Dział Spraw Pracowniczych

Opis zadań


Dokumenty i informacje przeznaczone dla pracowników Uczelni zostały zamieszczone w portalu Sprawy kadrowe będącego częścią Bazy Wiedzy Pracownika.


I.Zadania w zakresie spraw pracowniczych

1.Obsługa systemu kadrowo-płacowego;

2.Wprowadzanie informacji o konkursach na stronie internetowej UŁ, Ministerstwa oraz Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców;

3.Załatwianie formalności związanych z zatrudnianiem, trwaniem zatrudnienia i zwalnianiem pracowników, w tym pracowników z zagranicy;

4.Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników zatrudnionych w UŁ i ich rodzin;

5.Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;

6. Prowadzenie okresowych ocen nauczycieli akademickich oraz czuwanie nad realizacją wniosków wypływających z tych ocen;

7. Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników;

8.Załatwianie wszelkich formalności związanych z nadawaniem odznaczeń, medali, odznak i nagród Ministra oraz Rektora dla pracowników UŁ;

9. Koordynowanie spraw związanych z wnioskami o nagrody i wyróżnienia:

- nagrody Prezesa Rady Ministrów; stypendia Ministra dla wybitnych młodych naukowców; nagrody Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych; nagrody Miasta Łodzi dla nauczycieli akademickich; nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za prace habilitacyjne i doktorskie;

10. Obsługa administracyjna właściwych Komisji ds. Nagród, przygotowanych dyplomów dla osób nagrodzonych, udziału w uroczystym wręczaniu dyplomów;

11. Przygotowanie i opracowanie wniosków na podstawie wniosków rad wydziałów i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz prowadzonej ewidencji przyznanych nagród;

12. Kompletowanie dokumentów dot. powołania na stanowiska dyrektorów instytutów, katedr, zakładów, pracowni i innych jednostek organizacyjnych;

13. Obsługa administracyjna komisji senackich i rektorskich oraz przygotowywanie dla Senatu niezbędnej dokumentacji, wynikającej z zakresu działania działu;

14. Realizacja uchwał rad wydziałów i Senatu w zakresie spraw kadrowych;

15. Merytoryczne opracowywanie wewnątrzuczelnianych aktów w zakresie przedmiotu działania działu;

16. Archiwizowanie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych po ustaniu stosunku pracy;

17.Weryfikacja danych dotyczących przeprowadzonych badań profilaktycznych pracowników UŁ przez jednostkę służby medycyny pracy;

18. Przygotowywanie nekrologów do prasy;

II.Obsługa programu Płatnik ZUS

III.Zadania w zakresie spraw płacowych

1.Przyjmowanie dokumentów płacowych z jednostek organizacyjnych Uczelni;

2.Prowadzenie spraw związanych z premią uznaniową dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

3. Przygotowywanie list pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

4.Przygotowywanie dodatków specjalnych/ zadaniowych zgodnie z zasadami przyznawania pracownikom UŁ, biorącym udział w projektach badawczych, dodatkowych wynagrodzeń ze środków międzynarodowych programów badawczych i innych źródeł.

5. Przygotowywanie wniosków o wypłatę: nagród jubileuszowych, dodatku stażowego, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz odpraw pośmiertnych itp.;

6. Sporządzanie świadectw pracy;

IV.Obsługa Pracowniczego Programu Emerytalnego

V.Zadania w zakresie sprawozdawczości

1.Obsługa programu POLON w zakresie spraw kadrowych; 2.Sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla Ministerstwa, GUS, PFRON i innych instytucji w zakresie zatrudnienia; 3. Bieżąca analiza zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie sprawozdania dla PFRON; 4.Sporządzanie corocznej informacji dot.realizacji PPE do Komisji nadzoru Finansowego; 5.Sporządzanie sprawozdań, analiz i wykazów o stanie zatrudnienia dla potrzeb władz Uczelni; 6.Współpraca z dziekanatami oraz działami jednostek organizacyjnych UŁ w zakresie przygotowaniem analiz, materiałów itp.;VI.Prowadzenie wszelkich spraw w zakresie doskonalenia zawodowego.VII.Współdziałanie z organami kontroli wewnętrznej (audyt wewnętrzny) oraz kontroli zewnętrznej (PIP, PKA i inne).

Dane kontaktowe

Dział Spraw Pracowniczych

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-13 e-mail: www: www.uni.lodz.pl

Skład osobowy