Biolodzy UŁ odkryli 300 nowych gatunków w trakcie badań u wybrzeży Ghany!

Badania naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z norweskim Instytutem Morskim w Bergen przyczyniły się do znaczącego zwiększenia wiedzy na temat flory i fauny dna morskiego u wybrzeży Ghany. Odkryto ponad 300 nowych gatunków morskich organizmów. Przeprowadzone badania, sięgające głębokości 1000 m, umożliwiły ocenę stanu środowiska morskiego, szczególnie narażonego na wpływ ludzkiej działalności, takiej jak wydobycie ropy i gazu oraz zmiany klimatyczne. Praca zespołu biologów pod kierownictwem prof. Krzysztofa Pabisa, dostarczyła cennych informacji o złożonych zależnościach między organizmami a czynnikami środowiskowymi, które stały się punktem odniesienia do podobnych tego typu badań w przyszłości.

 

Wybrzeże Zachodniej Afryki należy do najsłabiej poznanych obszarów na Ziemi. Białą plamę na mapie badań morskich stanowią zwłaszcza głębiny oceaniczne tego regionu, o których do niedawna nie wiedzieliśmy dosłownie nic. Badania naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzone we współpracy z norweskim Instytutem Morskim w Bergen pozwoliły nie tylko na odkrycie ogromnej różnorodności organizmów morskich. Odnaleziono ponad 300 gatunków wcześniej nieznanych nauce i udało się zbadać morskie dno do głębokości 1000 m.

Stan środowiska morskiego pod presją człowieka

Najważniejsze wyniki badań łódzkich naukowców pozwoliły na oceną stanu środowiska morskiego w regionie silnie zagrożonym presją człowieka, w tym zwłaszcza wydobyciem ropy i gazu ziemnego oraz ociepleniem klimatu. Opublikowane opracowania na wiele lat staną się punktem odniesienia dla badań zoogeograficznych, ekologicznych oraz ocen różnorodności biologicznej. Już teraz wskazały one na konieczność zmiany dotychczasowych przekonań na temat granic regionów Atlantyku.

Udało się także wytypować najbardziej narażone obszary dna oraz miejsca wymagające pilnej ochrony. Wskazano gatunki będące potencjalnymi indykatorami zmian i przedstawiono wytyczne dla przyszłego monitoringu. Jednak przede wszystkim udało się lepiej zrozumieć złożone zależności pomiędzy organizmami żywymi a rozmaitymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi, w tym zwłaszcza substancjami toksycznymi dostającymi się do oceanu w wyniku działań człowieka.

Publikacje

W koordynowanym przez dr hab. Krzysztofa Pabisa, prof. UŁ programie badawczym wzięła udział grupa łódzkich biologów, do której należą: dr Robert Sobczyk, dr Anna Stępień, dr Piotr Jóźwiak oraz mgr Krzysztof Podwysocki. Dotychczas opublikowane wyniki można znaleźć poniżej, kolejne publikacje są wciąż przygotowywane. 

Więcej o naukowcach zaangażowanych w projekt badawczy u wybrzeży Ghany

Zdjęcie portretowe prof. Krzysztofa Pabisa
 

dr hab. Krzysztof Pabis, prof. UŁ jest ekologiem morskim oraz zoologiem. Jego badania dotyczą między innymi polarnych fiordów i głębin oceanicznych. Interesuje go wpływ zanieczyszczeń i ocieplenia klimatu na środowisko morskie, taksonomia wieloszczetów oraz zastosowanie metod wielowymiarowych w ekologii. Prowadzi także badania motyli. Jest autorem kilkunastu książek popularnonaukowych, miedzy innymi Dlaczego motyl zjada muchę i Prywatne życie mrówek. Należy do Zrzeszenia Tutorów UŁ.

Przeczytaj wpis o profesorze Pabisie w cyklu Nauka Inspiruje

Zdjęcie portretowe dr Roberta Sobczyka

dr Robert Sobczyk jest ekologiem morskim zainteresowanym wykorzystaniem metod wielowymiarowych i modelowania do analizy rozmieszczenia fauny żyjącej na dnie oceanów. Jego praca doktorska dotyczyła wieloszczetów regionu Zachodniej Afryki. Interesuje się także ekologią motyli, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych oraz obszarach chronionych.
 

Zdjęcie portretowe dr Anny Stępień

dr Anna Stępień zajmuje się badaniami nad taksonomią oraz ekologią morskich skorupiaków kleszczug i pośródek. Oprócz badań afrykańskich analizowała także faunę Morza Ochockiego i australijskich raf koralowych. Jest autorką opisów wielu gatunków nowych dla nauki. Uczestniczyła także w projekcie dotyczącym ekologii i morfometrii arktycznych mszywiołów.
 

Zdjęcie portretowe dr Piotra Jóźwiaka

dr Piotr Jóźwiak jest zoologiem i ekologiem morskim. Interesują go zagadnienia związane z metodyką poboru prób z dna morskiego. Zajmuje się również systematyką kleszczug Tanaidacea, opisał jedną rodzinę, sześć rodzajów i ponad 30 nowych dla nauki gatunków. Jego zainteresowania dotyczą także zastosowania mikroskopii skaningowej i energodyspersyjnej spektroskopii w badaniach biomedycznych oraz analizach kumulacji zanieczyszczeń w organizmach zwierząt.
 

Zdjęcie portretowe mgr Krzysztofa Podwysockiego

mgr Krzysztof Podwysocki jest doktorantem pracującym pod opieką dr hab. Karoliny Bąceli Spychalskiej, prof. UŁ i dr Tomasza Rewicza Na co dzień zajmuje się badaniami inwazyjnych skorupiaków w wodach europejskich. Jego zainteresowania morskimi skorupiakami z grupy dziesięcionogów pozwoliły na uczestnictwo w afrykańskich badaniach.

Zdjęcie grupowe zespołu naukowców biologii, widoczni od lewej dr Piotr Jóźwiak, prof. Krzysztof Pabis, dr Anna Stępień i dr Robert Sobczyk

 

Materiał źródłowy: prof. Krzysztof Pabis (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
Zdjęcia: Maciej Andrzejewski i Bartosz Kałużny (Centrum Komunikacji i PR)
Redakcja: Michał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.