KIERUNEK: MATEMATYKA

Opis studiów

Ideą studiów jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim z dużym potencjałem wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z logiki i teorii mnogości, algebry, geometrii, topologii i analizy matematycznej, student uzyskuje konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

W ramach programu oferowanego na kierunku MATEMATYKA zakłada się możliwość uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów I stopnia: dyplomu Uniwersytetu Łódzkiego oraz dyplomu Ruhr-Universitat Bochum - jednego z partnerów sieci Uniwersytetów Europejskich Miast Post-Idustrialnych (European University of Post-Industrial Cities – UNIC), do której Uniwersytet Łódzki dołączył w 2022 roku. Realizacja tej ścieżki będzie przebiegała zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy wskazanymi uczelniami.

Celem kształcenia na kierunku studiów matematyka I stopnia jest:

 • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin matematyki;
 • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technik informatycznych, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i pozwalających wykorzystać techniki informatyczne przy rozwiązywaniu problemów matematycznych;
 • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na rozwiązywanie praktycznych problemów, które wymagają zaadaptowania odpowiednich modeli matematycznych;
 • nabycie umiejętności językowych na poziomie B2 w zakresie obcego języka nowożytnego;
 • zaznajomienie studentów z podstawami przedsiębiorczości i elementami prawa autorskiego;
 • przygotowanie absolwentów do prowadzenia badań, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

Różnorodne formy zajęć, w tym zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Absolwent będzie znał elementy prawa i osiągnie znajomość języka obcego na poziomie B2. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, pracy zespołowej oraz korzystania z literatury przedmiotu.

Specjalności

Oferowane na Wydziale specjalności to Nauczycielska w zakresie matematyki oraz Matematyka z zastosowaniami.

Specjalność Matematyka z zastosowaniami pozwala na zdobycie usystematyzowanej wiedzy i umiejętności w zakresie ścisłego myślenia matematycznego oraz precyzji w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów praktycznych. W ramach specjalności zostaną przedstawione różne metody matematyczne znajdujące zastosowanie m.in. w ekonomii, finansach, ubezpieczeniach a także w informatyce oraz analizie danych. Program tej specjalności daje solidne matematyczne podstawy pozwalające na wybór własnej ścieżki kształcenia realizowanej poprzez programy wymiany studenckiej lub oferowane przez inne uczelnie albo instytucje.

Specjalność Nauczycielska w zakresie nauczania matematyki jest jedyną taką specjalnością znajdującą się w ofercie studiów w UŁ. Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwent tej specjalności posiadał wiedzę merytoryczną pozwalającą interpretować zagadnienia matematyki szkolnej z punktu widzenia matematyki wyższej oraz posiadał kompetencje, ułatwiające w przyszłości wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i metodycznych adekwatnych do zmian zaistniałych w otoczeniu uczniów. Jednym z elementów, który wyróżnia ten program na tle podobnych programów kształcenia, to zapoznawanie z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, przygotowanie do pracy zespołowej.

Student specjalności Matematyka z zastosowaniami ma możliwość wyboru ścieżki kształcenia pozwalającej na uzyskanie również dyplomu ukończenia studiów I stopnia uczelni Ruhr-Universitat Bochum w zakresie kierunku matematyka. W tym celu po pierwszym roku studiów student składa deklarację wyboru tej ścieżki kształcenia. W ramach tej ścieżki student m. in. realizuje stacjonarnie zajęcia w czasie IV semestru w uczelni Ruhr-Universitat Bochum zdobywając co najmniej 30 punktów ECTS. Zajęcia w uczelni partnerskiej odbywać się będą w języku angielskim. W przypadku wyboru tej ścieżki, praca dyplomowa przygotowywana jest w języku angielskim pod kierunkiem promotorów z obu uczelni.

Główne przedmioty

W ramach wszystkich specjalności realizowane są główne przedmioty:

 • Wstęp do matematyki
 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa z geometrią
 • Wstęp do topologii i teorii miary
 • Wstęp do analizy zespolonej
 • Algebra
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Teoria liczb
 • Równania różniczkowe
 • Podstawy programowania
 • Specjalność matematyka z zastosowaniami

W trakcie studiów student wybiera przedmioty specjalizacyjne w ramach bloków grupujących przedmioty związane z zastosowaniami matematyki w ekonomii, finansach, ubezpieczeniach a także w informatyce oraz analizie danych.
W ten sposób każdy student ma możliwość zdobycia konkretnej wiedzy specjalistycznej zgodnej z jego zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Specjalność Nauczycielska w zakresie matematyki.

 • Podstawy pedagogiki
 • Podstawy psychologii
 • Dydaktyka matematyki
 • Metodyka nauczania matematyki
 • Matematyka w praktyce szkolnej
 • Geometria szkolna
 • Roboty i tablice multimedialne
 • Technologie komputerowe w nauczaniu matematyki

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku MATEMATYKA I stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach administracji państwowej, w szeroko rozumianym sektorze finansowym m.in. w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych itp. oraz innych firmach i zakładach pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie zastosowań matematyki.

Dodatkowo po specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w szkole podstawowej jako nauczyciele matematyki, przy czym uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela można uzyskać po ukończeniu studiów II stopnia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2 maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 59 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Matematyki i Informatyki

Stefana Banacha 22 90-238 Łódź