24 sierpnia, 2016 r.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych elementem rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych elementem rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego

W 2005 r. Komisja Europejska sporządziła: „Europejskę Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Są to zbiory zaleceń adresowanych do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.


Celem tych zaleceń jest stworzenie przyjaznego, stabilnego i stymulującego środowiska pracy naukowej oraz transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych.


Wdrożenie zasad opisanych w tych dokumentach jest dobrowolne jednakże instytucje, które wprowadzą zalecenia „The European Charter and Code for Researchers” do swoich wewnętrznych regulacji oraz ustalą standardy ich stosowania zostają wyróżnione przez Komisję Europejską prestiżowym logiem: "HR Excellence in Research".


Logo jest uznanym globalnie symbolem stwarzania najlepszych warunków pracy przez daną instytucję przy jednoczesnej realizacji działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej zgodnie z europejskimi standardami. Komisja Europejska promuje takie instytucje jako te, które zapewniają warunki pracy i rozwoju sprzyjające osiąganiu najlepszych wyników w zdobywaniu, tworzeniu, przekazywaniu, wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy oraz innowacji na każdym etapie kariery naukowej z korzyścią dla całej Unii Europejskiej.


Uniwersytet Łódzki nieustannie podnosi jakość i efektywność w obszarze swojej działalności, podejmuje szereg działań mających przyczynić się do rozwoju jego potencjału.


Wyrażając poparcie dla „Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” Uniwersytet Łódzki poprzez wysłanie w 2015 roku oficjalnego listu zadeklarował Komisji Europejskiej wdrożenie zasad opisanych w obu dokumentach.


W maju 2016 roku Zarządzaniem nr 83 Rektora UŁ, powołany został zespół mający koordynować prace związane z uzyskaniem logo „Human Resources Excellence in Research” przez Uniwersytet Łódzki.


W okresie maj-czerwiec UŁ dokonał Analizy Wewnętrznej czyli przeglądu stosowanych na uczelni przepisów w zakresie rekrutacji oraz pracy pod kątem zgodności z „The European Charter and Code for Researchers”.


Kolejnym bardzo ważnym krokiem było przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami poprzez przeprowadzenie badania ankietowego dotyczące warunków pracy naukowców (ankieta została rozesłana do wszystkich pracowników naukowych oraz doktorantów i otwarta była do końca lipca 2016r.)


Po uzyskaniu wyników z ankiet UŁ sporządzi Strategię HR i Plan działań (HR Strategy and Action Plan) ukierunkowanych na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji. Dokument ten zostanie przesłany do Komisji Europejskiej celem oceny i po pozytywnej weryfikacji nastąpi przyznanie LOGO HR dla Uniwersytetu Łódzkiego.Załączniki:

Karta i Kodeks

List Intencyjny

Zarządzanie nr 83 Rektora UŁ

Ankieta

Kwestionariusz

Action Plan University of Lodz


Poprzednia wiadomość Rekrutacja na nowe kierunki
Następna wiadomość Niech chłopaki czytają!