KIERUNEK: LEŚNICTWO

Opis studiów

Studia na kierunku LEŚNICTWO dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody. Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju (np. Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska). Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych oraz w Kole Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego działalność oparta jest na Statucie PTL. Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.

Specjalności

Specjalności w roku akademickim 2022/2023:

WIELOFUNKCYJNA GOSPODARKA LEŚNA umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji funkcji lasu, wynikających zarówno z założeń i wymogów gospodarki leśnej, jak i potrzeb ochrony różnorodności biologicznej, klimatu i środowiska oraz kształtowania relacji ze społeczeństwem.

UŻYTKOWANIE LASU I TECHNIKA LEŚNA kształtuje wiedzę i umiejętności dotyczące organizacji procesu pozyskania i transportu drewna zarówno przez jednostki nadzorujące jak i wykonujące tę pracę, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, zasad ergonomii i BHP oraz zarządzania, wymogów certyfikacji i ochrony środowiska. Jest to specjalność realizowana przy współpracy z otoczeniem biznesowym.

URZĄDZANIE LASU umożliwia pogłębienie wiedzy na temat przeprowadzania kompleksowej inwentaryzacji, monitoringu i oceny stanu lasu, a także ustalania wskazań gospodarczych i określenia sposobu ich realizacji. Specjalność ta kształtuje takie umiejętności jak: sporządzanie planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu, inwentaryzacji wielkoobszarowej oraz innych opracowań i ekspertyz przyrodniczych.

Główne przedmioty

 • Dendrologia
 • Zoologia leśna
 • Meteorologia i klimatologia
 • Informatyka w leśnictwie
 • Botanika leśna
 • Fitosocjologia leśna
 • Fizjologia roślin drzewiastych
 • Mikologia
 • Ekologia
 • Geomatyka w leśnictwie
 • Gleboznawstwo leśne
 • Hydrologia
 • Nauka o surowcu drzewnym
 • Dendrometria
 • Łowiectwo
 • Entomologia leśna
 • Fitopatologia leśna
 • Maszynoznawstwo leśne
 • Typologia leśna
 • Produkcyjność lasu
 • Selekcja-nasiennictwo i szkółkarstwo
 • Hodowla lasu
 • Użytkowanie lasu
 • Urządzanie lasu
 • Ochrona lasu
 • System informacji przestrzennej
 • Ergonomia i ochrona pracy
 • Ochrona przyrody
 • Inżynieria leśna
 • Ekonomika leśnictwa
 • Zarządzanie gospodarstwem leśnym
 • Edukacja przyrodniczo-leśna

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, oraz  dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych technologii pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach  narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych  oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem. Studenci posiadają znajomość języka obcego, informatyki, systemów informacji przestrzennej oraz technologii geopatycznych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filiaul@uni.lodz.pl

Telefon: (44) 724 97 20

Dane wydziału i lokalizacja

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki