ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Celem zajęć jest przedstawienie informacji o biologii, zagrożeniach, ochronie i roli środowiskowej ptaków drapieżnych i sów w Polsce oraz nauka ich rozpoznawania na podstawie głosów, sylwetek i piór.


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: Wykład 90 min. / Warsztat 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Celem wykładu jest przedstawienie koncepcji Inżynierii ekologicznej w kształtowaniu trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w zmieniających się warunkach, zagrożeń lasów przez czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne oraz metod iśrodków zaradczych,


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Tematyką kursu jest pokazanie najlepszych praktyk podczas konstruowania i realizacji biznesplanu potrzebnego do uruchomienia nowej firmy . Inne cele to wskazanie typowych błędów w konstrukcji biznesplanu a także możliwości jego wykorzystania jako istotnej części wniosku o dofinansowanie ze środków unii europejskiej.


Forma zajęć: Warsztay/Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Celem wykładu jest zaprezentowanie roli korporacji transnarodowych w rozwijaniu łańcuchów dostaw w gospodarce światowej i związanej z nimi organizacjidziałań logistycznych w przedsiębiorstwach.


Forma zajęć: Prezentacja/Wykład
Czas trwania zajęć: 35 - 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 35 osób

Konwersatorium jest dedykowane uczniom zainteresowanym historią powstania znanych produktów, mając na uwadze rozwój i trendy w marketingu.


Forma zajęć: Konwersatorium
Czas trwania zajęć: 45 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: jedna klasa

Zajęcia składają się z dwóch części: wykładu i warsztatów. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z podstawami zasadami budowy bilansu jednostki, który jest podstawowym sprawozdaniem firmy mówiącym o jego sytuacji majątkowo-kapitałowej i będącym podstawą podejmowania decyzji finansowych. Na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie uczestnicy ćwiczeń samodzielnie zbudują bilans jednostki.


Forma zajęć: Wykład/Ćwiczenia
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Na wykładzie przypomnimy sobie pojęcie funkcji. Pokażemy przykłady różnych funkcji i z życia codziennego i z matematyki oraz pokażemy przykłady ich praktycznych zastosowań.


Forma zajęć: Wykład z prezentacją
Czas trwania zajęć: 45 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 60 osób

Podczas tego wykładu postaramy się zmienić stereotypowe myślenie na temat chemii i zagrożeń jakie ona wywołuje na naszą planetę jak i na nas samych. Obalimy pewne mity i poglądy które od dziesięciolecie tak źle wpływają na postrzeganie tego czym jest chemia, która nas otacza.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 60 osób

Morskie podróże od zawsze pobudzały wyobraźnię człowieka, morze stanowiło barierę i nośnik jednocześnie. Wraz z rozwojem transportu lotniczego pasażerskie transatlantyki straciły racje bytu. Pomysłem nadającym im nową funkcję stały się podróże dla przyjemności... i tak narodził się cruising.


Forma zajęć: Wykład (stacjonarnie lub online)
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

Klient jest najważniejszy - generuje zapotrzebowanie na określony towar, produkt. Uruchamia tym samym procesy produkcji, sprzedaży, dystrybucji. Uczestnicy zajęć poznają standardy obsługi klienta, metody zwiększające jego zadowolenie, źródła potrzeb klientów i bariery uniemożliwiające ich zaspokojenie. W końcowym efekcie będą mogli stać się mistrzami w obsłudze klienta.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 90 osób

Graffiti, spray art, street art, urban art, sztuka ulicy, sztuka miejska, sztuka w przestrzeni publicznej, sztuka w miejscach publicznych, community arts lub dialogical art – to pojęcia, którymi próbujemy uchwycić wielobarwne i wielowymiarowe zjawisko, które wywiera niebagatelny wpływ na przestrzeń wielu współczesnych miast. Podczas zajęć przyjrzymy się krótko zmianom, które w nim zachodzą, ze szczególnym uwzględnieniem procesów instytucjonalizacji i komercjalizacji, umożliwiających promowanie street artu jako atrakcji turystycznej.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 60 osób

14 zasad zarządzania firmą składających się na „Drogę Toyoty” postrzegane jest często jako doskonałe narzędzia, możliwe do szybkiego zastosowania przez inne przedsiębiorstwa produkcyjne czy usługowe. Okazuje się jednak, iż jest to przede wszystkim sposób postrzegania świata, wynikający ze wzorów kultury japońskiej i głęboko w nich zanurzony. Stąd też próby jego przeszczepienia na inny grunt napotykają różnorodne opory kulturowe. Celem warsztatów jest przyjrzenie się podstawowym różnicom we wzorach kultury japońskiej i polskiej i konsekwencjom tych różnic w kontekście wdrażania Drogi Toyoty w polskich przedsiębiorstwach.


Forma zajęć: Konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Struktury długiego trwania to pojęcie autorstwa francuskiego historyka Fernanda Braudela. Jego twórca zwraca uwagę na to, że w każdej grupie społecznej istnieją pewne rozwiązania, utarte, schematyczne sposoby myślenia, które wyznaczają ramy dla życia zarówno grup, jak i jednostek. Ich przekroczenie jest – rzecz jasna –możliwe, ale wiąże się z ogromnym, najczęściej świadomym wysiłkiem. Zajęcia mają na celu wspólne odkrywanie z uczestnikami struktur tak zwanego polskiego syndromu etnicznego (koncepcja Edmunda Lewandowskiego), wśród których optymistyczne „jakoś to będzie” ogrywa zasadniczą rolę.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 60 osób

Marketyzacja handlowa to zakrojona na szeroką skalę ekspansja sieci handlowych sklepów wielkopowierzchniowych. Zjawisko marketyzacji jest przejawem koncentracji handlu i jego zmian w sferze własnościowej, organizacyjnej, ilościowej i jakościowej. Marketyzacja handlowa jest procesem, który z jednej strony wpływa na rozwój gospodarczy, gdyż powoduje napływ kapitału w postaci inwestycji oraz nowych rozwiązań i technologii. Z drugiej jednak strony, gdy przebiega w sposób chaotyczny i niekontrolowany, może stanowić zagrożenie dla lokalnych przedsiębiorców i mieć negatywny wpływ na życie społeczne mieszkańców. Celem wykładu jest wskazanie w jaki sposób proces marketyzacji wpływa na przekształcenia przestrzeni handlowej.


Forma zajęć: Wykład z prezentacją (stacjonarnie lub online)
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 60 osób

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie". Te słowa przypisuje się marszałkowi Ferdinandowi Fochowi, jednemu z ważniejszych dowódców z okresu I wojny światowej. Foch miał słuszność, gdyż cmentarze i groby są bardzo wymownym obrazem dziejów narodowych, zarówno okresu pokoju jak i czasu wojny. Obecnie w województwie Łódzkim znajduje się ok. 200 upamiętnionych miejsc pochówku z okresu I wojny światowej. Są to zarówno cmentarze samodzielne, kwatery na cmentarzach wyznaniowych, jak i pojedyncze mogiły czy kopce mogilne. Oprócz upamiętnionych obiektów istnieje również nieustalona liczba miejsc nieupamiętnionych. Miejsca pochówku z okresu I wojny światowej przez lata pozbawione opieki ulegały niestety zniszczeniu, część nawet zupełnie zanikła z krajobrazie. Tymczasem warto pamiętać, że są one żywym pomnikiem naszej historii.


Forma zajęć: Wykład z prezentacją (stacjonarnie lub online)
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 60 osób