Katedra Geografii Fizycznej

Opis zadań

Katedra Geografii Fizycznej (KGF, Department of Physical Geography) stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Skład osobowy Katedry tworzy obecnie zespół pięciorga pracowników badawczo-dydaktycznych, trojga pracowników dydaktycznych i jedna osoba na stanowisku administracyjnym. Działalność naukowa jest prowadzona w szeregu subdyscyplin należących do dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku, w obrębie dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Obecnie prowadzone badania koncentrują się w ramach problemów geografii fizycznej regionalnej, geoekologii, geomorfologii, geologii czwartorzędu, sedymentologii utworów kontynentalnych, klimatologii, bioklimatologii, zastosowań GIS w badaniach środowiska oraz gleboznawstwa i geografii gleb. Działalność dydaktyczna jednostki obejmuje obecnie wszystkie kierunki Wydziału Nauk Geograficznych, kierunki: ochrona środowiska, biologia i biomonitoring na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz archeologię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Katedra prowadzi specjalność magisterską Geoekologia z ekofizjografią i uczestniczy w kształceniu doktorantów.


Dane kontaktowe

Katedra Geografii Fizycznej

  • Narutowicza 88 90-139 Łódź
tel: 42-665-59-30 e-mail: www: http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/

Skład osobowy