KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Opis studiów

Studia na kierunku zarządzanie pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na tematy: 

 • funkcjonowania organizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych publicznych i pozarządowych na różnych szczeblach ich działania czy zarządzania; 
 • wykorzystywania w tych podmiotach różnorodnych metod, instrumentów, technik oraz narzędzi zarządzania. 

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji czy działań w zakresie organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz społecznych aspektów zarządzania. Zakłada się, iż studia dostarczą wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Pozwolą na poznanie nowoczesnych informatycznych systemów zarządzania oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w organizacjach i procesach zarządzania. Studentowi zostaną przekazane wiadomości o innowacjach potrzebnych do funkcjonowania organizacji (komercyjnych i niekomercyjnych) na konkurencyjnym rynku 

Program studiów (w ramach przedmiotów podstawowych) pozwala także nabyć umiejętności w zakresie: 

 • diagnozowania procesów zmian w organizacjach, ich przyczyn, przebiegu oraz konsekwencji; 
 • stosowania nowoczesnych i odpowiednich do potrzeb organizacji metod zarządzania, 
 • analizy sytuacji na rynku - relacji popytu i podaży produktów i usług (działania marketingowe, w tym badania marketingowe); 
 • uruchamiania biznesu i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw;  
 • posługiwania się narzędziami i technikami stosowanymi przez księgowego na średnim szczeblu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokumentowania i dekretowania zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych; 
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz ich analizy i interpretacji, w szczególności zasad projektowania prawidłowej i kompletnej dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości; 
 • podejmowania efektywnych decyzji finansowych na rynku kapitałowym; 
 • rozumienia podstawowych metod stosowanych w rachunku kosztów i rachunkowości 
 • projektowania procesów i systemów gospodarczych oraz zarządzania nimi w kontekście przepływu towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), usług czy informacji (zaopatrzenie, produkcja, magazynowaniem, czy zarządzaniem zapasami); 
 • działań powiązanych z logistyką miejską czy międzynarodową. 

Specjalności

 • Logistyka, 
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 
 • Zarządzanie obszarami wiejskimi 

Kształcenie odbywa się w ramach wybranej po drugim semestrze specjalności, która uruchamiana jest po spełnieniu określonych warunków organizacyjnych. 

LOGISTYKA 

Student zdobywa wiedzę teoretyczną jak i praktyczną niezbędną do prowadzenia lub pracy w podmiotach gospodarczych,  
w których stosuje się zarządzanie logistyczne. Należą do nich firmy produkcyjne, usługowe, handlowe, dystrybucyjne w tym komercyjne i niekomercyjne publiczne. Nabywa również umiejętności, które pozwolą na zastosowanie podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Poznaje metody i instrumenty sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Zdobyta wiedza daje możliwość zatrudnienia w firmach krajowych i międzynarodowych. 

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI 

Student zdobywa ogólną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, a przede wszystkim z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, analizy finansowej oraz auditingu. Nabywa umiejętności praktycznych, które pozwalają nie tylko na prowadzenie rachunkowości w firmie, ale również na sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę. Program specjalności jest dostosowany do europejskich standardów rachunkowości. 

ZARZĄDZANIE OBSZARAMI WIEJSKIMI 

Specjalność została stworzona dla osób, planujących swoją działalność zawodową na obszarach wiejskich. Zakres przedmiotów pozwala kandydatowi zdobyć wiedzę z zakresu:  

 • zarządzania obszarami chronionej przyrody i terenami zielonymi, 
 • zarządzania gospodarstwami rolno – ogrodniczymi, 
 • regulacji prawnych dotyczących obszarów wiejskich,  
 • zrównoważonego rozwoju (odnawialne źródła energii),  
 • agroturystyki. 

Absolwent specjalności może podjąć zatrudnienie w placówkach administracji rządowej i samorządowej, jak również założyć własną działalność gospodarczą.  

Główne przedmioty

 • Mikroekonomia
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawy logistyki
 • Postawy wiedzy o finansach
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy marketingu
 • Rachunkowość finansowa
 • Badania marketingowe
 • Elementy prawa (Prawo gospodarcze

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku zarządzanie może kontynuować naukę w ramach pogłębienia specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania. Zaleca się kontynuowanie kształcenia na studiach II stopnia, na kierunkach takich jak: analityk biznesu, zarządzanie danymi w biznesie, marketing, szeroko rozumiana logistyka, zarządzanie innowacyjnością, projektami czy zasobami ludzkimi oraz obszarami wiejskimi. Może także uczyć się na innych kierunkach studiów magisterskich, spełniając kryteria przyjęcia, zarówno w Polsce, jak i w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Dla absolwentów studiów I stopnia dostępne są również kursy dokształcające na Uniwersytecie Łódzkim i innych uczelniach w Polsce i poza krajem. 

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filiaul@uni.lodz.pl

Telefon: (44) 724 97 20

Dane wydziału i lokalizacja

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki