PROFIL PRACOWNIKA: Anna Majewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej


konsultacje: środa 12-14

BIOGRAM

- 2011-2014 - licencjat, kierunek: geografia, WNG UŁ

- 2014-2016 - magister, kierunek: geografia, specjalność: geografia polityczna, historyczna i studia regionalne, WNG UŁ

- 2016-2018 - magister, kierunek: archeologia, specjalność: archeologia historyczna, Wydział Filozoficzno-Historyczny, UŁ

- 2016-2021 - studia doktoranckie w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, WNG, UŁ

- 10.2021 - uzyskanie stopnia doktora w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, WNG UŁ


ZAINTERESOWANIA

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach z zakresu geografii politycznej, w tym w szczególności na przemianach krajobrazu kulturowego zachodzących w konsekwencji przebiegu procesów społeczno-politycznych. Wyniki badań z tego zakresu zostały dotychczas opublikowane w kilkunastu artykułach. Jej praca magisterska dotycząca żydowskiego dziedzictwa religijnego w przestrzeni województwa śląskiego została nagrodzona w kilku konkursach, w tym w Konkursie im. Majera Bałabana organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Obecnie kieruje projektem nt. Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich – materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa, realizowanym w ramach grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: anna.majewska@geo.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 31 pokój: 104 90-142 Łódź