PROFIL PRACOWNIKA: Bartłomiej Cieśla

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ

BIOGRAM

Absolwent filologii polskiej, adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską, dotyczącą cech językowych tekstów publikowanych na łamach łódzkiego tygodnika „Wolna Myśl – Wolne Żarty”, obronił w roku 2009. Monografia została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa polonistycznego ukończoną na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem dwóch specjalizacji: nauczycielskiej i edytorskiej. W okresie studiów pracował w „Gazecie Wyborczej” na stanowisku korektora językowego, współpracował też z mediami studenckimi. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy językoznawczej „Łódzkie czasopisma humorystyczne w okresie międzywojnia” napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Michalewskiego.

Prowadzi zajęcia o profilu językoznawczym, m.in. kulturę języka polskiego, stylistykę, warsztaty interpunkcyjne i gramatykę opisową, wykłada też przedmioty dotyczące komunikacji społecznej w ramach specjalizacji Komunikowanie publiczne i Komunikacja internetowa. Od roku 2013 jest opiekunem Koła Naukowego Językoznawców UŁ. Stale współpracuje z internetową Poradnią Językową UŁ, udzielając wskazówek językowych i edytorskich. Autor monografii dotyczącej oryginalnych zabiegów słownych w łódzkiej prasie humorystycznej, współautor podręcznika poruszającego problematykę kreatywności werbalnej w reklamie i zbioru ćwiczeń z zakresu poprawności językowej. Jest redaktorem siedmiu książek poświęconych oryginalności słownej. Wiedzę teoretyczną z wielkim zamiłowaniem przenosi na grunt konkretnych projektów redaktorskich i copywriterskich. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością popularyzacyjną. Od roku 2023 jest członkiem Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk.

WYKAZ PUBLIKACJI

Monografie:

Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

RegUŁy językowe w praktyce. Wybór pytań i odpowiedzi z internetowej Poradni Językowej UŁ, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [współautorstwo: K. Burska].

Redakcja naukowa monografii:

Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 [współredakcja: K. Burska].

Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 [współredakcja: K. Burska].

Kreatywność językowa w literaturze i mediach, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 [współredakcja: M. Pietrzak].

Negacja w języku, tekście, dyskursie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018 [współredakcja E. Szkudlarek-Śmiechowicz].

Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [współredakcja: K. Burska].

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [współredakcja: K. Burska].

Medialne oblicza sportu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020 [współredakcja: K. Burska].

Kreatywność językowa w marketingu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [współredakcja: K. Burska].

Podręczniki akademickie, zbiory ćwiczeń:

Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 [współautorstwo: K. Burska, K. Jachimowska, B. Kudra].

Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [współredakcja: K. Burska].

Artykuły naukowe:

Pisownia chrematonimów, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, red. P. Zbróg, Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Instytut Filologii Polskiej, 2010, s. 35–43 [współautorstwo: M. Ułańska].

Polisemia jako źródło dowcipu językowego w czasopiśmie „Wolne Żarty”, w: „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy” 2010, s. 11–22.

Językowe własności systemu komunikacji głuchych, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica2012, s. 53–59.

Akty mowy w dowcipie językowym, w: Słowo we współczesnych dyskursach, red. K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 387-396.

Jak sprawiać wrażenie osoby pewnej siebie w komunikacji publicznej, w: Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 87–105.

Poziomy kreatywności genologicznej, w: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 27-42.

Sylwetka na portalu społecznościowym — charakterystyka genologiczna, w: Komunikacja w świecie 2.0. Wpływ kultury współuczestnictwa na język i sztukę, red. A. Niekrewicz, B. Walczak, J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016, s. 49-57.

Dowcip językowy a kicz (na podstawie audycji „Okruszymki” w Radiu Zet), w: Kicz w języku i komunikacji, red. B. Kudra, E. Szkudlarek Śmiechowicz, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 343-367 [współautorstwo: K. Burska].

Rola składniowych środków językowych w tekstach humorystycznych, „Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2017, s, 29-43.

Autoprezentacja firm copywriterskich, w: Kreatywność językowa w literaturze i mediach, red. B. Cieśla, M. Pietrzak, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, s. 15-25.

Anegdota w łódzkiej prasie humorystycznej międzywojnia, w: Komizm historyczny II, red. T. Korpysz, A.Krasowska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018, s. 165-174.

Przejawy kreatywności leksykalnej w twórczości Wojciecha Młynarskiego, w: Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, s. 127-140.

Nazwy firm korektorskich i copywriterskich, w: Konvergencie a divergencie v proprialnej sfere, red. A. Chomova, J. Krško, I. Valentova, Bratislava: Veda, 2019, s. 440-450.

Kreatywność w badaniach językoznawczych, w: Kreatywność językowa w przekazach internetowych, red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 9-23.

Dychotomia stylistyczna w laudacjach, w: Komunikácia v odborných reflexiách, ed. Janka Klincková, Banska Bystrica: Belianum, 2019, s. 155-170.

Językowe środki wartościowania w laduacjach, w: Varia XXVII. Zborník príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018), ed. P. Molnarova, G. Rozai 2019, Banska Bystrica: Belianum, s. 18-27.

Cechy językowe felietonów Jerzego Dudka i Tomasza frankowskiego, w: Medialne oblicza sportu, red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, s. 37-60.

Wpływ słowa na budowanie wizerunku nadawcy w e-mailach marketingowych, w: Wizerunek jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu, red. A. Kiklewicz, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2020, s. 225-238.

Motywy tematyczne we współczesnych przemówieniach pochwalnych, w: Język nasz ojczysty. Prawda – dobro – piękno, red. B. Taras, W. Kochmańska, M. Krauz, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020, s. 20-53.

Słowo wstępu w przemówieniach motywacyjnych, w: Słowo. Stuktura – znaczenie – kontekst, red. E. Szkudlarek-Śmiechowicz, E. Olejniczak, A. Wierzbicka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, s. 369-390.

Motywy tematyczne we współczesnych przemówieniach funeralnych, w: Stylistyka 2020, s. 235-250.

Środki wartościowania na poziomie tekstowym w e-mail marketingu, w: Varia XXVIII. Zborník príspevkov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 20. 11. – 22. 11. 2019), ed. Jana Nemčeková, Patrik Petráš, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 45-55.

Przecinek w zdaniach z imiesłowami przymiotnikowymi, „Prace Językoznawcze” 2021, nr 4, s. 55-69.

Współczesne teksty urzędowe a zasady prostej polszczyzny (na wybranych przykładach), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, s. 23-44.

Kreatywność językowa w ujęciu przedmiotowym, w: Kreatywność językowa w marketingu, red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 11-28.

Nazwy katolickich grup modlitewnych (na przykładzie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym), „Acta Onomastica” 2022, z. 2, s. 69-81.

Łódzkie czasopismasatyryczno-humorystyczne dwudziestolecia międzywojennego, w: Słownik kultury literackiej Łodzi do 1939 r., red. K. Badowska i inni, s. 211-220.

Deprecjonowanie wyznania religijnego w dyskusjach między katolikami a protestantami – dziedziny wartościowania, w: Dobro – prawda – piękno, red. M. Kaczor, P. Kładoczny, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 239-258.

Leksem Internet jako przedmiot rozważań ortograficznych, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis” 2022, s. 75-91.

Recenzje:

Maria Wojtak, Wprowadzenie do genologii, w: „Acta Universitatis Lodziensis” 2020, s. 199-204.

OSIĄGNIECIA

Nagrody Rektora

  • Nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za działalność dydaktyczną (praca w Poradni Językowej UŁ); wespół z dr hab. Beatą Burską-Ratajczyk, dr hab. Katarzyną Jachimowską, dr Elwirą Olejniczak, dr Izabelą Różycką, dr Agnieszką Wierzbicką (2016)
  • Nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za działalność dydaktyczną (publikacja „Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019); wespół z dr Katarzyną Burską (2020)
  • Nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za działalność dydaktyczną (publikacja "RegUŁy językowe w praktyce", Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2021): wespół z dr Katarzyną Burską (2022)

Odznaczenia państwowe

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2021)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-52-50

Pomorska 171/173 90-236 Łódź