ul. Składowa 43
90-127 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Wiele aspektów kultury brytyjskiej zostało odzwierciedlonych i zawartych w bogatej symbolice kolorów, motywów roślinnych i zwierzęcych oraz postaciach patronów poszczególnych krajów wchodzących w skład Wysp Brytyjskich. Można się tu doszukać odniesień do historii, mitologii, wierzeń celtyckich i przedchrześcijańskich składających się na bogata mozaikę dwóch grup tworzących trzon etniczny Zjednoczonego Królestwa i Irlandii: Celtów i Anglosasów. Poprzez symbolikę można zaobserwować proces kształtowania się poczucia odrębności i wyjątkowości wśród mieszkańców poszczególnych formacji państwowych Wysp Brytyjskich.

Celem spotkania jest zapoznanie licealistów z niektórymi aspektami kultury brytyjskiej, co pozwoli im lepiej zrozumieć wiodącą rolę krajów anglojęzycznych we współczesnym świecie. Punktem wyjścia są tu symbole i archetypy a odnośnikami historia i kultura obszaru Wysp Brytyjskich i zamieszkującej je rdzennej ludności. Tematyka została podzielona na następujące segmenty:
 

 1. Symbole ogólne, dotyczące Wysp Brytyjskich: Brytania, Flaga (Union Jack)
  Symbole Anglii: Albion, Św. Jerzy, róża, kolory, John Bull (symbol nieformalny)
  Symbole Szkocji: Św. Andrzej i Krzyż Św. Andrzeja, oset, lew
  Symbole Walii: żonkil, por, smok
  Symbole Irlandii Północnej (i Irlandii): koniczyna

 2. W jaki sposób symbole odnoszą się do historii, etniczności i dziedzictwa kulturowego krajów wchodzących w skład UK?

 3. Quiz składający się z 2 części. W pierwszej pytania dotyczą prezentacji. W drugiej sprawdza się ogólną wiedzę uczestników na temat kultury WB Prelekcja składa się z dwóch części: prezentacja power point w języku angielskim dotycząca tytułowego tematu i quiz sprawdzający wiedzę uczestników spotkania.

(Zajęcia mogą być przeprowadzone w języku polskim lub języku angielskim)


Forma zajęć: prezentacja/quiz
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

Celem spotkania będzie zaprezentowanie w sposób uproszczony i przystępny dwóch sposobów wyjaśniania genezy państwa: klasycznego, Arystotelesowskiego, według którego państwo stanowi pochodną społecznej natury ludzi, pragnących żyć razem, oraz kontraktualnego, traktującego powstanie społeczeństwa i państwa jako efekt racjonalnej umowy zawartej przez ludzi.

Czy państwo istniało od zawsze i zmieniały się tylko jego formy, stając się coraz bardziej zaawansowane, czy też istniał stan przedpaństwowy, zwany stanem natury. W zależności od przyjętej hipotezy omówione zostaną cele państwa. Na warsztatach omówiony zostanie sposób funkcjonowania współczesnego państwa demokratycznego: skąd pochodzi władza polityczna, czym zajmują się parlament, rząd i sądy, wyjaśnię dlaczego trójpodział władzy jest tak ważny. Dlaczego istnieją województwa, powiaty i gminy. Dlaczego wolność słowa i mediów jest konieczna dla właściwego funkcjonowania państwa demokratycznego.

Spotkanie będzie miało na celu przede wszystkim pokazanie, że w państwie najważniejsi są ludzie, że to oni tworzyli i tworzą państwo, są wobec niego pierwotni. Państwo powinno zatem służyć ludziom, nie odwrotnie. Razem spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy państwo współczesne takie właśnie jest, czy chroni życie, wolność i własność ludzi. Wykorzystane zostaną materiały wizualne..


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 – 50 osób

Celem wykładu będzie wyjaśnienie, co kryje się pod pojęciem społeczeństwa obywatelskiego i dlaczego jego istnienie jest ważne dla ludzi i funkcjonowania demokracji. Będę starała się zwrócić uwagę, jak istotne znaczenie ma w tej kwestii międzyludzkie zaufanie, uczciwość, współpraca, otwartość, dotrzymywanie danego słowa, czyli tzw. kapitał społeczny.

W odniesieniu do polityki obywatele są źródłem władzy. To, jak funkcjonuje życie polityczne, które ma przełożenie na nasze codzienne sprawy, zależy od samych obywateli, od ich świadomości tego, że mają podmiotowe znaczenie. Obywatele świadomi swego znaczenia, patrzący politykom na ręce, potrafiący się zorganizować w różnego rodzaju stowarzyszenia, by wyrażać swe wartości i interesy, są solą demokracji. Bez nich demokracja ma charakter fasadowy, a rządzący ulegają pokusie nadużywania władzy.

Społeczeństwo nieorganizowane, ludzie nieufni i podejrzliwi wobec siebie nawzajem, są bezsilni. Politykom łatwo nimi sterować i manipulować. Politycy mogą robić, co chcą, oddalać się od spraw zwykłych ludzi. Gdy jednak ludzie połączą się, zorganizują w stowarzyszenia, czy fundacje, czyli staną się społeczeństwem obywatelskim, łatwiej jest załatwić sprawy, rozwiązać nurtujące ludzi problemy, wobec których instytucje państwowe pozostają często obojętne lub nie mają świadomości ich istnienia.

Dlatego potrzebne jest społeczeństwo obywatelskie, obserwujące polityków, wyrażające swoje wartości i interesy, wywierające wpływ. Służy to ludziom, państwu i demokracji. Wykorzystane zostaną materiały wizualne.


Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 – 50 osób

Polska jest od 2004 roku członkiem Unii Europejskiej. Wejście do Unii było zwieńczeniem wieloletniego procesu modernizacji naszego państwa i dostosowań do członkostwa w Unii. Czy ten wielki wysiłek podjęty wtedy był opłacalny? Czy członkostwo w Unii jest dla nas korzystne? Czy warto dalej się integrować z Europą (np. przyjąć wspólną walutę Euro).

Te pytania są szczególnie aktualne dziś, gdy targana kolejnymi kryzysami Unia nie ma dobrej prasy. Wciąż powtarzają się głosy o tym, że Unia się rozpada, że zachodzące w niej procesy niosą dla nas różne ryzyka i niebezpieczeństwa. Ile jest w tym prawdy? Czy powinniśmy się niepokoić? A może cieszyć? Razem ze słuchaczami spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania. W warsztatach zostaną wykorzystane materiały wizualne.

(Zajęcia mogą być przeprowadzone w języku polskim lub angielskim)


Forma zajęć: wykład / warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

Spotkanie wykładowe poświęcone jest Hawajom - pięćdziesiątemu i historycznie najmłodszemu stanowi Ameryki, usytuowanemu w geo-kulturowym obszarze wysp Polinezji. Wskazując na ich historyczne dziedzictwo i społeczną odrębność i dostarczając stosownych przykładów, wykład ma na celu omówienie specyfiki stanu Hawaje i udokumentowanie ich miejsca w amerykańskiej wyobraźni kulturowej.

(Zajęcia mogą zostać przeprowadzone w języku polskim lub języku angielskim)


Forma zajęć: Wykład/relacja z podróży
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne komunikowanie się we współczesnym świecie. Główny nacisk zostanie położony na aspekty związane z komunikacją na rynku pracy, w tym omówione zostaną kwestie budowania relacji interpersonalnych z pracodawcą i kadrą pracowniczą czy zasady savoir vivre w biznesie. Przybliżone zostaną także podstawowe techniki negocjacyjne, dzięki którym uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób można budować przewagę konkurencyjną w życiu zawodowym.


Forma zajęć: wykład konwersatoryjny
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 60 osób

Wykład dotyczy niszowej gałęzi gier planszowych, którą są gry wojenne. W uproszczonej formie zaprezentowane zostaną sposoby symulowania działań zbrojnych na poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym, przy czym w tym ostatnim przypadku z uwzględnieniem zagadnień politycznych. Część wykładowa będzie trwała około 60 minut. Pozostały czas zostanie poświęcony na pytania oraz możliwość z pobieżnym zapoznaniem się przez uczniów z wybranymi grami.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych

60-minutowy warsztat poświęcony będzie wszechobecności stereotypów w naszym codziennym myśleniu, formułowaniu sądów, wypowiadaniu opinii. Część teoretyczna ma za zadanie uświadomić uczniom, czym są stereotypy, jak licznych sfer mogą dotyczyć, co sprzyja ich powstawaniu, jakie są konsekwencje myślenia w uproszczony sposób. Część praktyczna, obejmująca m.in. analizę wybranego tekstu kultury i dyskusję, ma za zadanie a) uświadomienie uczniom, jak silnie stereotypy mogą wypływać na ich własne myślenie oraz b) dostarczyć wskazówek pomocnych w wykrywaniu myślowych uproszczeń, z jakimi stykają się na co dzień w rozmaitych dyskursach.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych

Idea zrównoważonego rozwoju promowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest coraz częściej krytykowana na całym świecie. Jednym z głównych powodów tej krytyki jest brak efektywności działań opartych na tej idei, zwłaszcza w odniesieniu do problemów ekologicznych i kryzysów ekonomicznych. Stąd pytanie o to czy istnieją alternatywne podejścia, gdzie ich szukać i jak można je wykorzystać? Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z alternatywnymi podejściami do kwestii rozwoju, które różnią się od dotychczasowych wyobrażeń i kwestionują wiarę we wzrost gospodarczy. Te alternatywne wizje, chociaż wywodzące się z odmiennych źródeł, odnoszą się do wspólnych wartości jak solidarność, harmonia, różnorodność czy jedność z naturą. Proponują też dążenie do dobrobytu zamiast wzrostu.

(Zajęcia mogą być przeprowadzone w języku polskim lub języku angielskim)


Forma zajęć: Wykład z elementami dyskusji
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych

Celem niniejszego quizu jest zapoznanie studentek i studentów z sylwetkami najbardziej popularnych i wpływowych ikon kultury popularnej w USA, w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym.


Forma zajęć: Quiz
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych

Wykład ma na celu zaprezentowanie specyfiki Kanady wynikającej zarówno z położenia geopolitycznego, historii zarówno tej bliższej jak i kolonialnej, struktury społecznej oraz scharakteryzowanie czynników wpływających na pozytywny wizerunek tego państwa na arenie międzynarodowej. Po przedstawieniu problemów politycznych, gospodarczych i społecznych, z którymi boryka się współczesna Kanada, podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule spotkania.

(Zajęcia mogą zostać przeprowadzone w języku polskim lub języku angielskim)


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych

Jak nie dać się fake newsom. Dezinformacja w erze internetu.


Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych

Pokolenie Zet i Alfa to cyfrowi tubylcy, urodzeni niemalże ze smartfornem w ręce. Doskonale poruszają się w świecie informacji i mają własne zdanie. Szukają sensownej pracy oraz cenią autentyczność. Jak się z nimi komunikować by spełniać ich potrzeby i wymagania? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć wspólnie podczas zajęć warsztatowych.


Forma zajęć: Wykład konwersatoryjny
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: max. 40 osób

Celem wykładu jest ukazanie istoty oraz struktur porządku międzynarodowego, jego charakteru, typologii i zmian w nim zachodzących od czasów starożytnych po dziś.

Wykład może być przeprowadzony w języku polskim lub w języku angielskim.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60-90 minut
Dopuszczalna liczba uczestników: max 40 uczestników

Celem wykładu jest ukazanie specyfiki telewizji m.in. w następujących aspektach: historyczny rozwój telewizji na świecie i ziemiach polskich, twórcy telewizji, tradycja dziennikarstwa w Europie i USA, paleotelewizja i neotelewizja, dzieje telewizji, programy i ludzie telewizji, od telewizji o zasięgu globalnym, przez regionalną, lokalną, do internetowej.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: max. 40 uczestników

Celem wykładu jest ukazanie specyfiki prasy m.in. w następujących aspektach: historyczny rozwój prasy na świecie i ziemiach polskich, tradycja dziennikarstwa w Europie i USA, prasa o zasięgu globalnym, prasa regionalna i lokalna, prasa wybranych grup społecznych, typologia i funkcje prasy, prasa a dziedzictwo kulturowe.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: max. 40 osób