dr hab. Mikołaj Deckert

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > językoznawstwo > językoznawstwo angielskie

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół przekładu interlingwalnego. Szczególnie zajmuje go przekład audiowizualny analizowany w ujęciu filmowym, a w ostatnich pracach także przez pryzmat gier wideo. Ponadto, interesuje się relacjami pomiędzy językiem a procesami poznawczymi. Jest autorem monografii "Meaning is subtitling: toward a contrastive cognitive semantic model" (2013), rozdziałów w tomach zbiorowych oraz artykułów w czasopismach, a także współredaktorem publikacji zbiorowych, ostatnio m.in. "The Palgrave Handbook of Audiovisual Translation and Media Accessibility" (2020). Pełni funkcję redaktora koordynującego proces recenzji w czasopiśmie "Journal of Specialised Translation".
W ramach grantu IDUB UniLodz prowadzi badania elemtnów nietłumaczonych w grach wideo

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Konwencjonalizacja wyrażeń językowych a konstruowanie znaczeń: badania w ujęciu wewnątrzjęzykowym, kontrastywnym i tłumaczeniowym" - cykl publikacji (12)

 

portret