PROFIL PRACOWNIKA: Sebastian Czechowicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Ukończył studia prawnicze z oceną bardzo dobrą. Ukończył Studia Podyplomowe Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą. Uzyskał Certyfikat językowy „Test of Legal English Skills” TOLES z wynikiem bardzo dobrym. Aktualnie jest Doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor kilkunastu artykułów naukowych. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych w tym podczas 14th oraz 15 th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law w Porto, organizowanej przez UNESCO i University of Haifa - International Chair in Bioethics.


Senator Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024, Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji w kadencji 2020-2024, Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024.


Aktualnie jest kierownikiem grantu badawczego pt.: Przekonywać czy karać? Różne podejścia do szczepień ochronnych dzieci w świetle ochrony zdrowia publicznego przed szerzeniem się chorób zakaźnych – perspektywa prawnoporównawcza. Jest także wykonawcą w grancie badawczym pt.: Karnoprawna ochrona życia i zdrowia ludzkiego przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w perspektywie prawnoporównawczej.

Za działalność naukową został uhonorowany następującymi nagrodami i wyróżnieniami:

1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe.

2. Dyplom Uznania Dziekana WPiA za wyróżniające wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe.

3. Laur Rektora dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu.

4. Dyplom Uznania Rektora dla najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji.

5. Wyróżnienie Rektora za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego.

6. Nagroda Naukowa Rektora I-go Stopnia za osiągnięcia w zakresie działań związanych z aktywnością publikacyjną i umiędzynarodowieniem kształcenia oraz pracy naukowej i badawczej.


ZAINTERESOWANIA

1. Karnoprawna ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa powszechnego

2. Medyczne prawo karne

3. Prawo zdrowia publicznego

4. Funkcjonowanie sankcji represyjnych na styku prawa administracyjnego, prawa wykroczeń i prawa karnego

5. Systemy prawne przeciwdziałania szerzeniu się chorób zakaźnych, w tym modele prawne działań profilaktycznych na przykładzie szczepień ochronnych


OSIĄGNIECIA

 • Artykuły naukowe:
 1. Sebastian Czechowicz, Wieloznaczeniowość bezpieczeństwa w świetle potrzeby konkretyzacji bezpieczeństwa powszechnego jako dobra prawnego chronionego w prawie karnym na przykładzie art. 165§1 pkt 1 Kodeksu karnego, "Prawo i Więź" 2024, nr 1(48), s. 141-165.
 2. Sebastian Czechowicz, The Administrative Court System in the Face of Non-Vaccination of Children. Challenges and Prospects for the (Still) Emerging Line of Jurisprudence, "Miscellanea Historico-Iuridica", t. XXII, nr 2, s. 165-189, 2023.
 3. Sebastian Czechowicz, Rafał Kubiak (współaut.), Criminal responsibility for acts leading to the spread of infectious diseases in the regulations of the penal codes of selected European countries, "Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie", t. XVI, nr 2, 199-216, 2023.
 4. Sebastian Czechowicz, Rafał Kubiak (współaut.), Legalnie dilemmas about mandatowy childhood vaccination in Europe, "Medicine Law & Society", Vol. 16, no. 1, s. 123-148, 2023, University of Maribor.
 5. Sebastian Czechowicz, Definicja "zagrożenia epidemiologicznego" i pojemność normatywna znamienia "powodowania zagrożenia epidemiologicznego" w występku z art. 165 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego, "Studia Prawnoustrojowe", t. 59, s. 3-47, 2023.
 6. Sebastian Czechowicz, What should be an Effective Criminal Law Response to the Modern Challenges of the Spread of Infectious Diseases? Polish Medical-Legislative Experiments and Criminal Law Model Creation, „Medicine and Law”, Vol. 43, No. 3, s. 319-332, 2022, William S. Hein & Co., Inc., Getzville, New York.
 7. Sebastian Czechowicz, Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony zdrowia publicznego przed szerzeniem się chorób zakaźnych w polskim prawie karnym, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 2(56), s. 57-72, 2022.
 8. Sebastian Czechowicz, Charakter prawny odpowiedzialności za nieszczepienie dziecka, „Studia Prawnicze KUL”, nr 2, s. 267-282, 2021.
 9. Sebastian Czechowicz, Exclusion of the Possibility of Exercising the Patient’s Right of Refusal to Give Consent to a Health Service in the Form of Mandatory Vaccination from the Standpoint of Correct Application of the Principle of Proportionality in Poland, „Medicine and Law”, Vol. 40, No. 3, s. 381-396, 2021, William S. Hein & Co., Inc., Getzville, New York.
 10. Sebastian Czechowicz, Legal guarantees for the protection of public health against the spread of infectious diseases - new challenges and threats, „Medicine, Law & Society”, Vol. 14, No. 1, s. 77-94, 2021, University of Maribor.
 11. Sebastian Czechowicz, Lekarskie badanie kwalifikacyjne a realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci w perspektywie odpowiedzialności z art. 115 Kodeksu wykroczeń, „Zeszyty Prawnicze”, t. 21, nr 1, s. 195-214, 2021.
 12. Sebastian Czechowicz, Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka w perspektywie skutecznego wykonania obowiązku szczepień, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 81, nr 1, s. 37-46, 2021.
 13. Sebastian Czechowicz, Ustalenie właściwości organu administracji publicznej w zakresie prowadzenia egzekucji obowiązkowych szczepień ochronnych i występowania z wnioskiem o ukaranie za uchylanie się od tego obowiązku, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, nr 2(70), s. 33-49, 2021, Wydawnictwo Biura Analiz Sejmowych
 14. Sebastian Czechowicz, Efektywność sankcji za uchylanie się od obowiązkowych szczepień ochronnych, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 3(49) , s. 15-26, 2020.
 15. Sebastian Czechowicz, Ocena krajowych gwarancji prawa do zdrowia dziecka po 30 latach obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XIX, z. 1, s. 357-373, 2020.
 16. Sebastian Czechowicz, Pojęcie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i jego konteksty prawne, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, t. 18, z. 3, s. 9-23, 2020.
 17. Sebastian Czechowicz, Wpływ krajowych regulacji prawnych na kształtowanie się poziomu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w Polsce, „Konteksty Społeczne”, t. 8, nr 1(15), s. 70-91, 2020.
 18. Sebastian Czechowicz, Zasadność istnienia kary nagany i możliwość jej stosowania za wykroczenie uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci, „Prawo i Więź”, nr 4(34), s. 51-64, 2020.
 19. Sebastian Czechowicz, Powszechny obowiązek szczepień gwarancją „bezpiecznego jutra”? - uwagi na tle krajowych regulacji prawnych i poziomu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Polski, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate”, nr 9, s. 147-155, 2019.


Rozdziały w monografiach naukowych:

 1. S. Czechowicz, Obowiązkowe szczepienia ochronne w pryzmacie wybranych praw człowieka [w:] Bezpieczeństwo - Prawa Człowieka - Stosunki Międzynarodowe. Tom IV, red. M. Malczyńska-Biały, Rzeszów, s. 13-22, 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Sebastian Czechowicz, Wokół powracających chorób zakaźnych. Analiza wpływu prawnych gwarancji bezpieczeństwa epidemiologicznego na bezpieczeństwo jednostki [w:] Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa, red. K. Drabik, Warszawa, s. 277-294, 2020, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.
 3. Sebastian Czechowicz, Bezpieczeństwo i gwarancje praw człowieka dziecka nienarodzonego w obliczu karnoprawnych aspektów nielegalnego przerywania ciąży w Polsce, [w:] Prawa człowieka wobec koncepcji human security, red. D. Bieńkowska, R. Kozłowski, M. J. Łuczak, Poznań, s. 71-80 , 2019, Wydawnictwo Silva Rerum.
 4. Sebastian Czechowicz, Karanie za światopogląd, czy chęć zapobiegania epidemiom? Spór o powszechny obowiązek szczepień w Polsce jako problem społeczny i prawny, [w:] Między prawem a polityką, red. K. Stępniak, Warszawa, s. 392-407, 2019, Wydawnictwo Think&Make.
 5. Sebastian Czechowicz, Prawne gwarancje poszanowania praw człowieka wobec wyłączenia skutecznego stosowania tzw. klauzuli sumienia pacjenta w przypadku powszechnego obowiązku szczepień w Polsce, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, red. K. Żarna, M. Malczyńska - Biały, Rzeszów, s. 255-266, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Sebastian Czechowicz, Przestępstwo z artykułu 161 Kodeksu karnego wobec ochrony powszechnego zdrowia publicznego [w:] Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, red. D. Semków, Warszawa, s. 112-122, 2018, Wydawnictwo Think&Make.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.100 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 15:30-16:30 pokój 4.100 Wydział Prawa i Administracji