PROFIL PRACOWNIKA: Dagmara Michałowska-Gudala

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Udzielanie studentom i doktorantom UŁ z niepełnosprawnościami i/lub deficytami wsparcia na różnych płaszczyznach poprzez:
  • rozpoznawanie potrzeb;
  • koordynację wsparcia edukacyjnego, psychologicznego, logistycznego;
  • indywidualne doradztwo edukacyjne;
  • projektowanie i prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych;
  • angażowanie społeczności studentów z różnymi trudnościami i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi związanymi ze studiowaniem do działań integrujących ich z całym środowiskiem akademickim;
  • koordynację działań z zakresu profilaktyki uzależnień (współpraca z Pełnomocnikiem Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnikiem Rektora UŁ ds. Uzależnień).
 • Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie udzielania wsparcia studentom z różnymi trudnościami i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w obszarach obejmujących tok studiów, wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych.
 • Wsparcie w koordynowaniu działań związanych z realizacją programu „Zdolny uczeń – świetny student”
 • Prowadzenie bazy danych studentów z niepełnosprawnościami, w tym rejestracja orzeczeń o niepełnosprawności.
 • Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie liczby studentów z niepełnosprawnościami.
 • Współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań ACW UŁ.
 • Koordynacja działań oraz aktywny udział w eventach, szkoleniach, konferencjach i innej działalności ACW UŁ.
 • Działalność mająca na celu promocję ACW UŁ.
 • Aktywna działalność w zespole ACW UŁ.
 • Realizacja innych zadań związanych z działalnością ACW UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-51-65

e-mail: dagmara.michalowska.gudala@uni.lodz.pl

Pomorska 152 91-404 Łódź