KIERUNEK: PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

Opis studiów

Kierunek ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów dysponujących wiedzą w zakresie prawnych i finansowych aspektów zatrudniania pracowników oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu kadrowo-płacowej obsługi przedsiębiorców oraz podmiotów administracji publicznej. Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz dokonywania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi. Podczas konwersatoriów i ćwiczeń studenci nabędą umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia, uzupełniania i przechowywania dokumentacji i ewidencji kadrowej, zarządzania personelem, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników.

Program studiów skonstruowany został tak, aby wyposażyć absolwentów kierunku w wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy zawodowej przy wykonywaniu funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy m.in. w charakterze:

 • specjalisty ds. polityki kadrowej,
 • specjalisty ds. kadr i płac,
 • specjalisty ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami,
 • specjalisty ds. personalnych.

Do podjęcia aplikacji prawniczych przygotowują 5- letnie jednolite studia magisterskie.

Główne przedmioty

I rok:

 • Zasady wykładni i stosowania prawa,
 • Prawo stosunku pracy,
 • Postępowanie administracyjne w sprawach kadrowo- płacowych,
 • Prawo umów,
 • Zarządzanie personelem,
 • Prawne podstawy zatrudnienia pracowniczego,
 • System ubezpieczeń społecznych,
 • Systemy płacowe,
 • Informatyczne systemy kadrowe i płacowe.

II rok:

 • Zbiorowe prawo pracy,
 • Prawo ochrony danych osobowych,
 • Nietypowe formy zatrudniania,
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Prawo antydyskryminacyjne w zatrudnieniu,
 • Procesowe prawo pracy,
 • Odpowiedzialność pracownicza.

Sylwetka kandydata

Absolwent prawa potrafi skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne , jak również analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Ponadto potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Absolwent prawa potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.

W trakcie nauki studenci mogą rozwijać umiejętności praktyczne i pogłębiać wiedzę działając w licznych organizacjach studenckich oraz w punkcie informacji prawnej- Klinika Prawa, w której pod okiem wykładowców mogą udzielać pierwszych porad prawnych, a także brać czynny udział w symulacji procesów sądowych w Sali Rozpraw znajdującej się w budynku Wydziału.

Ukończone studia prawnicze dają wiele możliwości realizacji aspiracji zawodowych. Absolwent prawa może:

 • ubiegać się o przyjęcie na aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną,
 • podjąć pracę w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
 • podjąć pracę w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • podjąć pracę w organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 - do obszaru nauk społecznych).

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 dla studiów stacjonarnych:

E-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 661 37 78 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 2 dla studiów niestacjonarnych:

E-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Telefon: (42) 663 97 71 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Prawa i Administracji

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40