PROFIL PRACOWNIKA: Adam Paszkiewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach, rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez ich publikowanie oraz zgłaszanie faktu opublikowania wyników osobie upoważnionej na wydziale do umieszczania informacji o pracach w odpowiednich bazach danych, aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni, udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia), o ile istnieje taka możliwość, kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych lub podyplomowych, w tym w razie potrzeby prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość. Udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych.

Praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach, praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni, organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów, inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

KONTAKT I DYŻURY

Pokój B204: 42-635-59-37

Sekretariat Katedry: 42-635-59-62

e-mail: adam.paszkiewicz@wmii.uni.lodz.pl

Stefana Banacha 22 pokój: B204 90-238 Łódź

Dyżury

czwartek: 12:15-14:00 Pokój B204