Zakład Katalizy i Syntezy Organicznej

Opis zadań

Do głównych nurtów badawczych pracowników jednostki zalicza się szeroko pojęta synteza organiczna ze szczególnym naciskiem na transformacje asymetryczne prowadzące do produktów optycznie czystych, z wykorzystaniem chiralnych katalizatorów, ligandów bądź chiralnych substancji pomocniczych. Opracowywane są metody syntezy chiralnych katalizatorów opartych na różnych chiralnych szkieletach, np. terpenach, węglowodanach, zawierających motyw aminowy (zwłaszcza azyrydynowy). Otrzymane połączenia są testowane pod kątem aktywności katalitycznej w reakcjach syntezy asymetrycznej, jak również jako chiralne odczynniki solwatujące i chiralne odczynniki przesunięcia chemicznego. Prowadzone są również badania w obszarze funkcjonalnych materiałów molekularnych opartych na stabilnych rodnikach i nieorganicznych klatkach boranowych.

Dane kontaktowe

Zakład Katalizy i Syntezy Organicznej

  • Tamka 12 91-403 Łódź
tel: 42-635-57-67 e-mail:

Skład osobowy