:] Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum, Rigae 19-23 VIII 1930, Rigae 1931

Die Besiedlung des nordlichen Wiener Beckens zur neolithischen Zeit, Mitteilungen d. Geographischen Gesellschaft in Wien, 78, 1935

O najważniejszych elementach kształtujących obraz przedhistorycznego osadnictwa, Przegląd Geograficzny, t. 15, 1936

O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski, Acta Geographica Universitatis Lodziensis, nr 4, 1953

Cechy rozwoju najnowszej geomorfologii, Przegląd Geograficzny, t. 25, z. 2, 1953

Nowe problemy wiecznej zmarzliny plejstoceńskiej, Acta Geographica Lodziensia, 17, 1963

Przyczyny zmian klimatycznych w przeszłości geologicznej, Kwartalnik Geologiczny, t. 18, nr 1, 1974

 

Funkcje w strukturach PAN:

Zastępca przewodniczącego Komitetu Geografii PAN (1957-1959).

Kierownik Zakładu Geomorfologii Ogólnej w Instytucie Geografii PAN (1954-1958).

 

Inne rodzaje działalności:

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1966-1973).

Przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej (1956-1972).

Kierownik Katedry Geografii Uniwersytetu Łódzkiego (1936-1939); dyrektor Instytutu Geografii  Uniwersytetu Łódzkiego (1970-1973).

Członek honorowy Belgijskiego Towarzystwa Geologicznego (1970-1973).

Założyciel i redaktor czasopisma Acta Geographica Lodzensis (1948-1973); redaktor naczelny czasopisma Biuletyn Peryglacjalny (1954-1973).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Kawalerski (1947); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1959).

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Caen (1967) oraz Uniwersytetu w Strasburgu (1967).

Medal Uniwersytetu w Liege (1959); srebrny medal „Vetha” Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Geograficznego (1963).

Nagroda państwowa III stopnia (1953); Nagroda Miasta Łodzi (1963).

 

Na podstawie:

Śródka A., Uczeni Polscy XIX-XX stulecia, t. I, Wyd. I, Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa 1994

ur. 23 listopada 1908 w Kluczborku, zm. 21 kwietnia 1985 w Łodzi

 

Specjalność naukowa:

archeologia.

Członek korespondent PAN od 1983.

Stopień doktora nauk uzyskał w 1935, tytuł profesora – w 1957 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:

Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej, 1936

Poland, Londyn 1965

Pradzieje Polski, 1965

Pradzieje Europy Środkowej, 1981

 

Funkcje w strukturach PAN:

Kierownik Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Łodzi (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Łodzi, 1954-1961).

 

Funkcje poza strukturami PAN:

Organizator oraz dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (do 1979 roku).

Kierownik Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (do 1972 roku).

Członek Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (i Numizmatycznego).

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; członek Towarzystw Naukowych: Płockiego, Toruńskiego, Gdańskiego.

Członek honorowy Society of Antiquaire of Scotland; członek Society of Antiquaries of London; członek zwyczajny duńskiego Jysk Arkaeologik Selskab w Arhus, członek zwyczajny Institutum Archeologicum Germanicum w RFN.

Konsultant honorowy w The Paleological Assocation of Japan.

Redaktor czasopisma Z otchłani wieków (1935-1946); inicjator i redaktor serii Acta Archeologica Lodziensis (32 tomy, 1948-1985); Inicjator pisma  Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (1956-1985); inicjator polskiej serii międzynarodowego wydawnictwa Inventaria Archeologica (z W. Henslem, 1958-1985).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1985).

Złoty order „Pro Ecclesita et Pontifice” (1966).

Honorowy obywatel miasta Praszka.

 

Na podstawie:

Doktorzy honoris causa łódzkich uczelni, red. E. Paradowska, ŁTN, Łódź 2005

Kita J., Pytlas S. W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-2004. Pro memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005

ur. 7 listopada 1919 roku w Piotrkowie, zm. w 2001 r. w Łodzi

 

Specjalność naukowa:

socjologia, problematyka kultury oraz grup społecznych, szczególnie rodziny.

Członek korespondent PAN od 1974 roku, członek rzeczywisty PAN od 1984 roku.

Stopień doktora nauk uzyskała w 1950 roku, tytuł profesora – w 1974 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia [W:] Prace z Historii Myśli Społecznej, t. 4, Zakład im. Ossolińskich, Łódź 1954

Z historii i socjologii kultury, PWN, Warszawa 1969

Społeczne ramy kultury: monografia socjologiczna, PWN, Warszawa 1972

Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981, 1983

Wstęp: pojęcia ogólne oraz hasła: Kultura, Kultura narodowa [W:] Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, seria: Encyklopedia Kultury Polskiej XX Wieku, pod red. Antoniny Kłoskowskiej, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991

Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 1996

Kultura masowa: krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1964, 1980, 1983, 2005

 

Funkcje w strukturach PAN:

Kierownik Samodzielnej Pracowni Problemów Kultury i Polityki w Instytucie Studiów Politycznych PAN (1991-2001).

Członek Prezydium PAN (1990-1995).

Przewodnicząca Komitetu Nauk Socjologicznych PAN (1975-1979).

 

Inne rodzaje działalności:

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (1989-1993).

Członek Rady Kultury przy Prezydencie RP (1992-2001).

Członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1981-1983).

Redaktor naczelna czasopisma Kultura i Społeczeństwo (1983-2001).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Na podstawie:

Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, red. J. Kapuścik, t. II, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Łódź

ur. 21 kwietnia 1929 w Dąbrówce Polskiej k. Sanoka, zm. 3 lutego 2011 w Łodzi

 

Specjalność naukowa:

biologia komórki roślinnej i cytogenetyka molekularna.

Członek korespondent PAN od 1989 roku, członek rzeczywisty PAN od 2004 roku.

Stopień doktora nauk w zakresie biologii uzyskała w 1956 roku, tytuł profesora – w 1976 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Les mitoses polyploïdes chez Narcissus poeticus L, Łódź 1952

Zjawiska miksoploidalności u Narcissus poeticus L. Sur la mixoploïdie chez Narcissus p, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa 1952

Badania nad cytokinezą, ŁTN, Łódź 1960

Recherches cytochimiques sur la localisation de la thiamine pyrophosphate dans les cellules v, ŁTN, Łódź 1965

Cytologia roślin: podręcznik dla szkół wyższych, PWN, Warszawa 1971

Metody badania chromosomów, (red. nauk.), Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1981

Podstawy cytogenetyki roślin, (red.), PWN, Warszawa 1999 i 2005

 

Funkcje w strukturach PAN:

Członek Prezydium PAN (1995-2006).

Przewodnicząca i Prezes Oddziału PAN w Łodzi (1993-1998).

Członek Komitetu Cytobiologii PAN.

Przewodnicząca rad naukowych Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN (2001-2002), Centrum Biologii Medycznej PAN (2004-2007), Instytutu Biologii Medycznej PAN (2008-2011).

 

Inne rodzaje działalności:

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1969-1972); prodziekan tego Wydziału (1966-1969); założycielka i kierownik Katedry Cytologii i Cytochemii Roślin na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.

Przewodnicząca Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1972-1975), sekretarz ŁTN (1963-1972), członek honorowy ŁTN.

Członek New York Academy of Sciences.

Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Członek honorowy łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików; członek honorowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.

Współredaktor kwartalnika Postępy Biologii Komórki.

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1990); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1999).

Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi (1999).

Nagroda Naukowa PAN (zespołowa I stopnia, 1958; zespołowa I stopnia, 1967).

Nagroda Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (zespołowa I stopnia, 1967).

Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (zespołowa II stopnia, 1967).

Nagroda Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (indywidualna, 1981).

Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego (zespołowa, 1983).

 

Na podstawie:

Czyżewska K., Profesor Maria Joanna Olszewska, s. Sylwetki łódzkich uczonych, z.52, ŁTN, Łódź 1999.

Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, red. J. Kapuścik, t. II, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Łódź

ur. 4 listopada 1897 w Łodzi, zm. 2 czerwca 1989 w Łodzi

 

Specjalność naukowa:

demografia, statystyka historyczna.

Członek korespondent PAN od 1962 roku, członek rzeczywisty PAN od 1976 roku.

Stopień doktora nauk uzyskał w 1947 roku, tytuł profesora – w 1963 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Ruina rzesz robotniczych w Łodzi, 1923

Zagadnienia gospodarki samorządowej miasta Łodzi, 1926

Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, 1959

Oblicze demograficzne Polski Ludowej, 1965

Polska 1985. Wizja demograficzna, 1965

Ludzie starzy. Studium demograficzne, 1967

Demografia Polski współczesnej, 1971

Bilans reprodukcji ludności na Ziemiach zachodnich i Północnych, 1970

Obraz demograficzny Ziemi Kieleckiej. Małżeństwa, urodzenia, zgony, 1970

 

Funkcje w strukturach PAN:

Założyciel i przewodniczący Komitetu Nauk Demograficznych PAN (1962-1971); honorowy przewodniczący (1972-1989).

Zastępca przewodniczącego Oddziału PAN w Łodzi (1978-1984).

 

Inne rodzaje działalności:

Prorektor Uniwersytetu łódzkiego (1961–1965); kierownik Katedry Statystyki, następnie Demografii i Statystyki UŁ (1945-1968).

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi (1957-1961); pracownik naukowo-dydaktyczny WSE w Łodzi (1949-1961).

Naczelnik Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego Łodzi (1922-1950); starszym asystent w łódzkim oddziale Wolnej Wszechnicy Polskiej (1929-1939).

Członek Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (TUR); członek Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich.

Członek honorowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1982-1989); członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Członek honorowy Czechosłowackiego Towarzystwa Demograficznego przy Czechosłowackiej Akademii Nauk (1967-1989).

Przewodniczący  Rady Naukowo-Ekonomicznej miasta Łodzi (1957–1962).

Wiceprezes Europejskiego  Ośrodka Badań Populacji (1971-1976); przewodniczący Europejskiego Centrum Badań nad Ludnością (1970-1977), członek honorowy tego Centrum (1977-1989).

Twórca i redaktor naczelny pisma Studia Demograficzne (1963-1987); redaktor Rocznika statystycznego miasta Łodzi (1922-1936 i 1945-1947).

 

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Oficerski OPRest (1929); Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1986).

Krzyż Oficerski Estońskiego Czerwonego Krzyża (1933).

Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1978), Uniwersytetu Warszawskiego (1982).

Nagroda sekretarza naukowego PAN (1985).

Order Sztandaru Pracy II klasy (1960); Order Sztandaru Pracy I klasy (1977), Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie); Medal Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Na podstawie:

Kto jest kim w Polsce, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, s. 1105

ur. 17 listopada 1902 w Kamionce Strumiłowej, zm. 28 kwietnia 1988 w Łodzi

 

Specjalność naukowa:

teoria i historia literatury, teatrologia, genologia, stylistyka, edytorstwo filologiczne.

Członek korespondent PAN od 1971 roku, członek rzeczywisty PAN od 1976 roku.

Stopień doktora w zakresie filozofii uzyskała w 1925 roku, stopień docenta teorii literatury – w 1937 roku, tytuł profesora – w 1957 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Ewolucja obrazów u Słowackiego, Lwów 1925

Szkice z zakresu teorii literatury, Lwów 1932

Teoria listu, Lwów 1937

Studia i szkice literackie, Warszawa 1953

Wstęp do nauki o literaturze, t. I-III, Warszawa 1954-1965

Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru”, Warszawa 1957

Leona Schillera trzy inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1959

W kręgu wielkich romantyków polskich, Warszawa 1966

Wokół teatru i literatury, Warszawa 1970

Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975

Kierunki w badaniach literackich, Warszawa 1984

W orbicie literatury – teatru – kultury naukowej, Warszawa 1985

Teoria badań literackich za granicą, t. I-VI, Kraków 1965-1986

 

Funkcje w strukturach PAN:

Przewodnicząca Komisji Nauka-Kultura Oddziału PAN w Łodzi (1978-1986).

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN (1972-1978).

 

Inne rodzaje działalności:

Członek korespondent PAU (1951-1988).

Dziekan Wydziału Dramatycznego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi (1948-1949).

Kierownik Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1966).

Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1981).

Nagroda im. W. Pietrzaka PAX (1953, 1973,1975,1982); Nagroda Fundacji A. Jurzykowskiego (1973); Nagroda im. I. Radziszewskiego KUL (1977).

 

 

Na podstawie:

Śródka A., Uczeni Polscy XIX-XX stulecia, t. IV, Wyd. I, Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa 1994

ur. 19 września 1912 we Włocławku, zm. 16 stycznia 1994 w Warszawie

 

Specjalność naukowa:

ekonomia, prawo, prawo pracy, polityka społeczna, dzieje myśli ekonomicznej.

Członek korespondent PAN od 1966 roku, członek rzeczywisty PAN od 1976 roku.

Stopień doktora praw uzyskał w 1936 roku, tytuł profesora – w 1962 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Dzieje ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Anglij, 1936

Podstawy prawne bezpieczeństwa pracy w ZSRR, 1953

Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście, 1954

Zagadnienia prawne ochrony pracy, 1954

Obowiązek zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy, 1955

Prawne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 1956

Ocena stanu nauczania w zakresie BHP personelu inżynieryjno-technicznego w zakładach pracy, 1957-58

Podstawowe problemy prawa pracy (współaut.), 1957

Podstawy prawne szkolenia w zakresie ochrony pracy, 1958

Układy zbiorowe pracy, 1960

Zarys prawa pracy, 1972

Studia z polityki społecznej, 1973

Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, 1987

Departament Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu (1941-45). Organizacja i działalność, 1990

 

Funkcje w strukturach PAN:

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (1976-1981).

Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN (1978-1984 i 1990-1993).

Przewodniczący Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Łodzi (1978-1987).

 

Inne rodzaje działalności:

Wiceprezes (1963-1965 i 1969-1972) i sekretarz (1965-1969) Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Członek Zarządu (1954-1958), honorowy przewodniczący (1985-1994) i przewodniczący (1991-1994) Polskiej Sekcji Société Internationale de droit du Travail et de la Sécurité Sociale w Genewie.

Kierownik Zakładu Prawa Pracy Instytutu Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, (1970-1974 i 1976-1982), dyrektor tego Instytutu (1970-1973).

Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.

Członek Społecznej Rady Legislacyjnej – agendy/jednostki COIU.

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1966); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (19778); Złoty Krzyż Zasługi (1956); Zasłużony Nauczyciel PRL (1973).

Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1981), Uniwersytetu Łódzkiego (1988) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987) oraz Uniwersytetu Bordeaux (1983).

 

Na podstawie:

Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 28 (z fotografią) ISBN 8304028107

Jarosław Kita, Stefan Pytlas, Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1994. Pro Memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 204-206 ISBN 8370168469

ur. 20 maja 1927 w Kolbuszowej, zm. 7 lutego 2013 w Łodzi

 

Specjalność naukowa:

nauki ekonomiczne: ekonometria,statystyka.

Członek korespondent PAN od 1998 roku.

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1960 roku, tytuł profesora – w 1974 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Indeksy produkcji, PWE, Warszawa 1966

Modele i prognozy rynku w warunkach nierównowagi (współaut.), Ekonomista, nr 2, s. 279-314, 1986

Multisectoral Economietric Models of the Centrally Planned Economices and the Disequilibria Economics of Planning, v.24, nr. 3, s. 213-226, 1991

Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa 1992

Topics in Macromodelling of East Europeans Countries the Period of Transition, Economics of Planning, v.26, s.105-126, 1993

Oblicza przyszłości. Scenariusz rozwoju gospodarczego Polski do roku 2000, (współaut.), Gospodarka narodowa, v.5, nr 3, s.37-43, 1994

Modelling Transition from the Centrally Planned Economies to the Market Economies. A case study of Poland, [W:] Economics, Econometrics and the LINK, essays in Honour of L. R. Klein, Amsterdam 1995

Kwartalny model gospodarki polski. Struktura i własności (współaut. i red. nauk.) Wydz. I PAN, z. 1, UN-O 1995

Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji (red. i współaut.) 1996

Ekonometria stosowana (współaut.), PWE, Warszawa 1996

Economics in Transition and the World Economy - Models, Forecasts and Scenarios (red. i współaut.) 1997

Ekonometryczne modele rynku. Analiza. Prognozy. Symulacje (red. nauk. i współaut.) 3 t., PWE, Warszawa 1994-1997

Modelling Inflation in Poland, Przegląd Statystyczny, tom 45, z. 3, s.309-329, 1998

Principles of Macroeconometric Modelling (współaut.) 1999

Central and eastern Europe on its way to European Union. Simulation Studies based on Macromodels (współred. i współaut.) 1999

Mechanizmy ekonomiczne okresu transformacji (współaut.), Ekonomista, nr 3, s.223-247, 1999

Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, Ekonomista, nr 4, s.483-497, 2000

Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, Ekonomista, nr 2, s.177-200, 2001

Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego (red. nauk. i współaut.) 2001

Long-term macroeconometric models. The case of Poland, Economic Modelling, v.28, s.741-753, 2011

Macroeconometric Models, Springer, 2013

 

Funkcje w strukturach PAN:

Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (1972-2013), przewodniczący tego Komitetu (1981–1984).

Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; wiceprzewodniczący Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.

 

Inne rodzaje działalności:

Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego (1972–1978); prodziekan (1965–1966) i dziekan (1966–1969) Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ; kierownik Katedry Ekonometrii UŁ (1965-1997); dyrektor Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ (1970–1997).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1981); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1989); Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2001); Złoty Krzyż Zasługi (1958).

Doktorat honoris causa Uppsala University (1978), Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1995), Universite Lyon 2, Lumiere (1997), Uniwersytetu Łódzkiego (2005).

Nagroda Prezesa Rady Ministrów (2000); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1973); Nagroda im. F. Skarbka PAN (1993); Nagroda im. O. Lange PTE (1970)

Kilkanaście nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagroda naukowa miasta Łodzi (1977); Nagroda Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1992).

 

Na podstawie:

Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, red. J. Kapuścik, t. IV, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Łódź.

ur. 5 września 1926 w Wilnie, zm. 31 maja 1990 w Cransgamont (Szwajcaria)

 

Specjalność naukowa:

prawo, teoria prawa, metodologia prawa, etyka.

Członek korespondent PAN od 1983 roku.

Stopień naukowy doktora otrzymał w 1949 roku, tytuł profesora – w 1970 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:

Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena, 1955

Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, 1959

Sądowe stosowanie prawa, 1972, 1988

Wartości a decyzja sądowa, 1973

Wstęp do prawoznawstwa, 1977

Teoria racjonalnego tworzenia prawa, 1985

Zasady tworzenia prawa, 1989

Rozumienie prawa i jego wykładnia, 1990

 

Funkcje w strukturach PAN:

Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN.

 

Inne rodzaje działalności:

Kierownik Katedry i Zakładu Teorii Państwa i Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Sędzia Trybunału Stanu (1982-1990).

Sekretarz generalny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Członek Fińskiej Akademii Nauk.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1981–1984); prorektor UŁ (1965–1968); prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1953-1955 i 1958-1962); dziekan tego Wydziału (1955–1956 i 1962–1964).

Przewodniczący Komisji ds. Przygotowania Projektu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym (1988-1990).

Przewodniczący Komisji Oświaty i Nauki Prez. Rady Narodowej m. Łodzi (1954-1957)

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1959), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1981).

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Turku (1986) i Kraju Basków w Bilbao (1988).

Order Palm Akademickich Republiki Francuskiej (1984).

ur. 1 stycznia 1907 w Nowogródku, zm. 14 marca 2002 w Delcie w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie

 

Specjalność naukowa:

mikrobiologia i immunologia, immunochemia, immunopatologia i hodowla kolonii bakteryjnych.

Członek korespondent PAN od 1965 roku, członek rzeczywisty PAN od 1973 roku.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1939 roku, tytuł profesora – w 1956 roku.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Immunologia według wykładów dla mikrobiologów, 1954

Podstawy chemii bakteryjnej, 1955

Zarys Immunologii,1959

Teoretyczne podstawy immunopatologii, 1963

Bakterie i wirusy chorobotwórcze człowieka, 1966

Podstawy współczesnej immunologii, 1973

Immunologia. Przegląd zagadnień aktualnych, 1977

 

Funkcje w strukturach PAN:

Organizator Komitetu Immunologii PAN.

 

Inne rodzaje działalności:

Organizator Polskiego Towarzystwa Immunologicznego.

Organizator i pierwszy kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego (ob. Instytut Mikrobiologii i Immunologii UŁ, 1946-1970)

Dyrektor departamentu, następnie nadzwyczajny komisarz do walki z epidemiami w Nadzwyczajnym Komisariacie do Walki z Epidemiami w Lublinie i w Łodzi (1944-1946).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1980).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności