KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Opis studiów

Są to jedyne studia o profilu praktycznym na Uniwersytecie Łódzkim kształcące na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbywają m.in. zajęcia z zakresu: turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego i inne wymagane programem studiów. Studenci odbywają także szereg praktyk w instytucjach związanych z turystyką takich jak np. parki narodowe, muzea, biura podróży, hotele, obiekty sportowe, urzędy samorządowe. Aby poszerzyć umiejętności studentów oferujemy także zajęcia z języka obcego oraz blok przedmiotów z zakresu informatyki i zajęcia z Wychowania Fizycznego. W trakcie studiów odbywają się także: obóz rekreacyjno-sportowy i ćwiczenia terenowe w formie dwóch wyjazdów krajowych oraz jednego zagranicznego. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA wyjeżdżają na terenie kraju nad Morze Bałtyckie, w Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie. W trakcie wyjazdów zagranicznych zwiedzają m.in. takie kraje jak Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Norwegia, Chorwacja, Malta czy Włochy. Wyjazdowe ćwiczenia pomagają zapoznać się z walorami turystycznymi i kulturą zwiedzanych regionów oraz ćwiczą umiejętności przewodnictwa i pilotażu. Relacje i zdjęcia z wyjazdów studentów naszego kierunku prezentowane są fanpage’u  https://www.facebook.com/turystykairekreacjaTM/ 

W roku akademickim 2008/2009 uruchomiono na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim blok zajęć dydaktycznych przygotowujący studentów do zawodu instruktora Fitness. Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA w Tomaszowskiej Filii jest jednym z niewielu kierunków studiów w kraju, który oferuje możliwość zdobycia tego typu uprawnień instruktorskich. Należy podkreślić, że uprawnienia te mają charakter międzynarodowy i w związku z tym umożliwiają także podjęcie pracy poza granicami Polski. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat w związku z uzyskaniem uprawnień instruktora Fitness, wszystkie zajęcia odbywają się w ramach programu studiów. 

W ramach zajęć studenci specjalności Turystyka biznesowa, organizują co roku konferencję dla maturzystów WEŹ PRZYSZLOŚĆ W SWOJE RĘCE. Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/wezprzyszloscwswojerece/ 

Ponadto w ramach działalności koła naukowego GLOBTROTTER organizowane są spotkania z ludźmi dla których podróżowanie jest pasją. Informacje na temat cyklu SPOTKAŃ PRZY GLOBUSIE zamieszczone są na stronie: https://www.facebook.com/spotkaniaprzyglobusie/ 

 

Specjalności

MENADŻER SPORTU I REKREACJI 

To specjalizacja interdyscyplinarna z pogranicza zarządzania, marketingu, kultury fizycznej, psychologii i turystyki. Menadżer sportu i rekreacji to osoba, która planuje, zarządza, przygotowuje, realizuje i rozlicza funkcjonowanie klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków sportowych, a także imprez i zawodów sportowych. Podstawą skutecznej realizacji projektów przez menadżera sportu i rekreacji są liczne umiejętności i wiedza teoretyczna, które studenci będą zgłębiali podczas trzyletnich studiów licencjackich. Kluczowe przedmioty specjalizacyjne dotyczą planowania i projektowania imprez masowych, finansowania sportu i pozyskiwania sponsorów, budżetowania i rozliczania projektów, logistyki, podstaw animacji w rekreacji ruchowej, marketingu sieciowego i mediów społecznościach. 

TURYSTYKA BIZNESOWA 

Specjalność turystyka biznesowa odróżnia nas od innych kierunków na których kształceni są specjaliści z zakresu Turystyki i Rekreacji. Praca w Turystyce Biznesowej jest bez wątpienia najefektywniejszą i najbardziej niezwykłą w całej branży turystycznej. Uzyskiwane umiejętności i kursy zapewniają absolwentom dobrze płatną pracę od razu po ukończeniu studiów m. in. w charakterze pilota na imprezach turystyki biznesowej lub też instruktora fitness, w licznie powstających fitness klubach w kraju i za granicą. W ramach studiów realizowany jest m.in. obóz zimowy na którym studenci doskonalą uprawianie sportów zimowych. Najzdolniejszym proponujemy pomoc w uzyskaniu uprawnień instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo. 

AGROTURYSTYKA I  EKOTURYSTYKA  

To specjalność wpisująca się w rosnącą w ostatnich latach świadomość ekologiczną i przekonanie społeczeństwa, że ochrona środowiska może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, zwłaszcza w obszarach o atrakcyjnych walorach turystyczno-krajoznawczych. 

Absolwenci specjalizacji będą dysponowali wiedzą z zakresu np. ekoturystyki, ochrony przyrody, ekologii i edukacji ekologicznej, a także zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Kwestie te będą rozpatrywane w kontekście produktu agroturystycznego, dzięki czemu absolwenci rozwiną umiejętność analizowania zmieniających się procesów lokalnych i planowania zrównoważonej działalności agroturystycznej, a także uzyskają kompetencje do profesjonalnego doradztwa w tym zakresie i prowadzenia edukacji ekologicznej na obszarach pozamiejskich 

Główne przedmioty

Wiemy, że turystyki, rekreacji i hotelarstwa nie da się nauczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach. 

Sylwetka absolwenta

Po zakończeniu studiów absolwenci TURYSTYKI I REKREACJI mają szerokie możliwości podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym. Pracę po kierunku TURYSTYKA I REKREACJA znaleźć można w biurach podróży, hotelach, instytucjach samorządowych (gmina, powiat, województwo) zajmujących się planowaniem i rozwojem turystyki, w klubach sportowych, klubach fitness. Poza tym istnieje możliwość podjęcia pracy w charakterze pilota wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych. Absolwenci naszego kierunku są bardzo dobrze przygotowani do pracy w charakterze pilota wycieczek turystycznych poprzez blok przedmiotów z zakresu pilotażu i przewodnictwa oraz dzięki wyjazdowym ćwiczeniom terenowym z pilotażu, które odbywają się na terenie Polski i za granicą. 

Nasi absolwenci mają także dodatkowe możliwości podjęcia pracy dzięki uprawnieniom instruktora fitness które uzyskać mogą na trzecim roku studiów. Po uzyskaniu tych uprawnień pracują w ośrodkach rekreacyjnych i fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, hotelach. Wielu instruktorów wybiera pracę za granicą jako animatorzy czasu wolnego i rekreacji ruchowej. Duże firmy poszukują dziś profesjonalnej kadry do obsługi imprez rekreacyjnych organizowanych dla swoich najlepszych klientów, co jest coraz częściej praktykowane także w Polsce. Instruktorzy Fitness mogą też pracować jako „personal trainer” czyli trener osobisty, który przygotowuje indywidualne projekty treningów. 

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną. Wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotację „zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filiaul@uni.lodz.pl

Telefon: (44) 724 97 20

Dane wydziału i lokalizacja

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki