Pracownia Cytometrii

Opis zadań

Kierownik: dr Błażej Rychlik

Tematyka badań

Mechanizm biologicznego działania nanocząstek, ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek metalicznych (np. srebra). Wpływ nanocząstek na homeostazę red-oks i długofalowe efekty ich oddziaływania na komórkę.

Mechanizm działania metaloorganicznych analogów substancji pochodzenia naturalnego o znanych właściwościach cytobójczych i cytostatycznych. Próby przełamania zjawiska oporności wielolekowej (ang. multidrug resistance, MDR) na drodze modyfikacji struktury znanych substratów transporterów MDR.

Wykorzystanie witamin (biotyny, kwasu foliowego) jako nośników farmakoforów – strategia konia trojańskiego.

Testy aktywności wybranych transporterów błonowych oparte na zjawisku fluorescencji.

Projekty naukowe (od 2017 r.)

 • DGB IDUB: „Synergistyczne działanie ergotioneiny i litu w terapii choroby Parkinsona”, nr umowy 24/DGB/IDUB/2022 (kierownik projektu: mgr Michał Rakowski)
 • OPUS: „Nanoplastik oraz nanocząstki srebra jako czynnik modulujący aktywność estrogenozależnych szlaków sygnalizacji wewnątrzkomórkowej w układach in vitro oraz in vivo”, nr umowy UMO-2020/39/B/NZ7/03197 (kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Grzelak)
 • Fundacja POLPHARMA: „Ocena odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny”, (kierownik projektu afiliowany na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).
 • OPUS: „Związki metaloorganiczne jako selektywne inhibitory wybranych białek oporności wielolekowej”, nr umowy 2018/29/B/ST5/01736 (kierownik projektu afiliowany na Wydziale Chemii UŁ).
 • OPUS: „Analogi kwasu foliowego o właściwościach cytotoksycznych a przełamanie bariery oporności wielolekowej”, nr umowy UMO-2015/17/B/NZ7/03011 (kierownik projektu: dr Błażej Rychlik).
 • SONATA: „Rola szlaku JAK-STAT w rewertowaniu fenotypu oporności wielolekowej przez onkostatynę M”, nr umowy 2015/17/D/NZ7/00814 (kierownik projektu: dr Andrzej Błauż).
 • OPUS: „Synteza, badania właściwości przeciwnowotworowych oraz powinowactwa do kinezyny wybranych sandwiczowych oraz półsandwiczowych związków metaloorganicznych”, nr umowy 2015/17/B/ST5/02331 (kierownik projektu afiliowany na Wydziale Chemii UŁ).
 • OPUS: „Rola nieswoistej odpowiedzi układu immunologicznego błon śluzowych dróg oddechowych u dzieci chorych na przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych oraz astmę oskrzelową”, nr umowy 2015/17/B/NZ5/00312 (kierownik projektu afiliowany na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).
 • OPUS: „Modyfikacja procesu starzenia się komórek in vitro przez inhibitory nieenzymatycznych modyfikacji białek”, nr umowy 2015/17/B/NZ3/03731 (kierownik projektu afiliowany na Uniwersytecie Rzeszowskim).

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Katedra Chemii Organicznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Klinika Pulmonologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
 • Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 • Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Environmental Chemistry Department, NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norwegia
 • Bioinorganic and Medicinal Chemistry, School of Chemical Sciences, Uniwersytet w Auckland, Nowa Zelandia
 • Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Uniwersytet w Pizie, Włochy
 • Department of Chemistry and Biochemistry, Uniwersytet Stanowy w Teksasie, USA

Dydaktyka

Pracownicy Pracowni realizują programy dydaktyczne (wykłady monograficzne, wykłady kursowe, seminaria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie podstaw fizyki i biofizyki, biologii molekularnej, biologii komórek ssaków, projektów badawczych na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Biologia kryminalistyczna.

Dane kontaktowe

Pracownia Cytometrii

Skład osobowy