Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji

Opis zadań

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji od momentu jej utworzenia prowadzona jest przez prof. dr. hab. Tomasza Domańskiego. W strukturze Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych funkcjonuje od 2002 r. Wcześniej działała jako Zakład Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji (1997–2002). Jej celem jest rozwój programów badawczych oraz projektów dydaktycznych z zakresu marketingu międzynarodowego i zarządzania międzynarodowymi systemami dystrybucji.

Specyfika badań prowadzonych w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji pozwoliła nam na zbudowanie unikatowej pozycji w skali kraju — w zakresie studiów nad rozwojem nowoczesnych strategii dystrybucji i komunikacji marketingowej, jak również marketingu terytorialnego (strategie budowania marek miast, regionów oraz krajów).

Obszar zainteresowań naukowych zespołu Katedry obejmuje problematykę: strategii międzynarodowych sieci handlowych, rozwoju nowoczesnych form dystrybucji, zarządzania sprzedażą, internacjonalizacji polskiego handlu detalicznego, strategii rozwoju marki, komunikacji marketingowej, zachowania konsumenta, etnocentryzmu konsumenckiego, marketingu terytorialnego, strategii marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, marketingu politycznego i marketingu uczelni wyższych.

Charakterystyka specjalizacji badawczej

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, w odróżnieniu od pozostałych jednostek WSMiP, jest jednostką interdyscyplinarną o specjalizacji funkcjonalnej w zakresie szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego biznesu.

Rozwijana przez nas tematyka badawcza dotyczy w szczególności strategii międzynarodowych sieci handlowych na rynku globalnym oraz w Polsce. Kluczowe pytania dotyczą stopnia standaryzacji tych strategii na rynkach międzynarodowych oraz procesów ich dostosowania do specyfiki rynku polskiego. W ramach tego obszaru badań powstało wiele prac badawczych oraz książek pozycjonujących nas jako wiodący w kraju ośrodek naukowo-badawczy specjalizujący się w tej tematyce. Szczególny wkład w ten obszar badawczy wniósł prof. dr hab. Tomasz Domański. Problematyką tą zajmował się również dr Paweł Kowalski.

Drugim nurtem badawczym jest nurt marketingu terytorialnego oraz strategii budowania marek miast, regionów i krajów. W jego ramach również jesteśmy w skali Polski wiodącym ośrodkiem badawczym, a nasze prace cechują się dużą innowacyjnością. Były one realizowane na podstawie szerszych badań dotyczących miasta Łodzi, regionu łódzkiego oraz roli wydarzeń marketingowych w budowaniu marki miast (prace: prof. dr. hab. Tomasza Domańskiego, dr Marty Hereźniak, dr Justyny Anders-Morawskiej, dr. Michała Sędkowskiego).

Osobnym nurtem badawczym są prace nad budową marki kraju powiązane z procesem budowania marki Polski. Należy tu wymienić badania dr Marty Hereźniak — współpracownika i eksperta Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie w latach 2003–2013 — uczestniczki międzynarodowego projektu „Marka dla Polski”. Realizowała projekty z zakresu budowania marki dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, polskich miast i regionów oraz marki narodowej Kazachstanu. Jest autorką pierwszej w Polsce książki o budowaniu marki narodowej Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju (PWE, Warszawa 2011). Jest również członkiem International Place Branding Association oraz Institute of Place Management, a także członkiem panelu ekspertów The Place Brand Observer.

Wśród najbardziej znaczących badań zrealizowanych w Katedrze należy wymienić również prace dr Justyny Anders-Morawskiej dotyczące operacjonalizacji koncepcji współrządzenia w zarządzaniu miastem z wykorzystaniem orientacji rynkowej w samorządzie, a także badania dotyczące relacji samorządu z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi miasta. Obszar badań miejskich w Katedrze obejmuje tematykę marketingu terytorialnego, brandingu miast, komunikacji miast w mediach społecznościowych, a także zagadnienia związane z marketingiem relacji, partycypacją i wartością publiczną (dr Michał Sędkowski). W ostatnim okresie w obszarze zainteresowań badawczych pracowników Katedry pojawiły się też zagadnienia związane z krytycznym ujęciem koncepcji miasta kreatywnego oraz tematyka projektowania miast przyjaznych użytkownikom.

Trzecim nurtem badawczym są prace naukowe na temat strategii wchodzenia polskich przedsiębiorstw na rynki europejskie oraz budowania ich konkurencyjności. Tematyka ta była i jest analizowana w odniesieniu do wybranych branż oraz kategorii produktów. Szczególnym przedmiotem analizy jest rynek produktów żywnościowych oraz produktów ekologicznych i tradycyjnych (dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ).

Czwarty nurt badawczy to szeroko rozumiana problematyka komunikacji marketingowej oraz strategii kreowania marek produktów i usług. Podkreślić tu należy bardzo innowacyjną działalność naukową o zasięgu międzynarodowym dr hab. Małgorzaty Karpińskiej-Krakowiak, prof. UŁ. Prowadzi ona zaawansowane eksperymenty badawcze na temat kształtowania reakcji konsumentów wobec marek za pomocą różnych technik i narzędzi promocyjnych. W swoich pracach badawczych wykorzystuje nowoczesne rozwiązania analityczne, wliczając w to sztuczne sieci neuronowe. Jej publikacje znalazły się w czołowych czasopismach na temat reklamy na świecie, tzn. w „International Journal of Advertising” oraz „Journal of Advertising Research”.

Piątym obszarem badawczym, bardzo dynamicznie rozwijającym się w ostatnim okresie, są prace badawcze dr. hab. Pawła Bryły, prof. UŁ, na temat marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych, roli informacji związanych ze zdrowiem na rynku żywności oraz etnocentryzmu konsumenckiego. Prace te realizowane są w ramach grantów badawczych i oparte są na szerokich autorskich badaniach empirycznych wśród przedsiębiorstw oraz konsumentów.

Ostatnim obszarem badawczym, wyróżniającym nas na tle innych polskich ośrodków naukowych, jest problematyka marketingu politycznego. Oryginalność naszego podejścia wynika z faktu, iż marketing polityczny oraz komunikacja marketingowa są przez nas analizowane na gruncie strategii marketingowych oraz marketingu mediów. Prace te są w prowadzone ramach Pracowni Marketingu Politycznego — pod kierownictwem dr. Marka Sempacha. Pracownia zajmuje się badaniem specyfiki wykorzystania marketingu na krajowym rynku politycznym, analizą najlepszych wzorców kampanijnych na świecie oraz popularyzacją profesjonalnych kampanii wyborczych. Zespół Pracowni, oprócz działalności naukowej i dydaktycznej, może świadczyć także usługi doradcze w zakresie strategicznej analityki wyborczej.


OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Zespół Katedry brał udział w międzynarodowych programach badawczych, takich jak: ACE-Phare, Tempus, Polonium, Jean Monnet Projects — „Poland in the Process of European Integration” i „European Regional Policy”.

Ponadto, w KMMID zrealizowano następujące projekty badawcze:

1. prof. dr hab. Tomasz Domański:

— “Campus Culturae” projekt realizowany w ramach programu UE Culture 2007–2013 (international coordinator: Universidade de Santiago de Compostela, ES) (2011–2016);

2. dr. hab. Paweł Bryła, prof. UŁ:

a) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki:
— “Znaczenie efektu kraju pochodzenia i etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych” (Opus, 2018–2021);
— “Rola informacji związanych ze zdrowiem w marketingu i konsumpcji żywności w Polsce” (Opus, 2016–2020);

b) finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
— “Marketingowa konstrukcja jakości regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych — badania preferencji konsumentów i dystrybutorów” (Iuventus Plus, 2012–2014);
— “Strategie zarządzania markami kolektywnymi odwołującymi się do obszaru pochodzenia na przykładzie francuskich producentów wina i lokalnych produktów żywnościowych” (Iuventus Plus, 2010–011);
— “Zastosowanie strategii marketingowych oferowania produktów regionalnych i ekologicznych w branży rolno-spożywczej jako instrument zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej” (projekt badawczy MNiSW, 2010–2012);
— “Wpływ integracji europejskiej na marketingowe źródła przewagi konkurencyjnej polskich producentów artykułów żywnościowych (projekt badawczy MNiSW, 2006–2009);

c) finansowane z grantów międzynarodowych:

— Development of agricultural enterprises in the knowledge-based economy” (Fundusz Wyszehradzki, 2015);
— “Mobility and Employability Research for Generation Erasmus” (Komisja Europejska, 2011–2014);

3. dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak, prof. UŁ:

a) międzynarodowe (czyli zdobyte w postępowaniach międzynarodowych):
— „Explaining Cross-Cultural Variations in the Use and Effects of Humor in Advertising”, finansowany przez DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) oraz NCN (Narodowe Centrum Nauki);
— “The effects of stimulus-related characteristics on consumer responses in advertising experiments”, finansowany przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD);

b) krajowe:
— “Strategie i narzędzia budowania pozafinansowej wartości biznesu w mediach społecznościowych — badania eksperymentalne na markach fikcyjnych”, finansowany przez NCN (Narodowe Centrum Nauki);
— „Kształtowanie kapitału marki w mediach społecznościowych — badania eksperymentalne w oparciu o rzeczywiste marki z różnych kategorii produktowych”, finansowany przez NCN (Narodowe Centrum Nauki);

4. dr Marta Hereźniak:

a) projekty naukowe:
— główny ekspert zagraniczny w projekcie międzynarodowym: „The Formation Of The Country Brand ‘Kazakhastan’ In Terms Of Innovative Development Of The Country”, finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu w latach 2012–2014. Opracowanie modelu marki, tożsamości marki, pozycjonowania oraz modelu implementacji koncepcji marki;
— współautorka i wykonawczyni w grancie krajowym NCN (Opus, 2016–2018): „Możliwości pomiaru skuteczności strategii marek polskich miast. Ujęcie teoretyczne i empiryczne”, którego celem była diagnoza stanu zaawansowania polskich miast powiatowych w obszarze pomiaru skuteczności strategii marki miasta oraz opracowanie koncepcji teoretycznej systemu pomiaru skuteczności strategii marek miast.

b) projekty doradcze:
— marka dla Łodzi — strategiczne budowanie wizerunku miasta (październik 2005–grudzień 2006), Grant Prezydenta Miasta Łodzi;
— strategia Komunikacji Społecznej i Rynkowej Funduszy Strukturalnych w Polsce na lata 2007–2013; Zasady opracowania, rozwoju i wdrażania: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
— projekt „Marka dla Polski” (2003–2010) — międzynarodowy projekt doradczy realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Marki Polskiej.

Osiągnięcia naukowe prof. dr. hab. Tomasza Domańskiego
Profesor nauk ekonomicznych (2002).
Habilitacja (1993) (nauki ekonomiczne) pt. Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

— Recenzent 9 rozpraw doktorskich (starania o uzyskanie tytułu naukowego doktora).
— Recenzent 20 rozpraw habilitacyjnych z zakresu zarządzania (starania o uzyskanie tytułu naukowego doktora habilitowanego).
— Recenzent w 5 postępowaniach profesorskich z zakresu zarządzania.
— Recenzent w przewodach doktoratów honoris causa:

  • Premier Wielkiej Brytanii Lady Margaret Thatcher — Uniwersytet Łódzki 2009,
  • Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso — Uniwersytet Łódzki 2010.

Prof. Tomasz Domański od 1996 r. kieruje Katedrą Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, natomiast od 1993 r. jest Kierownikiem Ośrodka Badań i Studiów Francuskich oraz Polsko-Francuskiego Programu Studiów Zarządzania typu MBA — na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (współpraca z Uniwersytetem Lyon III we Francji).

Jest także Kierownikiem 3 programów podyplomowych:
— studiów podyplomowych International Marketing Management na WSMiP (program w języku angielskim — od 2008 r.),
— studiów podyplomowych International Hotel Management na WSMiP (program w języku angielskim — od 2011 r.),
— kursu dokształcającego International Hotel Management na WSMiP (program w języku angielskim — od 2012 r.).

W okresie od stycznia 2011 r. do lutego 2014 r. Prof. T. Domański był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcję Przewodniczącego Komitetu pełnił od czerwca do grudnia 2011 r. Profesor jest również członkiem Rady Programowej wydawnictwa “Marketing i Rynek” (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie).

W obszarze wydawniczym Prof. T. Domański był inicjatorem i redaktorem 2 serii wydawniczych:
— serii „Euromarketing” w UŁ, w której wydano 9 książek zespołu Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji,
— serii biblioteki dla menedżerów (5 książek), wydanej przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ.

Profesor otrzymał 13 nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, w tym:
— w 2015 r. — nagrodę Rektora UŁ indywidualną za książkę: Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi (Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014),
— w 2014 r. — nagrodę Rektora UŁ zespołową za książkę: Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności (z P. Bryłą, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013),
— w 2012 r. — nagrodę Rektora UŁ zespołową za książkę European Culture in Diversity, pod red. K. Kujawińskiej Courtney, M. Łukowskiej, E. Williamsa (Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2011),
— w 2011 r. — nagrodę Rektora UŁ zespołową za książkę: Marketing produktów żywnościowych (z P. Bryłą, PWE, Warszawa 2010).

W 2006 r. prof. T. Domański otrzymał Indywidualną Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego za książkę Strategie rozwoju handlu (PWE, Warszawa 2005).

Otrzymane medale i odznaczenia:
— Medal „UŁ w służbie społeczeństwu i nauce” (2014),
Order Palm Akademickich — francuskie odznaczenie przyznawane osobom, które szczególnie przysłużyły się współpracy akademickiej Polski i Francji (2013),
— Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2011),
— „Medal Komisji Edukacji Narodowej” (2005),
— Złoty Krzyż Zasługi (1999).

Osiągnięcia naukowe dr Justyny Anders-Morawskiej
Doktorat (2008) (nauki o zarządzaniu) pt. Wpływ otoczenia administracyjnego na efektywność funduszy strukturalnych UE w zakresie wspierania przedsiębiorczości, promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański, Wydział Zarządzania UŁ.

— Kierownictwo projektu “Marketing jako operacyjne rozwinięcie koncepcji governance w zarządzaniu publicznym w latach 2011–2013”, NN115364339.
— Indywidualna Nagroda Rektora UŁ w 2017 r. za cykl publikacji poświęconych problematyce operacjonalizacji jakości praktyk z zakresu zarządzania publicznego na szczeblu lokalnym przy zastosowaniu podejścia marketingowego.

Osiągnięcia naukowe dr. hab. Pawła Bryły, prof. UŁ
Habilitacja (2016) (nauki o zarządzaniu) pt. Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta, Wydział Zarządzania UŁ.
Doktorat (2005) (nauki o zarządzaniu) pt. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy pomocy programu SAPARD (na przykładzie województwa łódzkiego), promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański, Wydział Zarządzania UŁ.

Paweł Bryła doktorat i habilitację uzyskał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym artykułów w czołowych czasopismach międzynarodowych (m.in. “Appetite”, “Nutrients”, “Sustainability”, “British Food Journal”, “Quality Assurance and Safety of Crops & Foods”, “Academy of Management Learning and Education”, “Studies in Higher Education”). Jego prace były cytowane 272 razy w bazie Web of Science Core Collection i 888 razy w Google Scholar. Kierował dwoma projektami badawczymi finansowanymi z grantów Narodowego Centrum Nauki i polskim zespołem w międzynarodowym projekcie badawczym MERGE, finansowanym przez Komisję Europejską. Był laureatem dwu edycji programu Iuventus Plus dla wybitnych, młodych naukowców i stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymał Nagrodę Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, Nagrodę im. Prof. Witolda Kuli i 11 nagród rektorskich. Jest recenzentem habilitacji i opiekunem doktoratu.

Osiągnięcia naukowe dr Marty Hereźniak
Doktorat (2008) pt. Efekt kraju pochodzenia i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania marki narodowej, promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański, Wydział Zarządzania UŁ.

— Nagroda indywidualna pierwszego stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę: Marka Narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, PWE, Warszawa 2011 (pierwsza w Polsce książka o tej tematyce).
— Główny ekspert zagraniczny w projekcie „The Formation of The Country Brand ‘Kazakhastan’ In Terms of Innovative Development of The Country” (grant nr: 11-01-45/2240) na Uniwersytecie Ekonomicznym im. T. Ryskulova w ramach grantu finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu.
— Współautor i wykonawca w grancie krajowym NCN „Możliwości pomiaru skuteczności strategii marek polskich miast. Ujęcie teoretyczne i empiryczne”, projekt finansowany w latach 2016–2018 z programu Opus NCN (51104-2-30).
— Promotor pomocniczy w dwóch przewodach doktorskich.

Osiągnięcia naukowe dr hab. Małgorzaty Karpińskiej-Krakowiak, prof. UŁ
Habilitacja (2019) (nauki o zarządzaniu i jakości) pt. Kapitał marki w mediach społecznościowych — perspektywa konsumenta, UŁ.
Doktorat (2010) (nauki o zarządzaniu) pt. Uwarunkowania transferu wizerunku marki w sponsoringu wydarzeń kulturalnych, promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański, Wydział Zarządzania UŁ.

— publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach z obszaru reklamy z listy JCR („International Journal of Advertising” i „Journal of Advertising Research”),
— wielokrotna stypendystka DAAD,
— wielokrotna zdobywczyni grantów NCN (w tym 2 krajowych i 2 międzynarodowych: NCN/DFG — BEETHOVEN oraz DAAD).

Osiągnięcia naukowe dr. Pawła Kowalskiego
Doktorat (2000) (nauki o zarządzaniu) pt. Strategie internacjonalizacji francuskich sieci hipermarketów w Polsce. Analiza pozycjonowania, promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański, Wydział Zarządzania UŁ.

— Kierownik grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki (NCN) Zastosowanie podejścia Category Management w procesie budowania modelu współpracy producent — sieć handlowa — 2010–2012;
— Autor raportu końcowego projektu ENTREDI Proposal for Official Declaration and structure of Regional Action Plan — Regional Action Plan for LODZ Voivodship, PAM Center Uniwersytet Łódzki — 2011;
— Współautor raportu Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014–2020, dokument przygotowany na zlecenie Starostwa Powiatu Piotrkowskiego i zatwierdzony jako strategia rozwojowa przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego — 2014;
— Ekspert-ewaluator w zakresie ewaluacji ofert projektów badawczych Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego — „LORIS 2030”, zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego — 2012;
— Ekspert-ewaluator projektu metodologicznego i merytorycznego Programu kreacji i promocji marki Woj. Łódzkiego, zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego — 2012;
— Ekspert-ewaluator raportu Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim, przygotowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego — 2010;
— Członek zespołu badawczego, współautor raportu badawczego projektu Proaktywny model zarządzania całożyciową edukacją w regionalnych sieciach społecznych. Strategia wdrażania projektu innowacyjno-testującego. Edukacja-Regiony-Regionalizacja; projekt NCBiR realizowany przez Uniwersytet Łódzki POKL.04.01.01-00-254/11-00;
— Uczestnik zespołu badawczego w ramach programu PHARE ACE Programme Strategie Internacjonalizacji handlu detalicznego w Polsce i na Litwie — program realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu, Uniwersytetem w Wilnie, ESADE Business School (Barcelona) — 1996–1999;
— Uczestnik zespołu badawczego w ramach programu POLONIUM — Strategie internacjonalizacji francuskich sieci hipermarketów w Polsce, program realizowany we współpracy z Uniwersytetem Lyon 3 Jean Moulin — 1997–1998;
— Autor 2 ekspertyz sądowych z zakresu ochrony znaków towarowych i skuteczności działań promocyjnych;
— Wieloletni członek PTBRiO (Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii).

Osiągnięcia naukowe dr. Marka Sempacha
Doktorat (2008) (nauki o zarządzaniu) pt. Rola agencji marketingowych w procesie budowania wizerunku partii na polskim rynku politycznym, promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański, Wydział Zarządzania UŁ.

— autor 23 publikacji z zakresu teorii oraz praktyki zastosowania marketingu na rynku politycznym,
— uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji tematycznych w obszarze marketingu politycznego,
— koordynator krajowy międzynarodowej grupy naukowo-badawczej Political Marketing Group (PMG),
— kierownik Pracowni Marketingu Politycznego na WSMiP,
— członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP).

Osiągnięcia naukowe dr. Michała Sędkowskiego
Doktorat (2017) (nauki o polityce) pt. Media społecznościowe jako narzędzie angażowania użytkowników w procesy współrządzenia miastem — studium przypadku miasta Łodzi, promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański, UŁ.

Seria wydawnicza

Euromarketing” — dotycząca problematyki marketingu, zarządzania oraz funduszy europejskich:
Domański T. (red.), Wybrane problemy marketingu międzynarodowego, Łódź 2001, ss. 243.
Domański T. (red.), Polskie przedsiębiorstwa, regiony i rolnictwo w procesie integracji europejskiej, Łódź 2004, ss. 216.
Podlasiak Z. (red.), Ekonomiczno-społeczne problemy krajów Unii Europejskiej, Łódź 2001, ss. 118.
Żurawski vel Grajewski P. (red.), Proces akcesji do Unii Europejskiej, Łódź 2001.
Żuromski P., Fundusze strukturalne i pomoc przedakcesyjna Unii Europejskiej, Łódź 2004.
Rudolf W. (red.), Europejska Polityka Regionalna, Łódź 2007.
Domański T. (red.), Marketing Kultury, Łódź 2008, ss. 172.
Domański T. (red.), Marka dla Łodzi, Łódź 2008, ss. 159.
Domański T. (red.), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, ss. 178.

Konferencje i sympozja

Prezentacji wyników naszych badań służyły międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe. Ich efektem była przygotowana z Uniwersytetem w Lyonie dwujęzyczna publikacja pt. Nowoczesne formy dystrybucji w Polsce i w Europie (edycja francusko-polska). W ramach programu “Campus Culturae” przygotowano dwie międzynarodowe publikacje na temat roli uczelni wyższych w rozwoju miast i regionów (The role of universities in promotion of cities and regions, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015) oraz roli instytucji kultury w promocji miast i regionów (The role of cultural institutions and events in the marketing of cities and regions, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016).


OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

Specyfiką naszej Katedry — obok międzynarodowych badań porównawczych — jest rozwijanie innowacyjnych projektów menedżerskich prowadzonych w językach obcych. Programy te zawsze miały charakter autorski i były prowadzone z udziałem menedżerów z dużych międzynarodowych firm. Dotyczy to zarówno studiów dziennych, jak i podyplomowych.

W ramach kierunku stosunki międzynarodowe stworzyliśmy unikatową specjalność w zakresie międzynarodowego marketingu: początkowo pod nazwą euromarketing, a później International Marketing. Specjalność ta była prowadzona całkowicie w języku angielskim, co pozwalało na wspólne kształcenie studentów polskich oraz zagranicznych. Specjalność ta obecnie została przekształcona w program studiów licencjackich International Marketing i ma charakter unikatowy w skali ogólnopolskiej. W przyszłości zamierzamy także stworzyć unikatowy kierunek studiów magisterskich w języku angielskim o profilu International Marketing.

Profesor Tomasz Domański od 1993 r. kieruje Polsko-Francuskim Programem Podyplomowych Studiów Zarządzania typu MBA, prowadzonym w języku francuskim i angielskim, kształcącym międzynarodową grupę menedżerów i przedsiębiorców. Są to jedyne studia akademickie funkcjonujące nieprzerwanie od 1993 r. (27 międzynarodowych roczników absolwentów).

W ramach międzynarodowych projektów dydaktycznych — wspólnie z Polsko-Francuskim Instytutem Kształcenia Kadr Menedżerskich — stworzono specjalistyczną szkołę dla menedżerów międzynarodowych sieci handlowych. Z Uczelnią partnerską z Angers we Francji utworzono Międzynarodową Szkołę Konsultantów i przeszkolono grono konsultantów oraz doradców przedsiębiorstw.

W roku 2008 stworzono unikatowy w skali ogólnopolskiej program studiów podyplomowych w języku angielskim — International Marketing Management (IMM) — adresowany do menedżerów działów marketingu, zorientowanych na rynki międzynarodowe oraz na pracę w międzynarodowych korporacjach.

W roku 2011 stworzono kolejny unikatowy program studiów podyplomowych w języku angielskim — International Hotel Management (IHM) — adresowany do międzynarodowej grupy menedżerów pracujących w grupie hoteli Accor w Polsce oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Nasze programy zawsze miały charakter unikatowy i nadal wyróżniają się bardzo wysokim poziomem wiedzy wykładowców oraz indywidualnym podejściem do międzynarodowego grona słuchaczy.

Osiągnięcia dydaktyczne prof. dr. hab. Tomasza Domańskiego:
— Autorstwo oraz współautorstwo programów dydaktycznych na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych prowadzonych w języku polskim, angielskim i francuskim.
— Promotor w 13 przewodach doktorskich: 12 z zakresu zarządzania i 1 z zakresu nauk o polityce.
Promotor ok. 200 prac dyplomowych na WSMiP UŁ, w tym 68 prac w języku angielskim i 2 w języku francuskim.
— Promotor ok. 140 prac dyplomowych przygotowanych na Wydziale Zarządzania i WSMiP UŁ w języku francuskim w ramach Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania. Prace te mają walor prac magisterskich (Master 2) na Uniwersytecie Lyon 3 we Francji.
— Promotor 13 prac magisterskich przygotowanych w Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE (Politechnika Łódzka) w języku francuskim i angielskim.

Osiągnięcia dydaktyczne dr Justyny Anders-Morawskiej:
— Współautorstwo programów studiów na kierunku International Marketing.
— Realizacja autorskich zajęć z zakresu myślenia krytycznego dla kierunku International Marketing.
— Realizacja pierwszych na Uniwersytecie Łódzkim zajęć poświęconych problematyce audiosfery w ujęciu politycznym, kulturowym, społecznym i marketingowym.
— Promotorstwo pomocnicze w przewodzie doktorskim mgr. Michała Sędkowskiego — praca broniona w dyscyplinie nauk o polityce.

Osiągnięcia dydaktyczne dr. hab. Pawła Bryły, prof. UŁ:
Paweł Bryła jest koordynatorem następujących przedmiotów, w ramach których prowadzi zajęcia ze studentami: Principles of Marketing, International Marketing, International Economic Relations, B.A. Seminar in International Marketing Strategies. Umożliwił studentom udział w międzynarodowym programie edukacyjnym X-Culture, w ramach którego przygotowują wspólne projekty z kolegami z uczelni zagranicznych. Pod jego kierunkiem powstały 54 prace licencjackie, w tym 35 w języku angielskim. Zrecenzował 46 prac magisterskich, 5 prac dyplomowych i 43 prace licencjackie. Wykłady gościnne prowadził na 18 uczelniach zagranicznych. Jest laureatem nagrody społeczności studenckiej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ „Showman roku”.

Osiągnięcia dydaktyczne dr Marty Hereźniak:
— Współtworzenie programu nauczania praktycznego kierunku studiów I stopnia w języku angielskim International Marketing, 2017.
— Współtworzenie programu, koordynacja procesu dydaktycznego dla programu studiów I. stopnia International Marketing w języku angielskim, specjalność stosunki międzynarodowe.
— Współtworzenie programu, koordynacja procesu dydaktycznego dla programu studiów podyplomowych International Marketing Management w języku angielskim.
— Realizacja autorskich, pierwszych na UŁ, przedmiotów z zakresu zarządzania marką, budowania marek terytorialnych, marketingu narodowego.
— Wykładowca w ramach programu “International Student Competition on Place Branding and Mediterranean Diet” na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy).

Osiągnięcia dydaktyczne dr hab. Małgorzaty Karpińskiej-Krakowiak, prof. UŁ:
— Prowadzone zajęcia praktyczne na temat reklamy, badań i analizy danych; przedmioty są wysoko cenione przez studentów;
— Nagradzani magistranci (medale za chlubne studia).

Osiągnięcia dydaktyczne dr. Pawła Kowalskiego:
2006 — promotor pracy magisterskiej Wykorzystanie podejścia Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej w procesie budowania wizerunku banku, nagrodzonej 3 miejscem w konkursie BRE Banku na najlepszą pracę magisterską pod hasłem „Nowoczesna bankowość w zjednoczonej Europie”. Konkurs związany z obchodami 20-lecia BRE Banku oraz popularyzacją wkładu banku w rozwój nowoczesnej bankowości w Polsce.
2008 — współautor programu studiów podyplomowych w języku angielskim — International Marketing Management (IMM) — adresowanego do menedżerów działów marketingu.
2015 — promotor pracy magisterskiej The Analysis of Factors Contributing to Employer Attractiveness in the Banking Sector. The Exploratory Study of the Perceptions of Polish Y-generation representatives nagrodzonej przez Fundację UŁ na Najlepszą Pracę Magisterską.
2012–2016 — wykładowca kursu Zarządzanie Strategiczne na członków Rad Nadzorczych prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową.
— Promotor ponad 200 prac magisterskich na WSMiP UŁ, w tym ponad 100 prac w języku angielskim i ponad 30 prac magisterskich (Master 2) w języku francuskimw ramach Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania.ch (Master 2) na Uniwersytecie Lyon 3 we Francji.
— Współautor programu studiów magisterskich specjalizacji euromarketing (finansowany w ramach programu TEMPUS, 1998–2000), Marketing Międzynarodowy, International Marketing oraz studiów licencjackich biznes międzynarodowy.
— Nagrodzony Medalem Uniwersytetu Łódzkiego „W Służbie Społeczeństwu i Nauce” — 2018.

Osiągnięcia dydaktyczne dr. Marka Sempacha:
— Zajęcia oraz szkolenia z teorii i praktyki marketingu politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki strategii działań marketingowych w kampaniach wyborczych;
— Promotor ponad 100 prac magisterskich i licencjackich;
— Założyciel i długoletni opiekun studenckiego Koła Naukowego Marketingu politycznego;
— Dwukrotnie nagradzany przez samorząd studencki WSMiP za dydaktykę;
— Współautor programów studiów na popularnych specjalnościach: International Marketing, biznes międzynarodowy, marketing organizacji pozarządowych;
— W latach 2012–2019 pełnił funkcję Prodziekana ds. studenckich.


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Najważniejszymi uczelniami partnerskimi są: Uniwersytet Lyon III (Université Jean Moulin Lyon 3), Uniwersytet Paryż II Panthéon-Assas, Uniwersytet Paul Verlain w Metz, Uniwersytety hiszpańskie: w Granadzie i w Santiago de Compostela, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Pavia, Uniwersytet Macerata, Uniwersytet Kwansei (Japonia).

prof. dr hab. Tomasz Domański:

Prof. Tomasz Domański jest pełnomocnikiem Rektora UŁ w międzynarodowym konsorcjum uniwersytetów Compostela Group of Universities w Santiago de Compostela, Hiszpania (2007–nadal) oraz pełnomocnikiem Rektora UŁ ds. współpracy z Uniwersytetem Lyon III we Francji.

Pełni również funkcję ewaluatora zewnętrznego programu studiów MBA w WSB/Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (program realizowany z The Nottingham Trend University w Wielkiej Brytanii).

Jako koordynator nadzorował realizację europejskich programów dydaktycznych i naukowych:
— TEMPUS (1991–1993) — Szkoła Konsultantów, Angers (Francja)–UŁ;
— TEMPUS (1994–1996) — utworzenie Podyplomowych Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania, Uniwersytet Lyon 3–UŁ;
— TESSA — rozwój innowacyjnych programów nauczania z zakresu zarządzania; opracowanie i wydanie serii podręczników, UŁ;
— europejski program badań naukowych (ACE) — realizowany z Uniwersytetem w Edynburgu przez Uniwersytet Łódzki — koordynator po stronie polskiej;
— TEMPUS (1998–2000) — program nastawiony na stworzenie specjalizacji europejskiej (euromarketing) w Instytucie Studiów Międzynarodowych UŁ (studia dzienne) — koordynator po stronie polskiej (Uniwersytet Łódzki);
— Jean Monnet (2004–2006).

Prof. T. Domański był autorem programu specjalizacji euromarketing, realizowanej z Uniwersytetem Łódzkim w: Lyonie we Francji, Pawii we Włoszech oraz w Grenadzie w Hiszpanii. Jako stypendysta i wykładowca programu Erasmus gościł na zagranicznych uczelniach: we Francji (Lyon, Nicea, Paryż), Hiszpanii (Barcelona, Madryt, Granada, Santiago de Compostela, Laguna, Las Palmas, Vic), Danii (Kopenhaga), Wielkiej Brytanii (Manchester), we Włoszech (Pavia, Macerata, Triest), Portugalii (Lizbona, Porto, Aveiro) oraz w Niemczech (Viadrina). Był również uczestnikiem międzynarodowych programów badawczych w Metz we Francji oraz w Kopenhadze w Danii.

Był organizatorem międzynarodowych konferencji: „Nowoczesne formy dystrybucji”, „Marketing terytorialny”, „Marketing kultury” i „Marketing uczelni wyższych”, a także “The Role of Universities in Promotion of Cities and Regions" (2014) i "The Role of Cultural Institutions and Events in the Marketing of Cities and Regions” (2015) — w ramach projektu UE “CampusCulturae” — zakończonych wydaniem anglojęzycznych monografii zbiorowych.

Jest członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Marketingu (Association Française du Marketing).

dr Justyna Anders-Morawska:

— Współpraca z Uniwersytetem w Tampere w ramach programu Erasmus;
— Współpraca z Uniwersytetem w Santiago de Compostela w ramach realizacji projektu “Campus Culturae”;
— Współpraca z Uniwersytetem w Maceracie w realizacji projektu blended learning (International Students’ Competition).

dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ:

Paweł Bryła przez 8 lat (2008–2016) pełnił funkcję Wydziałowego Pełnomocnika Rektora ds. Programu Erasmus, istotnie przyczyniając się do internacjonalizacji Uczelni. Doprowadził do potrojenia liczby umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi — z ok. 30 do ponad 100. We współpracy międzynarodowej zrealizował dwa projekty badawcze. Był recenzentem doktoratu na uczelni zagranicznej (University of Vaasa w Finlandii). Jest członkiem rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych, m.in. “European Journal of International Management”, “Sustainability” i “Journal of Management and Business Administration. Central Europe”, jak również wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing.

dr Marta Hereźniak:

— Członkostwo w Institute of Place Management — stowarzyszeniu naukowym i eksperckim powołanym przy Manchester Metropolitan University w Wielkiej Brytanii, skupiającym badaczy z zakresu zarządzania i marketingu miejsc (miast, państw, regionów);
— Członkostwo w International Place Branding Association — pierwszym w skali międzynarodowej stowarzyszeniu badaczy zajmujących się problematyką budowania marek miejsc;
— Współpraca naukowo-dydaktyczna z Uniwersytetem w Maceracie (Włochy): członkostwo w radzie naukowej International Student Competition on Place Branding and Mediterranean Diet, członek jury konkursowego;
— W latach 2012–2014 współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym im. T. Ryskulova w ramach grantu finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu: „The Formation Of The Country Brand ‘Kazakhastan’ In Terms Of Innovative Development Of The Country” (grant nr: 11-01-45/2240);
— Współpraca (jako redaktor gościnny) z autorami z Finaldii, Włoch, Belgii, Rosji, Hiszpanii oraz zagranicznymi recenzentami nad przygotowaniem numeru specjalnego czasopisma naukowego “International Studies: Interdisciplinary Political And Cultural Journal”, pt. “Generating Public Value through Partnership — Oriented Public Policies”;
— Członek tzw. Research Panel — specjalistycznego portalu naukowo-praktycznego The Place Brand Observer, obejmującego międzynarodowe grono ekspertów z zakresu budowania marek terytorialnych;
— Recenzent w czasopismach zagranicznych: “Place Branding and Public Diplomacy”, “Journal of Place Management and Development” oraz “Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography”.

dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak, prof. UŁ:

— Wielokrotna stypendystka DAAD;
— Stała współpracowniczka Centrum Badawczego nad Sztuczną Inteligencją (CSAI) przy Uniwersytecie Bicocca w Mediolanie oraz Centrum Badawczego nad Komunikacją Marketingową (CMC) przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie;
— Prowadzone granty międzynarodowe (współpraca z profesorami z Włoch i Niemiec).

dr Paweł Kowalski:

— Wykładowca w polsko-francuskim programie Międzynarodowej Szkole Konsultantów we współpracy z L'Institute Pour Le Developpement Du Conseil d'Enterprise w Angers — 1993.
— Wykładowca w ramach międzynarodowego projektu dydaktycznego Szkoła Menedżerów Międzynarodowych Sieci Handlowych wspólnie z Polsko-Francuskim Instytutem Kształcenia Kadr Menedżerskich.
— Wykładowca Sales Management i Quantitative Methods w ramach Polsko-Francuskiego Programu Studiów Podyplomowych MBA realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Lyonie.
— Uczestnik zespołu wykonawczego w grancie Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme 2007–2013 — Retail Management for Adults in Lifelong Learning we współpracy z University of Applied Sciences, Tampere, Finland,The North Highland College, Verzlunarskoli Islands, Reykjavik.
— 2013 — wykładowca przedmiotu Strategic Management w ramach programu International Hotel Management (IHM) afiliowanego przez Uniwersytet Łódzki, a przygotowanego przez Katedrę Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji dla ACCOR GROUP International (międzynarodowa grupa hotelarska, właściciel m.in. marek hoteli: Mercure, Ibis, Campagnile, Novtel, Sofitel, Orbis, Formule 1).

dr Marek Sempach:

— Wieloletni członek International Political Studies Association (IPSA);
— Prowadził zajęcia z marketingu politycznego na kilkunastu uczelniach zagranicznych;
— Jest polskim przedstawicielem w międzynarodowej grupie naukowo-badawczej PMG, zrzeszającej naukowców, akademików oraz praktyków zajmujących się praktycznym zastosowaniem marketingu na rynku politycznym;
— Był reprezentantem UŁ w Campus Europae, działającego w ramach European University Foundation.


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

dr Justyna Anders-Morawska — ogólna liczba publikacji: 34

Anders-Morawska J., Hereźniak M., Beyond Figures and Numbers Participatory Budgeting as a Leverage for Citizen Identity and Attachment to Place, “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” 2019/12/30, Vol. 24, s. 27–40.

Anders-Morawska J., Augustyn A., Hereźniak M., Inteligentne zarządzanie dziedzictwem kulturowym w procesie budowania marek miast, “Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie” 2018, tom 20, s. 20–36.

Anders-Morawska J., Cultural Ecosystem of Creative Place: Creative Class, Creative Networks, and Participation in Culture, “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” 2017/6/1 Vol. 19, s. 159–173.

Anders-Morawska J., Herezniak M., City brand strategy evaluation: in search of effectiveness indicators, “Journal of Place Management and Development” 2015, Vol. 8 No. 3, s. 187–205, DOI: https://doi.org/10.1108/JPMD-06-2015-0023.

Anders-Morawska J., Rudolf W., Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 280.


dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ — ogólna liczba publikacji: 122 (w tym: 5 monografii, 81 artykułów i 36 rozdziałów).

Bryła P., Selected predictors of the importance attached to salt content information on the food packaging (a study among Polish consumers), “Nutrients” 2020, Vol. 12, 293 (s. 1–15).

Bryła P., International student mobility and subsequent migration: the case of Poland, “Studies in Higher Education” 2019, Vol. 44, No. 8, s. 1386–1399.

Bryła P., Regional ethnocentrism on the food market as a pattern of sustainable consumption, “Sustainability” 2019, Vol. 11, 6408 (s. 1–19).

Bryła P., Organic food consumption in Poland: Motives and barriers, “Appetite” 2016, Vol. 105, s. 737–746.

Bryła P., The role of appeals to tradition in origin food marketing. A survey among Polish consumers, “Appetite” 2015, Vol. 91, s. 302–310.


prof. dr hab. Tomasz Domański — ogólna liczba publikacji: 212

Domański T. (red. oraz autor rozdziału), Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne–Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Warszawa 2020, ss. 186. Tu rozdział: Strategie dużych sieci handlowych — nowe wyzwania dla menedżerów oraz badaczy marketingu, s. 148–186.

Domański T., Internationalisation of Polish Universities under the UE ERASMUS Programme. The case of the University of Lodz and the Faculty of International and Political Studies, [w:] Europe in the modern world. Reviewing its policy, economy and culture, red. Fujii Kazuo, Wydawca: Kei Yamamoto, Wydawnictwo: CHUOKEIZAI-SHA, INC., Tokio Japonia, 2019, s. 183–206.

Domański T., Sustainable Development in the Internet corporate Communications of Leading Retailers in Poland, [w:] Food Retailing and Sustainable Development. European Perspectives, red. L. Lavorata, L. Sparks, Emerald Publishing, United Kingdom–North America–Japan–India–Malaysia–China 2018, s. 81–97.

Domański T., Advertising market In Central Europe. Case study of advertising market In Poland, [w:] Global advertising practice in a borderless world, ed. R. Crawford, L. Brennan, L. Parker, Routledge, London and New York 2017, s. 114–126.

Domański T. (red. i autor 2 rozdziałów), Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 262. Tu rozdziały: Terroryzm jak przedmiot badań interdyscyplinarnych, s. 9–22, DOI: 10.18778/8088-648-3.01; Wybrane konteksty dyskusji wokół terroryzmu — na łamach francuskich mediów, s. 121–151, DOI: 10.18778/8088-648-3.07.

Domański T. (red. i autor 3 rozdziałów), Migracje — ujęcie dyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 228. Tu rozdziały: Wstęp. Migracje — wybrane problemy i wyzwania, s. 9–21, DOI: 10.18778/8088-710-7.01; Migracje zarobkowe Polaków w Unii Europejskiej, s. 67–87, DOI: 10.18779/8088-710-7.04; Międzynarodowe migracje studentów — obraz Polski na tle tendencji zagranicznych, s. 191–228, DOI: 10.18778/8088-710-7.09.

Domański T. (red. i autor 2 rozdziałów), Przedsiębiorczość – Innowacyjność – Konkurencyjność. Polskie doświadczenia na tle innych krajów, Wydanie z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi oraz 90-lecia Założyciela Fundacji — Profesora Jerzego Dietla, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2017, ss. 195. Tu rozdziały: Rola polskich uczelni wyższych w nauczaniu i rozwoju przedsiębiorczości, na tle doświadczeń zagranicznych, s. 43–74; Rola organizacji pozarządowych w procesie rozwoju przedsiębiorczości. Studium przypadku Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, s. 127–150.

Domański T. (red. tomu czasopisma wydanego w j. angielskim i autor artykułu): Role of universities in city renovation and in shaping its international brand: A case study of the Polish city of Lodz, “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” 2017, Vol. 19 Iss. 1, s. 103–128, DOI: 10.1515/ipcj-2017-0007.

Domański T. (red. i autor rozdziału), Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. Tu rozdział: Strategie umiędzynarodowienia uczelni wyższych — wyzwania przyszłości. Studium przypadku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, s. 415–471, DOI: 1018778/8088-086-3.23.

Domański T. (red. i autor 3 rozdziałów), The role of cultural institutions and events in the marketing of cities and regions, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 218, DOI: 10.18778/8088-149-5. Tu rozdziały: At the borderline of marketing of culture and territorial marketing, s. 9–32, DOI: 10.18778/8088-149-5.01; New generation cultural and scientific institutions — dilemmas and strategic challenges, s. 167–189, DOI: 10.18778/8088-149-5.1; Marketing challenges for marketing of cultural institutions and events, s. 205–218, DOI: 10.18778/8088-149-5.13.

Domański T. (red. i autor 2 rozdziałów), The role of universities in promotion of cities and regions, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 292. Tu rozdziały: New partnership between Universities, cities and regions — main research axes and strategic challenges, s. 15–42; Lodz — a University Town, s. 139–199.

Domański T., Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 276.

Domański T., Marketing of Higher Education — Future Challenges. Marketing szkół wyższych — wyzwania przyszłości, „Management and Business Administration. Central Europe” 2014, vol. 22, nr 4(127), s. 118–132, DOI: 10.7206/mba.ce.2084-3356.124.

Domański T., Bryła P., The impact of the Erasmus programme on mobility and employability, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 296. Tu rozdział: T. Domański, Role of Erasmus Programme in the Development Strategy of the Faculty of International and Political Studies (FIPS) of the University of Lodz, s. 231–262.

Domański T., Sędkowski M., The Use of Social Media in the Networking Strategy of Higher Education Institutions: The Polish Experience, [w:] Cutting-Edge Technologies and Social Media Use in Higher Education, pod red. V. Benson, S. Morgan, IGI Global, Londyn 2014, s. 103–130, DOI: 10.4018/978-1-4666-5174-6.

Domański T., Bryła P.,Marketing produktów żywnościowych. Wyzwania rynku europejskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ss. 228.

Domański T. (red. i autor rozdziału), Marka dla Łodzi. Strategiczne budowanie wizerunku miasta, Wydawnictwo Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 159. Tu rozdział: Analiza wizerunku Łodzi wśród wybranych grup docelowych, s. 13–61.

Domański T. (red. i autor rozdziału), Marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, Wydawnictwo Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 172. Tu rozdział: Marketing kultury — nowe wyzwania dla badaczy i menedżerów instytucji kulturalnych, s. 13–23.

Domański T., Révolution commerciale, entre libéralisme et interventionnisme en Pologne, [w:] Réglementation et commerce en Europe. Les effets de la réglementation sur les stratégies et les performances des entreprises, Coordonné par Enrico Colla, Librairie Vuibert, Paris 2008, s. 147–173.

Domański T., Vianelli D., Dianoux Ch., Herrmann J.L., In-Store Shopping Behavior: A Cross-Cultural Comparison in Italy, France and Poland, “Journal of East-West Business”, Market Entry and Operational Decision Making in East-West Business Relationships — Part II, Published by International Business Press, Vol. 13, numbers 2/3 2007, s. 115–142.

Domański T., Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa 2005, ss. 268 (Indywidualna Nagroda Ministra).

Domański T., The development of the Retail Sector in Poland since 1990, [w:] “Change Management in Transition Economies”, Integrating Corporate Strategy, Structure and Culture, Palgrave Macmillan, Wielka Brytania 2003, s. 189–202.

Domański T., L’internationalisation du systeme de la distribution en Pologne, Cahier d’Etudes and Recherche „Negocia” nr 14/2001, Centre International de Formation à la Vente et la Negociation Commerciale. C.C.I. Paris, March 2001, s. 1–41.

Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, Warszawa–Łódź 2001, ss. 177.


dr Marta Hereźniak — ogólna liczba publikacji: 24

Hereźniak M., Florek M., Augustyn A., You can’t govern if you don’t measure: Experts’ insights into place branding effectiveness assessment, “Journal of Place Management and Development” 2019, DOI: 10.1108/JPMD-10-2018-0074.

Hereźniak M., Florek, M., Citizen involvement, place branding and mega events — insights from Expo host cities, “Place Brand Public Diplomacy” 2018, 14, s. 89–100, https://link.springer.com/article/10.1057/s41254-0....

Hereźniak, M., Florek, M., Augustyn, A., On Measuring Place Brand Effectiveness — between Theoretical Developments and Empirical Findings, “Economics and Sociology” 2018, 11(2), s. 21–32. DOI:10.14254/2071-789X.2018/11-2/.

Hereźniak M., Anders-Morawska J., City brand strategy evaluation: in search of effectiveness indicators, “Journal of Place Management and Development” 2015, Vol. 8, Issue 3, s. 187–205, http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JPM....

Hereźniak, M., Marka Narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ss. 236.


dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak, prof. UŁ — ogólna liczba publikacji: 36

Karpińska-Krakowiak M., Gotcha! Realism of Comedic Violence and its Impact on Brand Responses. What's So Funny about that Bloody Ad? The Moderating Role of Disposition to Laughter, „Journal of Advertising Research”, 2019, 2, s. 1–17, DOI: 10.2501/JAR-2019-004; 5-letni Impact Factor: 2,40.

Karpińska-Krakowiak M., Eisend M., Mini-film advertising and digital brand engagement: the moderating effects of drama and lecture, “International Journal of Advertising” 2019, s. 387–409, DOI: 10.1080/02650487.2019.1633841; 5-letni Impact Factor: 2,80.

Karpińska-Krakowiak M., Modliński A., Popularity of Branded Content in Social Media, „Journal of Computer Information Systems” 2018, s. 1–7, DOI:10.1080/08874417.2018.1483212; 5-letni Impact Factor: 2,04.

Karpińska-Krakowiak M., Modliński A., The Effects of Pranks in Social Media on Brands, „Journal of Computer Information Systems” 2018, 58(3), s. 282–290; 5-letni Impact Factor: 2,04.

Karpińska-Krakowiak M., The Effects of Social Networking Sites on Consumer-Brand Relationships, „Journal of Computer Information Systems” 2016, 56(3), s. 204–210; 5-letni Impact Factor: 2,04.


dr Paweł Kowalski — ogólna liczba publikacji: 42

Kowalski P., Analysis of Entry Strategy of International Grocery Retail Chains in Poland, [w:] Knowledge–Economy–Society. Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015, s. 421–428, ISBN 978-83-65173-30-0.

Kowalski P., Bąchor E., Impact of Lean management on Enterprise's Competitive Advantage Creation, [w:] Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management. Strategies–mechanisms–processes, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2015, s. 53–68, ISBN 978-83-65173-00-3.

Kowalski P., Bąchor E., Impact of Lean Management on Marketing Orientation of Enterprise. A review of the State of researches, [w:] Managing organizations in changing environment. Models–CoNcepts–Mechanisms, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014, s. 235–248, ISBN 978-83-62511-68-6.

Kowalski P., Category Management — model partnerstwa między siecią detaliczną a dostawcami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, 175, s. 153–162.

Kowalski P., Innowacja marketingowa w handlu detalicznym — przegląd obszarów badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, 237, s. 250–256.

Kowalski P. (współautor: Domański T.), Marketing dla Menedżerów, PWN (2 wydania: 1998 i 2000) — nagrodzony nagrodą zespołową 2-go stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego — 2001.


dr Zbigniew Podlasiak

Podlasiak Z., Ekonomiczna analiza państwa, Wydawnictwo WSSM, Łódź 2009.

Podlasiak Z., System ekonomiczny Francji, [w:] Globalizacja–Unia Europejska–Polska, praca zbiorowa pod red. R. Piaseckiego Wyd. SWSPiZ, Łódź 2009.


dr Marek Sempach — ogólna liczba publikacji: 23

Sempach M., Kluczowe determinanty rozwoju koncepcji marketingu politycznego, [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie, red. M. Al-Noorachi, B. Stopczyński, Tom XIX zeszyt 6, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź–Warszawa 2018, s. 215–228.

Sempach M., Marketingowy proces budowania wizerunku nowoczesnej zorientowanej rynkowo organizacji politycznej, „Rocznik Politologiczny” 2013, nr 8–9, s. 61–74.

Sempach M., Wyspecjalizowane agencje marketingowe w działalności rynkowej krajowych organizacji politycznych, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2, red. A. Stelmach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, s. 15–29.

Sempach M., Tony Blair and Bill Clinton: The Anglo-American Special Relationship 1993–2001, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2011, s. 1–65.

Sempach M., Wizerunek nowoczesnej, zorientowanej rynkowo organizacji politycznej, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 663, Szczecin 2011, s. 597–609.

Sempach M., The Marketing Challenges of Major Polish Political Parties, [w:] Droga do demokracji analiza teorii i praktyki, red. M. Anochin, W. Kowalienko, Uniwersytet w Tule, Tuła 2008, s. 176–186.


dr Michał Sędkowski — ogólna liczba publikacji: 9

Sędkowski M., Social Media as a Contemporary Communication Tool Between a City and its Users – a Theoretical Approach, “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” 2019, 24(2), s. 41–56.

Sędkowski M., The Challenges and Opportunities of Entering the Social Media Sphere: A Case Study of Polish Cities, “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” 2017, 19(1), s. 143–157.

Dane kontaktowe

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji

Skład osobowy

Lista jednostek