dr hab. Dominik Drzazga

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauk społecznych > nauki o zarządzaniu i jakości > planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem terytorialnym, polityka i planowanie środowiskowe, zarządzanie środowiskiem, rozwój sustensywny

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się od wielu lat wokół zagadnień na styku problematyki ochrony środowiska (sozologii) i gospodarki przestrzennej. W tych ogólnych ramach koncentruje się na trzech, w dużej mierze powiązane ze sobą, obszarach: planowania przestrzennego oraz zintegrowanego planowania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych i przyrodniczych aspektów gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego oraz urbanistyki; ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, polityki ochrony środowiska oraz planowania i zarządzania w ochronie środowiska; terytorialnych aspektów zarządzania rozwojem sustensywnym, a także wymiaru terytorialnego w zarządzaniu miastem i regionem. W jego planach badawczych znajduje się podjęcie prac nad uwarunkowaniami skuteczności działania instytucji zajmujących się ochroną, gospodarowaniem i zarządzaniem dobrami publicznymi o znaczeniu globalnym. Szczególnie ciekawym i przyszłościowym wątkiem badawczym wydaje się identyfikacja antropologicznych aspektów zarządzania zrównoważonym rozwojem na różnych poziomach organizacji terytorialnej społeczności ludzkiej.  
 
Tytuł pracy habilitacyjnej:
Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju 

Motto:
„…Z jednej strony potrzebna jest nam pokora wobec ograniczoności naszej wiedzy, z drugiej niezbędna jest arogancja, aby podejmować decyzje w obliczu nieuchronnej ignorancji…”  Źródło: Dovers S. R., Handmer J. W. [1993], Contradictions in Sustainability, Environmental Conservation, Vol. 20., No. 3, s. 217-222. 

 

portret