PROFIL PRACOWNIKA: Sebastian Czechowicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

BIOGRAM

Ukończył studia prawnicze z oceną bardzo dobrą. Ukończył Studia Podyplomowe Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą. Uzyskał Certyfikat językowy „Test of Legal English Skills” TOLES z wynikiem bardzo dobrym. Aktualnie jest Doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor kilkunastu artykułów naukowych, prelegent na 30 konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Senator Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024, Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji w kadencji 2020-2024, Pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu w kadencji 2022. Pełni także liczne funkcje w ogranach Uniwersytetu Łódzkiego i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

W 2022 roku był prelegentem podczas 14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law w Porto, organizowanej przez UNESCO i University of Haifa - International Chair in Bioethics. Wyjazd odbył się w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Aktualnie jest kierownikiem grantu badawczego pt.: Przekonywać czy karać? Różne podejścia do szczepień ochronnych dzieci w świetle ochrony zdrowia publicznego przed szerzeniem się chorób zakaźnych – perspektywa prawnoporównawcza. Jest także wykonawcą w grancie badawczym pt.: Karnoprawna ochrona życia i zdrowia ludzkiego przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w perspektywie prawnoporównawczej.

Za działalność naukową został uhonorowany następującymi nagrodami i wyróżnieniami:

1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe.

2. Dyplom Uznania Dziekana WPiA za wyróżniające wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe.

3. Laur Rektora dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu.

4. Dyplom Uznania Rektora dla najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji.

Wyróżniony także nagrodami Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za działalność organizacyjną.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe koncentrują się na prawnokarnej ochronie życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa powszechnego oraz na medycznym prawie karnym. Szczególnie: funkcjonowanie systemów szczepień ochronnych w Europie, prawne gwarancje przeciwdziałania szerzeniu się chorób zakaźnych, a także sankcje represyjne na styku prawa administracyjnego, karnego i prawa wykroczeń.

OSIĄGNIĘCIA

 • Artykuły naukowe:
 1. Sebastian Czechowicz, What should be an Effective Criminal Law Response to the Modern Challenges of the Spread of Infectious Diseases? Polish Medical-Legislative Experiments and Criminal Law Model Creation, „Medicine and Law”, Vol. 43, No. 3, s. 319-332, 2022, William S. Hein & Co., Inc., Getzville, New York.
 2. Sebastian Czechowicz, Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony zdrowia publicznego przed szerzeniem się chorób zakaźnych w polskim prawie karnym, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 2(56), s. 57-72, 2022.
 3. Sebastian Czechowicz, Charakter prawny odpowiedzialności za nieszczepienie dziecka, „Studia Prawnicze KUL”, nr 2, s. 267-282, 2021.
 4. Sebastian Czechowicz, Exclusion of the Possibility of Exercising the Patient’s Right of Refusal to Give Consent to a Health Service in the Form of Mandatory Vaccination from the Standpoint of Correct Application of the Principle of Proportionality in Poland, „Medicine and Law”, Vol. 40, No. 3, s. 381-396, 2021, William S. Hein & Co., Inc., Getzville, New York.
 5. Sebastian Czechowicz, Legal guarantees for the protection of public health against the spread of infectious diseases - new challenges and threats, „Medicine, Law & Society”, Vol. 14, No. 1, s. 77-94, 2021, University of Maribor.
 6. Sebastian Czechowicz, Lekarskie badanie kwalifikacyjne a realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci w perspektywie odpowiedzialności z art. 115 Kodeksu wykroczeń, „Zeszyty Prawnicze”, tom 21, nr 1, s. 195-214, 2021.
 7. Sebastian Czechowicz, Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka w perspektywie skutecznego wykonania obowiązku szczepień, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 81, nr 1, s. 37-46, 2021.
 8. Sebastian Czechowicz, Ustalenie właściwości organu administracji publicznej w zakresie prowadzenia egzekucji obowiązkowych szczepień ochronnych i występowania z wnioskiem o ukaranie za uchylanie się od tego obowiązku, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, nr 2(70), s. 33-49, 2021, Wydawnictwo Biura Analiz Sejmowych
 9. Sebastian Czechowicz, Efektywność sankcji za uchylanie się od obowiązkowych szczepień ochronnych, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 3(49) , s. 15-26, 2020.
 10. Sebastian Czechowicz, Ocena krajowych gwarancji prawa do zdrowia dziecka po 30 latach obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XIX, z. 1, s. 357-373, 2020.
 11. Sebastian Czechowicz, Pojęcie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i jego konteksty prawne, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, t. 18, z. 3, s. 9-23, 2020.
 12. Sebastian Czechowicz, Wpływ krajowych regulacji prawnych na kształtowanie się poziomu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w Polsce, „Konteksty Społeczne”, t. 8, nr 1(15), s. 70-91, 2020.
 13. Sebastian Czechowicz, Zasadność istnienia kary nagany i możliwość jej stosowania za wykroczenie uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci, „Prawo i Więź”, nr 4(34), s. 51-64, 2020.
 14. Sebastian Czechowicz, Powszechny obowiązek szczepień gwarancją „bezpiecznego jutra”? - uwagi na tle krajowych regulacji prawnych i poziomu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Polski, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate”, nr 9, s. 147-155, 2019.


Rozdziały w monografiach naukowych:

 1. S. Czechowicz, Obowiązkowe szczepienia ochronne w pryzmacie wybranych praw człowieka [w:] Bezpieczeństwo - Prawa Człowieka - Stosunki Międzynarodowe. Tom IV, red. M. Malczyńska-Biały, Rzeszów, s. 13-22, 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Sebastian Czechowicz, Wokół powracających chorób zakaźnych. Analiza wpływu prawnych gwarancji bezpieczeństwa epidemiologicznego na bezpieczeństwo jednostki [w:] Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa, red. K. Drabik, Warszawa, s. 277-294, 2020, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.
 3. Sebastian Czechowicz, Bezpieczeństwo i gwarancje praw człowieka dziecka nienarodzonego w obliczu karnoprawnych aspektów nielegalnego przerywania ciąży w Polsce, [w:] Prawa człowieka wobec koncepcji human security, red. D. Bieńkowska, R. Kozłowski, M. J. Łuczak, Poznań, s. 71-80 , 2019, Wydawnictwo Silva Rerum.
 4. Sebastian Czechowicz, Karanie za światopogląd, czy chęć zapobiegania epidemiom? Spór o powszechny obowiązek szczepień w Polsce jako problem społeczny i prawny, [w:] Między prawem a polityką, red. K. Stępniak, Warszawa, s. 392-407, 2019, Wydawnictwo Think&Make.
 5. Sebastian Czechowicz, Prawne gwarancje poszanowania praw człowieka wobec wyłączenia skutecznego stosowania tzw. klauzuli sumienia pacjenta w przypadku powszechnego obowiązku szczepień w Polsce, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, red. K. Żarna, M. Malczyńska - Biały, Rzeszów, s. 255-266, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Sebastian Czechowicz, Przestępstwo z artykułu 161 Kodeksu karnego wobec ochrony powszechnego zdrowia publicznego [w:] Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, red. D. Semków, Warszawa, s. 112-122, 2018, Wydawnictwo Think&Make.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 (Sekretariat Katedry Prawa Karnego ) pokój: 4.100 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 15:30-16:30 pokój 4.100 Wydział Prawa i Administracji