PROFIL PRACOWNIKA: Tadeusz Marszał

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

praca naukowa i dydaktyczna w zakresie 'geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej';

BIOGRAM

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki polityki przestrzennej, zagospodarowania przestrzennego i rozwoju lokalnego (małe miasta), procesów metropolizacji, lokalizacji działalności gospodarczej, struktur przestrzennych mniejszości narodowych (w tym emigracji polskiej) oraz dziedzictwa kulturowego i historii regionalnej.

ZAINTERESOWANIA

j.w.

OSIĄGNIECIA

Ø Konsumpcja jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną przemysłu włókienniczo-odzieżowego, Łódź 1990

Ø Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995

Ø Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001

Ø Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX w. – sylwetki, Łódź-Warszawa-Kraków 2001

Ø Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, KPZK PAN, Warszawa 2006, 25 s.; wersja ukraińska: Metropoii, metropoliijny prostori, metropolizacja. Osnowni ponijatia ta problemy (tłum z jęz. pol.), Lviv 2014 (współautor Tadeusz Markowski)

Ø Szadkowski słownik biograficzny - średniowiecze i renesans, Łódź 2012

Ø Łódź Metropolitan Area: Delimitation, planning and development, Geographia Polonica vol. 90, issue 3, 2017, s. 281-300

Ø Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej – geneza, rozmieszczenie i struktura (od końca XVIII w. do II wojny światowej, Łódź 2020

KONTAKT I DYŻURY

tel: 697-994-883

Dyżury

środa: 09:45-14:15