PROFIL PRACOWNIKA: Radosław Dałkowski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia językowe dla cudzoziemców z języka specjalistycznego w zakresie chemii, przygotowuję do zintegrowanego egzaminu dla cudzoziemców, kandydatów na Uczelnie Medyczne oraz do podjęcia studiów w Polsce na kierunkach ścisłych i technicznych. W ramach prowadzonych zajęć współpracuję z: Zakładem Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Wydziału Chemii, Pracownią Zagrożeń Środowiska Wydziału Chemii, Muzeum Geologicznym im. Jana Ziomka Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Jestem egzaminatorem i autorem testów dla BUWiWM (obecnie NAWA) oraz ekspertem NAWA, brałem udział w rekrutacji cudzoziemców na studia w Polsce.

Jako zastępca dyrektora SJPdC zajmuję się organizacją procesu dydaktycznego, nadzorem nad planowaniem i przeprowadzeniem zajęć, organizacją sesji egzaminacyjnych, planowaniem i rozliczaniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli.

BIOGRAM

07.2001 - magisterium; Wydział Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego;

09.2009 - doktorat; uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych; Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Rozprawa doktorska pt.: „Badanie równowag kwasowo-zasadowych i równowag kompleksowania jonów Ni(II) i Cu(II) w wodnych roztworach wybranych kwasów aminofosfonowych”

Wykształcenie uzupełniające:

1. Studia Podyplomowe – Zarządzanie Oświatą, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, 2014r.

2. Studia Podyplomowe - Ochrona Środowiska, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 2007r.

3. Uprawnienia egzaminatora OKE w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z chemii. Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z chemii, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, marzec 2015r.

4. Uprawnienia konstruktora zadań do egzaminu maturalnego z chemii. Szkolenie dla konstruktorów zadań do egzaminu maturalnego z chemii, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, 26.10 - 01.12.2019r..

ZAINTERESOWANIA

Dydaktyka chemii na każdym etapie nauczania.

Dydaktyka chemii w procesie kształcenia językowego cudzoziemców.

Rola eksperymentu w procesie nauczania na każdym etapie edukacyjnym.

OSIĄGNIECIA

nagrody:

VI.2001 - wyróżnienie na IV Sesji Posterowej Tematów Prac Dyplomowych Środowiska Chemików Łódzkich

IV.2002 – nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą pracę magisterską dotyczącą Województwa Łódzkiego

I.2015 – nagroda naukowa Dziekana Wydziału Chemii UŁ (kat. A+) za rok 2014


patenty i zgłoszenia patentowe:

M. Zieliński, E. Miękoś, D. Szczukocki, S. Skrzypek, K. Kołodziejczyk, M. Jaksender, B. Krawczyk, K. Czarny, R. Juszczak, R. Dałkowski, Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych, numer patentu (prawa wyłącznego): 234513, Wiadomości Urzędu Patentowego nr 3/2020, str. 20 (31.03.2020 r.), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. [Opis patentowy]

M. Zieliński, E. Miękoś, D. Szczukocki, R. Dałkowski, B. Krawczyk, R. Juszczak, Sposób wytwarzania warstw podtynkowych izolacyjnych, numer patentu (prawa wyłącznego): 230130, Wiadomości Urzędu Patentowego nr 9/2018, str. 3343 (28.09.2018 r.), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. [Opis patentowy]


KONTAKT I DYŻURY

Ul. Kopcińskiego 16/18 91-232 Łodź

tel: 42-635-47-00

Dyżury

poniedziałek: 07:30-08:20
wtorek: 12:00-14:00
czwartek: 14:00-15:30