ul. Kamińskiego 27,
90-219 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Wykład dotyczy wizualizacji Afryki i jej mieszkańców w sztuce dawnej i współczesnej, wpływu afrykańskich artefaktów na kubizm i futuryzm, przedstawia przykłady dzieł tradycyjnej i nowoczesnej sztuki z kontynentu afrykańskiego.

 


Forma zajęć: Wykład z prezentacją multimedialną 
Czas trwania zajęć: 45-60 min
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 - 60 osób

Wykład omawia problemy oceny walorów artystycznychwspółczesnej sztuki, prezentuje szokujące eksperymenty twórców, dostarcza krótkiej prezentacji kierunków i ruchów artystycznych na przestrzeni ostatniego stulecia.

 


Forma zajęć: Wykład z prezentacją multimedialną 
Czas trwania zajęć: 45- 60 min
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 - 60 osób

Zajęcia podejmują zagadnienie pozycji i roli kobiet w świecie średniowiecznym. Omówione zostaną najczęściej poruszanie role kobiece – tytułowej matki, żony, konkubiny i nierządnicy, co pozwoli na zaprezentowanie średniowiecznej mentalności i ówczesnych przekonań na tematy kobiece. 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń
 

Wykład przybliża dzieje średniowiecznego Tyrnowa – urokliwej stolicy tzw. Drugiego Cesarstwa Bułgarskiego w okresie XII–XIV w. Odpowiada na pytania: dlaczego stało się centralnym ośrodkiem państwa, jak było rozplanowane i co charakteryzowało jego zabudowę, kto je zamieszkiwał, jaką rolę spełniało w politycznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym życiu ówczesnych Bułgarów i ludów ościennych.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń
 

Co o porze nocnej i ciemności w ogóle sądzili ludzie średniowiecza? Jakie indywidua, które zwierzęta i wyobrażone istoty kryły się i działały pod jej osłoną? Jakie zawody i rozrywki kojarzyły się z porą nocną? Jakie niebezpieczeństwa fizyczne i duchowe groziły w jej ciemnościach? Te i inne zagadnienia zostaną poruszone podczas wskazanego wykładu, celem którego jest przybliżenie mentalności i imaginacji człowieka średniowiecznego.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń
 

Spartanie przeszli do historii jako wzór wojowników, nieprzejednanych nawet w obliczu pewnej śmierci, jak to miało miejsce w przypadku podkomendnych króla Leonidasa pod Termopilami. Czy taka opinia znajduje poparcie w źródłach z epoki i odpowiada rzeczywistości? Jak wychowywano i szkolono Spartiatów, czym na co dzień się trudnili? Jak byli uzbrojeni, w jaki sposób walczyli, jak zorganizowana była ich armia i czym wyróżniali się na tle pozostałych swoich greckich pobratymców? Zajęcia przybliżają wskazane powyżej zagadnienia.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń
 

Gdzie mieszkali, co jedli, pili i jak ubierali się starożytni Grecy? Jak spędzali czas wolny? Jakie wykonywali zawody? Jakie techniczne rozwiązania były im znane? Na te i inne pytania padnie odpowiedź w trakcie proponowanych zajęć poruszających wybrane zagadnienia z życia codziennego ówczesnego świata.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń
 

W co, czym i jak bawili się mieszkańcy średniowiecznych miast europejskich? Jak spędzali swój czas wolny od pracy? Jakie emocje im towarzyszyły i jak zapatrywali się na to ówcześni moraliści? Jaką rolę gry i zabawy odgrywały w życiu średniowiecznego człowieka? Tym zagadnieniom poświęcony jest proponowany wykład.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń
 

Wystąpienie będzie dotyczyło tragicznych i skomplikowanych losów obywateli polskich, którzy w wyniku m.in. deportacji lub aresztowań trafili w głąb ZSRR w latach 1939-1945. Słuchacze poznają codzienność radzieckiej okupacji Polski, kategorie represjonowanych, warunki życia w stalinowskim łagrze, więzieniu i na zsyłce. Podczas wykładu (przewidzianego na ok. 1,5 godziny) zostaną przybliżone kolejne etapy życia Polaków w Związku Radzieckim: deportacja, amnestia, przesiedlenia, ewakuacja, aż wreszcie repatriacja.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 2 x 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Prezentujący przedstawia główne idee, głoszone przez masonerię i Kościół rzymskokatolicki. Wyjaśnione zostaną główne pojęcia i symbolika. Zarysowany zostanie również konflikt, który od XVIII w. ma miejsce pomiędzy obiema stronami. Ważne będzie przyjrzenie się dzisiejszym stanowiskom wolnomularzy wobec Kościoła, jak i Kościoła wobec wolnomularzy. W efekcie powinniśmy otrzymać odpowiedź na pytanie zadane w temacie.


Forma zajęć: Wykład połączony z prezentacją multimedialną 
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Z pomocą wykładowcy uczestnicy będą tworzyli na dużej planszy mapę Europy przełomu wieku XIX i XX. W zabawie będzie chodziło nie tyle o dokładne odwzorowanie konturów granic, lecz o zobaczenie, co te kraje łączyło, a co dzieliło. W efekcie otrzymamy obraz konfliktów dzielących istniejące ówcześnie mocarstwa, a także czynników skłaniających, a niekiedy zmuszających, do współpracy. Przyczyny I wojny światowej powinny stać się jasne –  w polityce zawsze chodzi o interesy i zyski. Znając te uwarunkowania możemy nie dziwić się, że wystarczyła iskra na beczkę prochu i ... doszło do wybuchu.


Forma zajęć: Konwersatorium połączone z tworzeniem mapy Europy z roku 1914 
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład przedstawia ogólny przebieg kryzysów, z dodaniem bardzo skrótowych informacji o sytuacji w Łodzi w 1956, 1968, 1970 i 1980 r. Prezentujący wskazuje na przyczyny „polskich miesięcy”, wyjaśnia podobieństwa i różnice. Zwraca uwagę na zmiany w działaniu komunistycznych władz w związku z kolejnymi kryzysami. Ukazuje reakcje zewnętrzne na wydarzenia w Polsce – w Moskwie i krajach zachodnich. Wylicza skutki analizowanych wydarzeń kryzysowych – z punktu widzenia ówczesnej sytuacji oraz współczesne miejsce w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład ma na celu uruchomienie wyobraźni historycznej. W oparciu o rozmaite informacje zastanowimy się wspólnie jak potoczyłby się rozwój miasta, gdyby jego uprzemysłowienie potoczyło się inaczej lub w ogóle do niego nie doszło. Poznamy przykłady upadłych miast w województwie łódzkim oraz ośrodki przemysłowe, których rozwój zatrzymał się jeszcze w XIX stuleciu. Dowiemy się też jakie czynniki przesądziły o sukcesie Łodzi. Rozważając „co by było gdyby” uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć meandry rozwoju Łodzi i następstwa, jakie wywołał rozwój miasta dla obszaru Polski środkowej. 


Forma zajęć: Wykład + metody aktywizujące (praca w grupach)
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład ma na celu zwrócenie uwagi na problem opinii publicznej i jej znaczenia w rozwoju społeczeństw na przykładzie przemysłowej Łodzi. W trakcie poznamy skrótowe dzieje prasy w Łodzi. Dowiemy się o jej najważniejszych tytułach, takich jak „Lodzer Zeintung” czy „Kurier Łódzki”. Zobaczymy jak wyglądały dawne gazety i o czym informowały swoich czytelników. Zgłębimy też świat ogłoszeń, reklam i przeróżnych sensacji, z jakimi spotykali się czytelnicy łódzkiej prasy codziennej. Widząc czym żyła Łódź przed 100 laty, uczestnicy będą mogli ocenić jak zmieniła się prasa i opinia publiczna w tym okresie czasu. 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Jednym z filarów bezpieczeństwa każdego państwa są sprawnie funkcjonujące służby specjalne. O skuteczność działania służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych decyduje w dużej mierze ich tajność, co często jest źródłem narastających wokół nich legend, a także stanowi inspirację dla pisarzy i twórców filmowych. Znane są nam wszystkim historie szpiegowskie z czasów II wojny światowej oraz okresu zimnej wojny – warto jednak pamiętać, iż historia służb specjalnych jest znacznie dłuższa. Celem wykładu jest przybliżenie historii powstania, ewolucji oraz zasad działania służb wywiadowczych w Polsce i na świecie.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Hasło „Polak, Węgier, dwa bratanki” jest powszechnie znane, niewiele jednak osób potrafiłoby wypełnić je konkretną treścią. Stosunki polsko-węgierskie na przestrzeni wieków są fenomenem w historii Europy. Trudno w niej odnaleźć zbyt wiele przykładów przyjaznego współistnienia dwóch narodów, wypełnionego tak licznymi gestami solidarności. Celem wykładu jest przybliżenie historii polsko-węgierskiej przyjaźni, a także dostarczenie uczniom podstawowych informacji i ciekawostek dotyczących naszego „bratanka”. Wśród nich nie może zabraknąć krótkiej lekcji języka węgierskiego - uznawanego za jeden z najtrudniejszych języków na świecie, który stanowi często istotną barierę w poznaniu naszych naddunajskich przyjaciół. 


Forma zajęć: Wykład z elementami ćwiczeń
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

W interesie każdego państwa jest dysponowanie dobrze zorganizowaną służbą wywiadowczą. Skuteczny szpieg jest w stanie zdobyć informacje o źródłach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, dzięki czemu decydenci polityczni i wojskowi mogą podjąć odpowiednie kroki prewencyjne. Tylko w jaki sposób przygotować operację, która przyniesie sukces i pozostanie w ścisłej tajemnicy?
Zajęcia łączą elementy wykładu oraz warsztatów. Wykład stanowi krótki zarys historii polskich służb wywiadowczych w XX wieku. W trakcie warsztatów uczniowie dowiadują się, iż mają za zadanie przygotowanie operacji wywiadowczej. Wyposażeni w niewielką, ale wystarczającą ilość informacji muszą ustalić, jaki jest cel operacji, kto powinien zostać wybrany do jej wykonania, w jaki sposób musi się do niej przygotować i jak ją zrealizować. Grupa zastanawia się również, z jakich innych źródeł informacji należałoby skorzystać, aby poznać prawdę o zbliżającym się zagrożeniu i móc mu przeciwdziałać.


Forma zajęć: Warsztaty i wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład ten to snucie opowieści dot. dworów kilku książąt polskich (1138-1296). Zawiera wątki, które można określić mianem średniowiecznych „tabloidów”, na tle podstawowych informacji o epoce i o związkach rodzinnych. Fragmenty wykładu nawiązują do materiałów źródłowych i literatury pięknej. 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 50 osób

Wykład przedstawia związki rodzinne wybranych władców, w tym polskich, w kontekście relacji między macochami i ich pasierbami. Czy macocha była zawsze najgorszą postacią w rodzinie? Czy wszyscy pasierbowie byli poszkodowani? Czy historie rodzinne lubią się powtarzać? Jakie niosą skutki?


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 50 osób

Opowieści o średniowiecznych pielgrzymkach towarzyszą ilustracje (miniatury z epoki, współczesne zdjęcia miejsc świętych, fragmenty filmów) i teksty źródłowe. Wykład przedstawia m.in. motywy ludzi podejmujących trudy wędrówki i warunki podróżowania w średniowieczu. Jak wyglądały ówczesne biura podróży? Czy istniały karty pokładowe? Jak jeden z książąt walczył z piratami na Morzu Śródziemnym? Jak ludzie spędzali czas na statku? Co robili, gdy nadciągał sztorm? Co musieli, a czego nie było im wolno robić, gdy zeszli na ląd? Jakie miejsca odwiedzali? Jakie pamiątki przywozili? Jak długo podróżowali?


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 50 uczestników

Wykład przedstawia najczęściej powtarzające się, wg mentalności ludzi średniowiecza, zjawiska nadnaturalne, np. anioły, diabły, uzdrowienia, wizje i sny. Czy anioł mógł dostarczyć wino? Czy można było zjeść diabła wraz z liściem kapusty? Czy w czasie snu można było doświadczyć pobytu w piekle i wynieść stamtąd ślady na ciele? Czy można podróżować, gdy jest się pogrążonym w śpiączce? Gdzie jeden dzień mógł trwać 100 lat? Gdzie widywano tajemnicze światła? Czy armia duchów mogła pokonać wroga? Kiedy i dlaczego żywi spotykali umarłych? 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 50 osób

Zajęcia dotyczą życia codziennego i powszedniego w średniowiecznym mieście europejskim w XIII-XV w. Omówione zostaną kwestie funkcjonowania społeczności wielostanowej w tym specyficznym punkcie osadniczym o zwiększonym zagęszczeniu zaludnienia, na tle przemian układów topograficzno-urbanistycznych: stratyfikacja społeczeństwa miejskiego, regulacja układu topograficznego, obronność miasta, prawodawstwo, organizacje zawodowe.


Forma zajęć: Wykład (opcjonalnie z elementami ćwiczeń - na życzenie słuchaczy)
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 osób lub więcej (jest dopuszczalna większa liczba uczestników - wówczas zajęcia będą miały bardziej wykładowy charakter; im mniejsza grupa, tym więcej ćwiczeń).

Renesans w rozumieniu przebudowy/odnowy w zakresie wojskowości polskiej można datować na lata 1454-1576. Wówczas podstawowa siła zbrojna państwa polskiego, tzn. pospolite rycerskie ruszenie (expeditio generalis) straciło swą dominującą pozycję na rzecz organizowanych doraźnie oddziałów pieniężnych (najemnych i zaciężnych). Zjawisko to przyczyniło się również do przemian struktury administracji wojskowej i pociągało za sobą zupełnie nowe wyzwania, np. konieczność zapewnienia sprawnego finansowania armii. Przemiany te wpisują się doskonale w proces, który miał wówczas miejsce w całej Europie Zachodniej. Przemiany te współcześnie opisuje się przy pomocy tak zwanej teorii rewolucji militarnej (military revolution)


Forma zajęć: Wykład (opcjonalnie z elementami ćwiczeń - na życzenie słuchaczy)
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 osób lub więcej (jest dopuszczalna większa liczba uczestników - wówczas zajęcia będą miały bardziej wykładowy charakter; im mniejsza grupa, tym więcej ćwiczeń).

Przeniesienie ciężaru obronności państwa późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego z pospolitego rycerskiego ruszenia na wojska pieniężne wymusiło na panujących sprawne organizowanie zaplecza finansowego w postaci nie tylko stałego dopływu pieniędzy do skarbu, ale również przeprowadzenia zmian w systemie zarządzania wojskiem (dowodzenie, taktyka, administracja wojskowa). Przy oparciu całego systemu na niewystandaryzowanym pieniądzu kruszcowych często dochodziło do manipulacji kursem monety lub terminami wypłat. Zjawisko to można jednak obserwować dopiero podczas analizy materiałów źródłowych o charakterze masowym (skala całego państwa, skala jednej wojny). Podstawą źródłową są natomiast rachunki wojskowe (zobowiązania, wypłaty, odszkodowania, itd.).


Forma zajęć: Wykład (opcjonalnie z elementami ćwiczeń - na życzenie słuchaczy)
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 osób lub więcej (jest dopuszczalna większa liczba uczestników - wówczas zajęcia będą miały bardziej wykładowy charakter; im mniejsza grupa, tym więcej ćwiczeń).

O zamiłowaniu Kazimierza Sprawiedliwego do biesiad. Polskie kroniki średniowieczne są istotnym źródłem do poznania dziejów poszczególnych władców, a co za tym idzie, także naszego państwa. Oczywistym jest, że należy wykazywać wobec nich uzasadniony krytycyzm i czytać je przez pryzmat "klimatu politycznego", w którym powstawały. Niejednokrotnie dostarczają nam one interesujących informacji na temat cech charakteru osób sprawujących władzę. Tym razem będzie to obraz księcia Kazimierza Sprawiedliwego, który - jak przekazał nam Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem - nie stronił od biesiad. Czy jednak, jak mogłoby się wydawać, jest to obraz pejoratywny? 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Na wybranym przykładzie zostanie ukazana interesująca kariera późnośredniowiecznego reprezentanta stanu szlacheckiego, którego znane nam wątki z życiorysu mogłyby posłużyć nawet jako inspiracja do filmu pełnego zwrotów akcji. Jak zostać liczącym się dostojnikiem państwowym, będąc początkowo awanturnikiem, następnie służąc u boku króla Władysława III na Węgrzech, a potem dopuszczając się zabójstwa? 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wywodzący się ze Skandynawii Wikingowie od VIII do XI w. w poszukiwaniu łupów docierali w najbardziej odległe zakątki kontynentu. Wszędzie, gdzie się pojawiali siali zniszczenie i śmierć. Co popychało ich do tak dalekich wypraw? Jakie były przyczyny sukcesów Wikingów? W jaki sposób zdołano zahamować ich ekspansję? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną udzielone.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Podczas wykładu omówiony zostanie system prawny w Polsce do XVI w., podstawy prawa, jego odmiany. Zarysowana zostanie rola kary śmierci w społeczeństwie średniowiecznym. Przedstawiona zostanie klasyfikacjia kar i ich rodzaje. Ukazana zostanie rola kata w ówczesnym społeczeństwie.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Podczas wykładu przedstawiona zostanie postać Katarzyny Habsburżanki i jej skomplikowane relacje z małżonkiem Zygmuntem Augustem. Główny wątek będzie dotyczył warunków życia w ostatnich miesiącach przed opuszczeniem Polski przez królowa. Poznamy strukturę dworu i warunki życia. Prześledzimy zarówno rytm codzienności, jaki i wydarzenia szczególne w życiu dworu. Zastanowimy się, które z plotek krążących po kraju znajdują potwierdzenie w źródłach: czy królową próbowano otruć, czy dwór był sceną miłosnego skandalu?


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zawód historyka kojarzy się ze starszym, statecznym człowiekiem, który przegląda zakurzone książki w bibliotece. Spróbujemy wytłumaczyć, jak bardzo ten obraz odbiega od rzeczywistości, komu tak naprawdę potrzebni są historycy i dlaczego studia humanistyczne są świetnym wyborem w XXI wieku.


Forma zajęć: Wykład z elementami dyskusji
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Dla wielu osób historia to nauka, polegająca na czytaniu książek. Ktoś jednak musi je pisać i to od niego zależy, czego się dowiemy. Dlatego historia wciąż się rozwija, jest pełna dyskusji i kontrowersji, a na każdą sprawę istnieje kilka spojrzeń. Do podręczników szkolnych trafia tylko wąski wycinek efektów pracy historyka. Opowiemy o trudnych tematach z XX wieku, o które spory trwają po dziś dzień.


Forma zajęć: Wykład z elementami dyskusji
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

W wykładzie zostanie zaprezentowana geneza i przebieg rozpadu bloku tzw. państw demokracji ludowej oraz najważniejszego w nim kraju – Związku Radzieckiego. Jaka była sytuacja społeczno-ekonomiczna w obozie kontrolowanym przez Moskwę pod koniec lat 80. XX w. i jaką rolę odegrały reformy Michaiła Gorbaczowa na tle wygaszania zimnowojennej rywalizacji USA–ZSRR? Przedstawione zostaną najważniejsze wydarzenia Jesieni Narodów, specyfika przemian w poszczególnych państwach bloku wschodniego i upadek „imperium zła” w 1991 r. 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Podczas wykładu zostanie zaprezentowany proces pogłębiania się kryzysu społecznego, gospodarczego i narodowościowego w Jugosławii po śmierci Josipa Broz-Tity w 1980 r. Istotną rolę w tych wydarzeniach odegrała tzw. kwestia kosowska oraz postać Slobodana Miloševicia. Ukazane będzie międzynarodowe tło rozpadu federacji jugosłowiańskiej, a także poszczególne etapy dezintegracji państwa: rozkład systemu władzy, wybory w 1990 r., „wojna dziesięciodniowa” w Słowenii (1991), konflikt serbsko-chorwacki (1991–1995), wojna w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) oraz interwencja NATO w Kosowie (1999). 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład przedstawia doświadczenia wojenne nastolatków w obozach i gettach w oparciu o dzienniki lub twórczość literacką. Celem spotkania będzie przede wszystkim ukazanie wachlarza postaw w obliczu zagrożenia i głodu, a więc aktywności wśród rówieśników, samokształcenia, odpowiedzialności (lub jej braku) w środowisku rodzinnym.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Pod koniec II wojny światowej Armia Czerwona wkraczała do kolejnych państw europejskich: Polski, Węgier, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, włączając je w strefę wpływów ZSRR i budowania tzw. demokracji ludowej. W tworzonym bloku wschodnim znalazły się początkowo także Jugosławia i Albania, w których główną rolę w wyzwoleniu spod okupacji odegrały miejscowe siły. 
Podczas wykładu przedstawiona zostanie charakterystyka, podobieństwa i różnice w kilkuletnim procesie sowietyzacji obozu państw podporządkowanych po wojnie Józefowi Stalinowi. W jaki sposób miejscowi komuniści starali zdobyć lokalną ludność w stopniowej ewolucji w drodze do komunizmu i jaką rolę odgrywali Sowieci, wprowadzając rozwiązania polityczne, gospodarcze i społeczne zastosowane wcześniej w Związku Radzieckim.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Warsztat ma na celu wyjaśnienie integralności procesu komunikacji w działaniach realizowanych w zarządzaniu kryzysowym i omówienie 4 faz zarządzania kryzysowego wraz z historią komunikacji w zarządzaniu kryzysowym w Polsce. W czasie zajęć uczniowie zdobędą podstawy warsztatu dziennikarskiego, dowiedzą się, w jaki sposób zredagować komunikat prasowy w czasie pokoju i zagrożenia, jak przygotowuje się proces komunikacji na wypadek zaistnienia zagrożenia, jakie metody i narzędzia komunikacji można wykorzystać w celu edukacji na temat unikania zagrożeń, a jakie w sytuacji zagrożenia, gdy komunikacja  
i informacja musi być precyzyjna. Jednym z elementów zajęć będzie także tzw. burza mózgów na temat alternatywnych metod komunikacji, gdy elektronika przestanie działać.  


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Warsztat ma na celu przybliżenie problemów zagrożenia atakami terrorystycznymi, m.in. sytuacji tzw. aktywnego strzelca występującymi ostatnio znacznie częściej przy udziale młodych ludzi. Temat ten zostanie uzupełniony o omówienie przykładów ataków z użyciem broni w szkołach, gdzie sprawcami byli uczniowie W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, jak zachowywać się w sytuacji zakładniczej, na co zwrócić uwagę w zachowaniu osób potencjalnie niebezpiecznych, na jakie nietypowe, niebezpieczne rzeczy w naszym otoczeniu należy zwracać szczególną uwagę (pozostawione przedmioty w miejscach publicznych). Uczestnicy dowiedzą się także, jak zachować się w sytuacji skażenia chemicznego lub biologicznego. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody zachowania w sytuacji, gdy stajemy się świadkami ataku terrorystycznego, podłożenia bomby, ataku BMR (bronią masowego rażenia), ataku tzw. aktywnego strzelna, oraz rozpoznania nietypowego zachowania osób trzecich. 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład zostanie poświęcony wojnie nowej generacji tzw. wojnie hybrydowej, którą charakteryzuje wykorzystanie środków politycznych, dyplomatycznych, militarnych, informacyjnych, gospodarczych i kulturowych, a ich odpowiednie połączenie ma przynieść zamierzone efekty. Wojna hybrydowa polega na współdziałaniu lub połączeniu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych instrumentów siłowych i dywersyjnych, łączonych w zsynchronizowany sposób, aby wykorzystać słabe punkty przeciwnika i osiągnąć efekt synergii, w której walka konwencjonalna zastępowana jest wojną informacyjną. Elementem tej wojny są narzędzia sterowania takie, jak propaganda, dezinformacja, manipulacja. W trakcie wykładu omówione zostaną m.in. zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego, przykłady działań realizowanych w ramach wojny hybrydowej oraz sposoby przeciwdziałania dezinformacji. 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Nasza tożsamość opiera na w dużym stopniu na świadomości kształtowanej przez bliskich w tym najczęściej rodzinę. Zajęci bieżącymi sprawami często nie zwracamy uwagi na determinujące nas tu i teraz wydarzenia oraz osoby z przeszłości. To co o nich wiemy zależy od nas samych. Czy zechcemy odkryć zagadki poprzednich generacji? By móc się pochwalić i być dumnymi z wiedzy na ich temat, a w końcu i z naszych nieraz zaskakujących ustaleń. Od czego zacząć i na co warto zwrócić uwagę?  


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 osób

Czy wykazaliśmy w tej materii choć trochę dociekliwości, by dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko przypadkowo okazyjnie wysłuchiwane relacje. Czy wykazaliśmy w tej kwestii trochę inwencji i samozaparcia, by po latach nie stwierdzić, że był to grzech zaniechania. Czy poza banalnymi opowiastkami wiemy cokolwiek więcej?  


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 osób

Bizancjum - Konstantynopol - Stambuł. Wielka, tętniąca życiem metropolia, wcześniej stolica sułtanatu tureckiego, a przez tysiąclecie bijące serce Nowego Rzymu, cesarstwa wschodniorzymskiego/bizantyńskiego. Ślady cesarskiej przeszłości miasta, które zachwycało przybyszów z całego świata są nadal widoczne - a przecież mniej znane niż pamiątki Rzymu - Wiecznego Miasta. Wykład prezentuje w popularny sposób owoce poszukiwań starożytności i średniowiecza w dzisiejszym Stambule, efekt grantu łódzkich bizantynistów.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

We współczesnych dyskusjach niczym bumerang powraca kwestia upadku cesarstwa rzymskiego. Politycy i publicyści snują uproszczone porównania, ale czy słusznie? Co oznaczał upadek cesarstwa, dlaczego do niego doszło, i czy aby Rzym na pewno upadł? Kiedy ówcześnie żyjący zdali sobie sprawę, że w ich świecie zaszła ważna i nieodwracalna zmiana?


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład prezentuje zjawisko etnodesignu i rękodzieła w kulturze współczesnej, będące nawiązaniem do dawnych tradycji rękodzielniczych i rzemieślniczych, a obecnie przeżywające swój renesans i pełniące nowe, ważne funkcje społeczne, szczególnie w kulturze miasta.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem wykładu jest prezentacja specyfiki badań etnograficznych i ukazanie ich użyteczności na gruncie biznesowym, w oparciu o przykłady z zakresu antropologii projektowania (Design Anthropology), której zadaniem jest rozpoznanie szczegółowych potrzeb i oczekiwań społecznych w celu tworzenia nowych przedmiotów codziennego użytku (między innymi mebli, samochodów, telefonów, stron internetowych).


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład przedstawia różne sposoby funkcjonowania współczesnego folkloru w kontekście kultury popularnej. Zjawisko to ma niewiele wspólnego ze stereotypowo kojarzoną barwną tradycyjną kulturą chłopską, a dotyczy przede wszystkim twórczości różnych środowisk w kulturze miasta oraz przekazów o charakterze interspołecznym, funkcjonujących zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i za pośrednictwem mediów i Internetu.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Murale okazały się tym przejawem sztuki, który najsilniej identyfikowany jest z obecnym wizerunkiem Łodzi. Przedmiotem wykładu będzie krótka charakterystyka gatunku zewnętrznego malarstwa wielkoformatowego oraz omówienie jego znaczenia z dwóch perspektyw: estetyki miasta oraz etycznej odpowiedzialności zarówno artystów, jak i mieszkańców za przestrzeń publiczną. W ramach spotkania przewidziany jest czas na dyskusję.


Forma zajęć: Wykład / Dyskusja
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem spotkania jest wyjaśnienie pojęć „kamp”, „glamour”, „vintage” oraz umiejscowienie ich w szerszej panoramie kategorii estetycznych (jak piękno, wzniosłość czy brzydota). Zajęcia rozpoczną się od części warsztatowej. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą niewielkiego przedmiotu, który uważają za piękny.


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład poświęcony jest zwykłym rzeczom, które znalazły się w centrum ważnych wydarzeń historycznych. To z kolei sprawiło, że obiekty te otoczono wyjątkową opieką, zostały umuzealnione, były lub są prezentowane publicznie. Zajmują one ważne miejsce w procesie kształtowaniu zbiorowych tożsamości, posiadają moc wywoływania licznych skojarzeń natury kulturowo-historycznej. Obiekty te stały się symbolami wydarzeń, epok, procesów, posiadają także związek z konkretnymi postaciami historycznymi. Innymi słowy są to rzeczy, które nie są nam obojętne. W ramach wykładu prześledzone zostaną "dzieje" kilku z nich w duchu antropologii rzeczy.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Rozwinięta zostanie kwestia pochodzenia i zasadności użycia terminu “skansen" w odniesieniu do tego rodzaju placówek. Wykład zawierać będzie refleksje na temat konserwatorskich i poza konserwatorskich aspektów muzeów na wolnym powietrzu, prześledzona zostanie droga rozwoju teoretycznego idei skansenowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii tego rodzaju muzeów, ich znaczenia i funkcji na tle innych placówek muzealnych oraz problemu "ożywiania" przestrzeni skansenowskiej. Wykład urozmaicony jest prezentacją multimedialną. 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

W latach 1918-1939 Łódź ustępowała tylko Warszawie w ilości zorganizowanych konkursów architektonicznych. Ich liczba wzrosła po 1945 r. Jak doszło do tego, że zdecydowana większość efektownych i śmiałych koncepcji nie została zrealizowana? Jak wyglądałaby dzisiaj Łódź, gdyby architektom dane było wcielić w życie nierzadko nietuzinkowe wizje?


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Krzesło stanowi pozornie banalny element naszej codzienności. Tymczasem jego historia na przestrzeni ostatnich 200 lat odzwierciedla przemiany jakim podlegało spojrzenie na estetykę, ergonomię, wykorzystanie konkretnych materiałów, a nawet – ochronę środowiska. 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Pierwsze lata niepodległości to okres, kiedy Łódź zmienia swój dotychczasowy status miasta
robotniczego, a władze i mieszkańcy dokładają starań by „Ziemia Obiecana” stała się metropolią. W 1919 roku utworzono województwo łódzkie, a rok później w Łodzi została erygowana diecezja kościoła rzymskokatolickiego. Kolejnym ważnym wydarzeniem była utworzenie garnizonu wojska polskiego w 1921 roku. Nowe funkcje miały charakter miastotwórczy i nie tylko wpływały znacząco na rosnący prestiż Łodzi, ale także determinowały rozwój oraz kolejne inwestycje. Znaczna ilość podjętych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ukończonych realizacji unaocznia ambicje międzywojennej Łodzi, która aspirowała, aby w niepodległej Polsce dołączyć do najważniejszych ośrodków miejskich.


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Dziedzictwo architektury XX wieku w Polsce to nie tylko osiedla bloków z wielkiej płyty. Rodzime budownictwo, zarówno przed, jak i po II wojnie światowej, nawiązywało do najlepszych wzorów światowej architektury. Polscy projektanci osiągali sukcesy na arenie międzynarodowej, a ich dzieła zyskiwały powszechne uznanie. Historia architektury w II RP oraz PRL-u stanowi obraz poszukiwań tożsamości kształtowanej przez lokalną tradycję oraz wpływy nurtów obowiązujących na świecie (klasycyzm, modernizm, postmodernizm).


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład przedstawia historię budowy rzymskiej bazyliki Św. Piotra na Watykanie oraz przekształceń, jakim podlegała jej koncepcja w dobie renesansu i baroku.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45- 60 min
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 - 30 osób

Wykład przedstawia główne nurty i przykłady renesansowej sztuki polskiej. Najważniejsze cechy renesansowego przełomu w sztuce polskiej I poł. XVI w. Prezentacja przemian w architekturze sakralnej i rezydencjonalnej XVI w.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45- 60 min
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 - 30 osób

Wykład przedstawia główne zjawiska i przykłady architektury pałaców Europy epoki nowożytnej od XV do połowy XVIII w. Zebrani zapoznają się ze specyfiką rezydencji w różnych kręgach kulturowych.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45- 60 min
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 - 30 osób

Wykład przedstawia arcydzieła rzeźby europejskiej doby renesansu i baroku od XV do poł. XVIII w. Prowadzący prezentuje zróżnicowanie form i treści.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45- 60 min
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 - 30 osób

Słynne słowa greckiego myśliciela mogą wydawać się paradoksalne, ale streszczają postawę filozoficzną ich autora: odnoszą się do problemu zdobywania wiedzy pewnej i umiejętności krytycznej oceny tego, co się wie. Okazuje się też, że w przypadku Sokratesa sfera wiedzy i etyka są ze sobą ściśle powiązane.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład przybliża pojęcia antropocenu i kapitałocenu, czyli dwóch koncepcji odnoszących się do współczesnego kryzysu środowiskowego. Jaki udział w wywołaniu tego kryzysu ma człowiek? Przed jakimi wyzwaniami stoimy? Czy literatura science fiction i sztuka mogą nam pomóc w jego przezwyciężeniu?


Forma zajęć: Wykład z dyskusją
Czas trwania zajęć: 45 + 15min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

W ramach wykładu omawiana będzie problematyka filozoficzna, dotycząca tego, jak można rozumieć filozofię i jej stosunek do innych dziedzin kultury (nauka, jej rozmaite typy, religia, sztuka).  Po wstępnym omówieniu tych zagadnień skoncentrujemy się na problematyce poglądu na świat (światopoglądu), jego rozumieniu i elementach składowych. Ta jego charakterystyka pozwoli nam na dostrzeżenie specyfiki tego, co nazywamy poglądem na świat i jego stosunku do nauki i filozofii. W szczególności postawimy sobie pytanie dotyczące tego, czy można mówić o naukowym poglądzie na świat, czy też charakter światopoglądu nie pozwala na to, aby miał on charakter naukowy. Problematyka omawiana   ilustrowana będzie przykładami refleksji typu światopoglądowego.  Wykład dopuszcza zadawanie pytań w trakcie jego trwania i zakłada dyskusję po jego zakończeniu. 


Forma zajęć: Wykład z dyskusją
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Złamanie szyfru Enigmy było jednym z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej, które pomogło Aliantom pokonać niemieckiego agresora. Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza to wykład, przybliżający historię maszyny szyfrującej Enigma i jej rozpracowania przez polskie i anglosaskie służby krytpologiczne. W drugiej części uczestnicy wcielą się w rolę kryptoanalityków, poznając trzy historyczne szyfry i próbując złamać tajemniczy szyfr.


Forma zajęć: Wykład i warsztaty
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Mit o sarmackim pochodzeniu szlachty wpłynął nie tylko na geografię państwa polsko-litewskiego (Sarmacja), lecz także na główne cechy ustroju społeczno-politycznego (m.in. tradycja wolnej elekcji, liberum veto), wartości istotnych dla szlachty (Sarmatów), a nawet kulturę materialną czy strój. Kult przeszłości wpływał również na tworzenie legend herbowych, życie codzienne szlachty i jej wzorce kulturowe.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Mityczne opowieści o początkach państw koncentrują się na założycielu danego kraju. Popularność Lecha jako fundatora Polski każe zwrócić uwagę na modę wymyślania takich postaci już w czasach średniowiecznych i nowożytnych. W dobie nowożytnej Litwini stworzyli postać Rzymianina Palemona jako fundatora swego kraju. Przy konstruowaniu mitu lechickiego, jak i palemońskiego kronikarze brali przykład ze średniowiecznych państw zachodnich – m.in. Anglii i Francji szukających swych początków w wojnie trojańskiej.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Synowie szlachty polsko-litewskiej uczyli się przede wszystkim w kolegiach prowadzonych przez zakony, zwłaszcza jezuitów. Program nauczania był ujednolicony i obejmował przede wszystkim przedmioty humanistyczne. Od XVII wieku coraz popularniejsze stawały się podróże edukacyjne do Europy Zachodniej, zgodne z instrukcjami rodzicielskimi wyznaczającymi kierunki nauki. W XVIII wieku następowały powolne zmiany w edukacji – zarówno w programach nauczania, jak i w obrębie podróży zagranicznych. Zwieńczeniem zmian było ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Od dłuższego czasu historycy walczą z „czarną legendą” czasów saskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. O tym, że nie był to okres obfitujący tylko w negatywne wydarzenia, świadczy przede wszystkim rozwój kultury i nauki (m.in. architektury, malarstwa, czasopiśmiennictwa) oraz zmiany zachodzące w edukacji (włącznie z ich symbolem – Collegium Nobilium).


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Przyczyny podejmowania podróży od czasów starożytnych do końca XIX wieku częściowo pozostawały niezmienne (religia, ciekawość świata, zainteresowania historyczne). Zmiany kierunków wojaży, nowe instytucje (jak uniwersytety), nowo odkryte ziemie, nowe powody odbywania podróży wpływały na ich przemiany, aż wreszcie doprowadziły do masowej turystyki w XIX wieku. Zagadnienia te zostaną uzupełnione różnorodnymi źródłami (przewodniki, itineraria, dzienniki podróży itd.).


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

The idea of privacy and its protection is very important nowadays, but was this really the case for the past? Did people have less or more privacy than nowadays? Where does the idea of privacy come from and how it developed? This lecture will attempt in answering those questions based on important societal developments following the Rise of Humanism and Reformation.

Zajęcia po angielsku.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

This lecture focuses on assessment of the prominent Jewish stereotypes – their origin and causes, the way that local population look at their Jews, and finally the attitude of the Church and the government in the Dutch Republic – a country where Jews were the safest in the early modern time.

Zajęcia po angielsku.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

This lecture is dedicated to the so-called Grand Tour – the educational journey undertaken by a young nobleman (rarely a noblewoman) and a private tutor, hired especially for this purpose. We will follow the footsteps of early modern youth in their travel, deal with the problems they faced, attend with them parties, masquerades and dinners, and pick at their relationships with their parents and tutors.

Zajęcia po angielsku.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń