Monika Palmowska

Partner, KPMG Poland

 

Partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce.

Monika Palmowska jest absolwentką ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w doradztwie podatkowym rozpoczęła w 1998 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. W lipcu 2003 r. dołączyła do zespołu cen transferowych KPMG w Polsce.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie restrukturyzacji, tworzenia i modelowania łańcucha dostaw, transferu wartości niematerialnych i prawnych oraz tworzeniu międzynarodowych i polskich struktur holdingowych w różnych sektorach gospodarki, w tym z sektorze finansowym, nowoczesnych technologii, branży consumer markets.

Prowadzi liczne projekty dotyczące opracowania modelowych rozwiązań dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, projektowania i optymalizacji struktur rozliczeń, bieżącego doradztwa w zakresie cen transferowych, przygotowania analiz ekonomicznych w celu ustalenia rynkowego poziomu cen transferowych oraz dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Aktywnie uczestniczy w obronie zasad rozliczeń i polityki cen transferowych podmiotów powiązanych, kwestionowanych przez władze podatkowe w trakcie kontroli.

Jest również zaangażowana w negocjacje w ramach procedury zawierania porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych z Ministrem Finansów.  Bierze czynny udział w pracach Grup Roboczych na Forum Cen Transferowych - zespole opiniodawczo-doradczym przy Ministerstwie Finansów, w ramach Forum pracuje nad analizą przepisów oraz rekomendacjami dotyczącymi funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.   Autorka wielu artykułów i komentarzy prasowych związanych z problematyką cen transferowych oraz współautorka Almanachu Podatkowego.

Prowadzi także szkolenia i warsztaty z zakresu cen transferowych.