Odpowiedzialne korzystanie z wody w biznesie – wypracowanie rozwiązań

Już teraz część ludzkości doświadcza wyzwań związanych z jakością i dostępem do wody, a szacuje się, że zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć do 2050 roku aż o 20-25%. Mimo wysiłków międzynarodowych i krajowych zasoby wodne są zagrożone, co związane jest m.in. z konsekwencjami zmian klimatu. Tymczasem woda staje się zasobem strategicznym, który należy odpowiednio chronić. Z drugiej strony trudno wyobrazić sobie np. funkcjonowanie biznesu, który nie potrzebuje jej do swoich operacji. Badaczki i badacze związani z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu podjęli próbę wypracowania rozwiązań wspierających biznes w odpowiedzialnym korzystaniu z wody oraz zamykaniu obiegu w ramach cyrkularnych rozwiązań.

Z ramienia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego projekt był realizowany przez zespół w składzie: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik projektu), dr Agata Rudnicka oraz dr Piotr Sosnowski

Celem zrealizowanego projektu SMART-WaterDomain była chęć wypracowania rozwiązań wspierających przedstawicieli i przedstawicielki biznesu w racjonalnym korzystaniu z zasobów wody. Wartością realizowanych działań było zaangażowanie różnych grup interesariuszy, którzy w ramach sesji dialogowych mieli okazję na bieżąco zgłaszać swoje potrzeby odnośnie do systemu zarządzania zasobami wody wpisującego się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego (ang. circular economy). Rezultaty projektu wpisują się w szeroko dyskutowane obecnie zagadnienia ESG, a szczególnie w wymiar środowiskowy skoncentrowany na zasobach wodnych.

Przeprowadzone badania pilotażowe w Niemczech, Polsce i Japonii pozwoliły wypracować narzędzia do wspomagania decyzji i monitorowania danych związanych z sytuacją klimatyczną oraz jej możliwym wpływem na zasoby wodne. Opracowane rozwiązania dedykowane są zarówno sektorowi biznesu, jak i administracji publicznej. Służą procesowi podejmowania decyzji uwzględniających możliwości zamykania obiegu, oszczędnemu pozyskiwaniu zasobów oraz ich zrównoważonemu wykorzystaniu. Świadomość wyzwań klimatycznych rzutujących na zasoby wodne skutkuje rosnącą presją na poszukiwanie pomysłów zmniejszających zapotrzebowanie na wodę słodką poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na ponowne wykorzystanie ścieków przemysłowych i rolniczych w łańcuchach wartości.

Narzędzie wspierające podejmowanie decyzji porządkuje zasady zarządzania zasobami wodnymi. Umożliwia identyfikację luk oraz wskazuje potencjalne rozwiązania do rozważenia w procesach biznesowych organizacji i jej łańcuchu wartości. Kładzie nacisk na współpracę z interesariuszami. Pozwala ustalić procedurę zbierania danych w obszarze wody, zidentyfikować stan bieżący oraz ustalić kierunki dla przyszłych interwencji. Narzędziu towarzyszy zbiór studiów przypadku pokazujący sposoby zmniejszania ilości wody w procesach biznesowych poprzez ograniczanie jej zużycia lub ponowne wykorzystywanie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, procesom efektywnego planowania czy wykorzystywaniu wody poprodukcyjnej do celów grzewczych lub chłodzących. Gotowość do transformacji to również definiowanie na nowo modeli biznesu. Autorzy przygotowali materiał pomocny we wdrażaniu założeń obiegu zamkniętego w modelu biznesu. 

Sektor publiczny jest ważnym ogniwem w działaniach na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów wodnych. Jest jednocześnie odpowiedzialny za tworzenie systemu prawnego pomocnego w rozwijaniu działań służących zamykaniu obiegu. Zrozumienie wartości zasobów wodnych w dobie rosnących wyzwań środowiskowych wydaje się punktem wyjścia dla planowania skutecznych działań w mieście. Stąd wśród wypracowanych materiałów znalazł się również przewodnik dla sektora publicznego pomocy w integracji procesów zarządzania zasobami. Znalazły się w nim proste wskazówki pokazujące jak  włączać myślenie o zasobach wodnych do procesu planowania, ustalania celów, analizy możliwości, jak angażować interesariuszy, budować relacje z sektorem biznesu oraz na co zwracać uwagę w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi. Materiał przeprowadza przez fazę planowania, wdrażania, sprawdzania i doskonalenia procesów. 

Wypracowane rezultaty dostępne są w jęzuku angielskim pod linkiem: Projekt "Organisational Decision-Making in Water Reuse for Smart Cities (SMART-WaterDomain)" (Contract number: EIG CONCERT- Japan/2/2020) 

 

Autorka: dr Agata Rudnicka

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ