UŁ tworzy studia licencjackie dla uciekających przed wojną Ukraińców

Uniwersytet Łódzki, korzystając z możliwości ustawowych, planuje jeszcze w tym roku akademickim uruchomić nabór na kierunek studia polskie z językiem angielskim. Wniosek o uruchomienie kierunku rozpatrzy Senat UŁ na posiedzeniu w dniu 25.04.2022. Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ zbiera deklaracje chęci podjęcia studiów pod adresem admission@uni.lodz.pl.

W maju 2022 r. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego planuje uruchomienie nowego kierunku.

Będą to studia I stopnia, umożliwiające studentom – nieznającym języka polskiego lub znającym w wąskim zakresie, zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą, pragnącym poszerzyć znajomość języka i wiedzy o Polsce – zdobycie zarówno znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2, jak i języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kierunek zapewnia uzyskanie poszerzonej, rzetelnej wiedzy o języku polskim, polskiej literaturze i kulturze oraz zdobycie znajomości języka angielskiego. 

Studia na tym kierunku oferują dwie specjalizacje: nauczanie języka polskiego jako obcego oraz język polski w turystyce i biznesie, umożliwiające rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkołach językowych w Polsce i szkołach za granicą, instytucjach kultury, biurach tłumaczeń, mediach, wydawnictwach, biurach podróży, placówkach dyplomatycznych oraz wszelkiego typu firmach i przedsiębiorstwach, w których na różnych szczeblach dochodzi do komunikacji z udziałem języka polskiego i angielskiego (przy współudziale innych języków znanych przyszłym absolwentom). 

Kształcenie na tych studiach będzie trwało 6 semestrów. Ma na celu wykształcenie umiejętności językowych z języka polskiego oraz angielskiego do poziomu minimalnego B2, przekazanie wiedzy o strukturze języka polskiego i angielskiego, polskiej literaturze i kulturze oraz historii Polski, a także wykształcenie umiejętności translatorskich. Ponadto absolwenci będą posiadali nawyki filologiczne w zakresie tworzenia tekstu mówionego i pisanego, analizy tekstów i ich interpretacji, krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych, jak też umiejętności komunikacyjne, społeczne i interpersonalne, które przygotowują do podjęcia pracy w sektorze kultury, oświaty, turystyki i biznesu. 

Tekst źródłowy: Mieczysław Pakosz (BWZ UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ 


ЛУ підготував пропозицію бакалаврату для українців, які втекли від війни     

Лодзький університет, користуючись законодавчими можливостями, планує ще у цьому академічному році розпочати набір на спеціальність “Польські студії з англійською мовою”. Заяву на створення спеціальності розгляне Сенат ЛУ на засіданні, яке відбудеться 25.04.2022. Міжнародний відділ ЛУ збирає декларації охочих вступити на цю спеціальність за електронною адресою admission@uni.lodz.pl.  

Це буде навчання на першому циклі, яке дозволить студентам, котрі не володіють польською мовою (або володіють нею на початковому рівні), а котрі також зацікавлені польською мовою та польською культурою і хочуть здобути знання про мову і Польщу – здобути знання польської та англійської мов на рівні мінімум Б2. Спеціальність дає гарантію отримання широких знань про польську мову, літературу та культуру, а також вивчення англійської мови.   

Здобуття освіти на цій спеціальності дає можливість вибору однієї з двох спеціалізацій: навчання польської мови як іноземної та польська мова у туристиці та бізнесі. Це дозволить розпочати професійну кар'єру у різних секторах ринку праці, наприклад у мовних школах в Польщі та за кордоном, закладах культури, бюро перекладів, засобах масової інформації, видавництвах, туристичних підприємствах, консульських установах та у всілякого типу компаніях, в яких на різних рівнях відбувається комунікація за допомогою польської та англійської мов (за участю інших мов якими користуються майбутні випускники).    

Навчання на цій програмі триватиме 6 семестрів. Головною метою є здобуття мовних навичок з польської та англійської мови до мінімального рівня Б2, надання знань про структуру польської та англійської мов, польської літератури, культури та історії Польщі, а також отримання перекладацьких навичок. Більш того, випускники будуть мати філологічні вміння підготовки письмового та усного тексту, його аналізу та інтерпретації, критичного мислення, пов’язування фактів та висування висновків на основі даних, а також комунікативні, соціальні та інтерперсональні навички для працевлаштування у секторах культури, освіти, туристики та бізнесу.    

Первинний текст: Мєчислав Пакош (Міжнародний відділ ЛУ)  
Редакція: Центр Промоції ЛУ