PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Dańczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu postępowania administracyjnego (wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, proseminariów, seminariów);
prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, polegające na realizacji grantu, autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych;
aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, wsparcie uczestników studiów doktoranckich lub szkół doktorskich w realizacji badań i rozwoju naukowym.

Realizacja obowiązków organizacyjnych, w tym związanych z członkostwem w organach kolegialnych Uczelni lub Wydziału, organizacją konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, jak również pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych oraz realizowanie obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego.

BIOGRAM

dr Paweł Dańczak - prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. studenckich dla kierunku Prawo - jednolite studia magisterskie: stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe). Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji.

Absolwent kierunków: Prawo i Administracja

2014 r. - uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych

2010 - 2017 r. - członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

2014 - 2018 r. - konsultant w Zespole Radców Prawnych UŁ

2018 - 2021 r. - asesor sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

2021 - obecnie - początkowo asesor sądowy a od 4 marca 2022 r. sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi


ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9716-9985

ZAINTERESOWANIA

Badania naukowe obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa nauki i szkolnictwa wyższego, a także prawa cudzoziemców, co przekłada się również na aktywność publikacyjną w tych obszarach.

2023
Rozdziały z monografii

 • <h7>Prawa i obowiązki studentów, </h7>Białogłowski Wojciech, Dańczak Paweł, Jakubowski Aleksander [i in.], W: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz / Jakubowski Aleksander (red.), Duże Komentarze Becka, 2023, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.219-313 , ISBN 978-83-8235-132-3Dopasowanie do pytani
 • <h7>Przepisy szczególne, </h7>Białogłowski Wojciech, Bocheńska Aleksandra, Dańczak Paweł [i in.], W: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz / Jakubowski Aleksander (red.), Duże Komentarze Becka, 2023, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.1232-1270, ISBN 978-83-8235-132-3
 • Stopień doktora, Dańczak Paweł, Jakubowski Aleksander, Kierznowski Łukasz [i in.], W: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz / Jakubowski Aleksander (red.), Duże Komentarze Becka, 2023, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.574-696, ISBN 978-83-8235-132-3
 • <h7 style="background-color: initial;">Stopień doktora habilitowanego,</h7><h7 style="background-color: initial;"> </h7>Dańczak Paweł, Pokorny Piotr, Waszkiewicz Paweł, W: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz / Jakubowski Aleksander (red.), Duże Komentarze Becka, 2023, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.696-774, ISBN 978-83-8235-132-3
 • <h7 style="background-color: initial;">Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, </h7>Dańczak Paweł, w: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz / Jakubowski Aleksander (red.), Duże Komentarze Becka, 2023, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.1006-1020, ISBN 978-83-8235-132-3
 • <h7 style="background-color: initial;">Przepisy ogólne, </h7>Dańczak Paweł, Sobotko Paweł, W: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz / Jakubowski Aleksander (red.), Duże Komentarze Becka, 2023, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.515-574, ISBN 978-83-8235-132-3

2022
Artykuły z czasopism

 • <h7>Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na kształtowanie niektórych ograniczeń w zakresie wjazdu na terytorium Unii Europejskiej obywateli z państw trzecich w celu odbycia studiów, </h7>Dańczak Paweł, Europejski Przegląd Sądowy, 2022, nr 10 , s.87-91

2021
Książki autorskie

 • <h7>Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, </h7>Chróścielewski Wojciech, Dańczak Paweł, Tarno Jan, 2021, Wolters Kluwer Polska, 732 s., ISBN 978-83-8246-307-1
Rozdziały z monografii
 • <h7 style="background-color: initial; font-size: 14px; color: rgb(47, 54, 74);">Postępowanie jurysdykcyjne szczególne w sprawach zakładowych na przykładzie wybranych aspektów postępowań administracyjnych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, </h7>Dańczak Paweł, W: System Prawa Administracyjnego Procesowego, TOM IV. Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne / Matan Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, 2021, Warszawa, Wolters Kluwer, s.826-856, ISBN 978-83-8223-604-0

2020
Rozdziały z monografii

 • <h7>Ustawa o cudzoziemcach. Dział V. Zezwolenie na pobyt czasowy. Mobilność. Rozdział 10. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, </h7>Dańczak Paweł, W: Prawo o cudzoziemcach. Komentarz / Chlebny Jacek (red.), Duże Komentarze Becka, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.454-458, ISBN 978-83-8198-064-7
 • <h7>Ustawa o cudzoziemcach. Dział V. Zezwolenie na pobyt czasowy. Mobilność. Rozdział 10a. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, </h7>Dańczak Paweł, W: Prawo o cudzoziemcach. Komentarz / Chlebny Jacek (red.), Duże Komentarze Becka, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.458-463, ISBN 978-83-8198-064-7
 • <h7 style="background-color: initial;">Ustawa o cudzoziemcach. Dział V. Zezwolenie na pobyt czasowy. Mobilność. Rozdział 11. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, </h7>Dańczak Paweł, W: Prawo o cudzoziemcach. Komentarz / Chlebny Jacek (red.), Duże Komentarze Becka, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.464-477, ISBN 978-83-8198-064
 • <h7 style="background-color: initial;">Ustawa o cudzoziemcach. Dział V. Zezwolenie na pobyt czasowy. Mobilność. Rozdział 6. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Mobilność studenta, </h7>Dańczak Paweł, W: Prawo o cudzoziemcach. Komentarz / Chlebny Jacek (red.), Duże Komentarze Becka, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.346-372, ISBN 978-83-8198-064-7
 • <h7>Ustawa o cudzoziemcach. Dział V. Zezwolenie na pobyt czasowy. Mobilność. Rozdział 7. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa naukowca, </h7>Dańczak Paweł, W: Prawo o cudzoziemcach. Komentarz / Chlebny Jacek (red.), Duże Komentarze Becka, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.372-396, ISBN 978-83-8198-064-7
 • <h7>Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Status uchodźcy i ochrona uzupełniająca. Rozdział 3. Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, </h7>Dańczak Paweł, w: Prawo o cudzoziemcach. Komentarz / Chlebny Jacek (red.), Duże Komentarze Becka, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.1115-1123, ISBN 978-83-8198-064-7
 • <h7>Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Status uchodźcy i ochrona uzupełniająca. Rozdział 4. Postępowanie z udziałem małoletnich bez opieki i innych osób o szczególnych potrzebach, </h7>Dańczak Paweł, W: Prawo o cudzoziemcach. Komentarz / Chlebny Jacek (red.), Duże Komentarze Becka, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.1123-1136, ISBN 978-83-8198-064-7
 • <h7>Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Status uchodźcy i ochrona uzupełniająca. Rozdział 4a. Nieodpłatna informacja prawna i nieodpłatna pomoc prawna, </h7>Dańczak Paweł, W: Prawo o cudzoziemcach. Komentarz / Chlebny Jacek (red.), Duże Komentarze Becka, 2020, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.1137-1150, ISBN 978-83-8198-064-7
Artykuły z czasopism
 • <h7>Decyzja w przedmiocie zwolnień za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne na gruncie nowej regulacji prawnej </h7>Dańczak Paweł, Białostockie Studia Prawnicze, 2020, vol. 25, nr 4, s.45-56. DOI:10.15290/bsp.2020.25.04.03

2018
Książki autorskie

 • <h7>Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi </h7>Chróścielewski Wojciech, Tarno Jan, Dańczak Paweł: Seria Akademicka, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer, 717 s., ISBN 978-83-8124-428-2
Rozdziały z monografii
 • <h7>Część I. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349). Rozdział 3. Władze gminy, </h7>Dańczak Paweł, Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander [i in.], W: Ustawy samorządowe. Komentarz / Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander (red.), Ustawy w praktyce, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.175-515, ISBN 978-83-812-8988-7
 • <h7>Część II. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432). Rozdział 3. Władze powiatu, </h7>Dańczak Paweł, Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander [i in.], W: Ustawy samorządowe. Komentarz / Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander (red.), Ustawy w praktyce, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.807-861, ISBN 978-83-812-8988-7
 • <h7>Część III. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432). Rozdział 3. Władze samorządu województwa, </h7>Dańczak Paweł, W: Ustawy samorządowe. Komentarz / Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander (red.), Ustawy w praktyce, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.937-958, ISBN 978-83-812-8988-7
 • <h7>Inni uczestnicy postępowania administracyjnego, </h7>Dańczak Paweł, w: Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego / Chróścielewski Wojciech (red.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, 2018, vol. 2, nr 1, Warszawa, Wolters Kluwer, s.504-539, ISBN 978-83-8124-788-7
 • <h7>Prokurator oraz inni uczestnicy postępowania na prawach strony, </h7>Dańczak Paweł, W: Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego / Chróścielewski Wojciech (red.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, 2018, vol. 2, nr 1, Warszawa, Wolters Kluwer, s.331-407, ISBN 978-83-8124-788-7

2018
Rozdziały z monografii

 • <h7>Część II. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432). Rozdział 3. Władze powiatu, </h7>Dańczak Paweł, Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander [i in.], w: Ustawy samorządowe. Komentarz / Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander (red.), Ustawy w praktyce, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.807-861, ISBN 978-83-812-8988-
 • <h7>Część III. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432). Rozdział 3. Władze samorządu województwa, </h7>Dańczak Paweł, w: Ustawy samorządowe. Komentarz / Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander (red.), Ustawy w praktyce, 2018, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.937-958, ISBN 978-83-812-8988-7
 • <h7>Inni uczestnicy postępowania administracyjnego, </h7>Dańczak Paweł, W: Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego / Chróścielewski Wojciech (red.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, 2018, vol. 2, nr 1, Warszawa, Wolters Kluwer, s.504-539, ISBN 978-83-8124-788-7
 • <h7>Prokurator oraz inni uczestnicy postępowania na prawach strony </h7>Dańczak Paweł, w: Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego / Chróścielewski Wojciech (red.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, 2018, vol. 2, nr 1, Warszawa, Wolters Kluwer, s.331-407, ISBN 978-83-8124-788-

2017
Rozdziały z monografii

 • <h7>Weryfikacja prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych </h7>Dańczak Paweł, w: Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu / Kmieciak Zbigniew (red.), Podręczniki Prawnicze (C. H. Beck), 2017, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.281-300, ISBN 978-83-255-9510-4
Artykuły z czasopism
 • <h7>Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnie 2016 r. (I OSK 2929/15) - Glosa </h7>Dańczak Paweł, Jakubowski Aleksander, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2017, vol. 6, s.15-25

2016
Rozdziały z monografii

 • <h7>Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Zagadnienia wybrane </h7>Dańczak Paweł, Wyporska-Frankiewicz Joanna, W: Specyfika Postępowań Administracyjnych w Sprawach z Zakresu Szkolnictwa Wyższego i Nauki / Tarno Jan, Szot Adam, Pokorny Piotr (red.), 2016, Lublin, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, s.297-314, ISBN 978-83-944180-0-7

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

tel: 42-635-63-33

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.75 i 2.31 90-232 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 12:00-13:00 Dyżur wyłącznie w sprawach dydaktycznych - pok. 4.75.
wtorek: 11:00-12:00 Dyżur dziekański - pok. 2.31. Oprócz wskazanego terminu, możliwe jest także umówienie spotkania w innym terminie (zdalnie - MS Teams / telefonicznie). W tym celu należy przesłać mailem prośbę o kontakt (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w skrócie opisując istotę sprawy.