Podsumowanie projektów Science Hub UŁ „Rodzicu poznaj swoje prawa” i „Znajdź siłę w mediacji”

Miejsce wydarzenia: Aleja Rodziny Scheiblerów 2, 90-128 Łódź
Czas: 07 maja 2024 (wtorek) 09:00 - 13:30

Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące działania projektowe SCIENCE HUB UŁ na Wydziale Nauk o Wychowaniu realizowane w formule badanie-działanie-kształcenie, powstałe w ramach łączenia uczenia się przez doświadczenie z działaniami społecznymi. Podsumowanie odbędzie się 10 maja 2024.

Projekty Science Hub UŁ na Wydziale Nauk o Wychowaniu

Projekty zrealizowane na WNoW w ramach Science Hub UŁ "Rodzicu poznaj swoje prawa" i "Znajdź siłę w mediacji" zostały poprzedzone diagnozą umożliwiającą rozpoznanie realnych potrzeb społecznych rodziców z trudnościami i były nakierowane na: poznanie przez podopieczne domu samotnej matki elementów podejść mediacyjnych i nabycie umiejętności korzystania z nich w budowaniu relacji społecznych (w przypadku projektu „Znajdź siłę w mediacji”); wsparcie informacyjne dla rodziców z niepełną władzą rodzicielską poprzez wydanie mini-poradnika tłumaczącego procedury sądowe i sposoby komunikacji z sądem oraz innymi instytucjami (w przypadku projektu „Rodzicu poznaj swoje prawa”).

Działania były realizowane przez studentów, wykładowców i partnerów zewnętrznych spoza UŁ. Projekty odbyły się we współpracy z Domem Samotnej Matki im. S. Leszczyńskiej, Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi oraz Fundacją Idee Społeczne FIDEES. Są to projekty skierowane do rodziców z trudnościami, defaworyzowanych społecznie, co czyni je przykładami dobrych praktyk w tym obszarze życia społecznego.

Należy podkreślić, że wydarzenie podsumowujące nasze działania stanowi egzemplifikację zbudowania efektywnej i skutecznej współpracy z otoczeniem społecznym Uczelni oraz przykład tego jak nauka może „przenikać” praktykę, kiedy jest uprawiana w formule badanie - działanie - kształcenie, co jest modus operandi, którym kierowaliśmy się podczas tworzenia i realizowania pomysłów projektowych.

Na wydarzenie, oprócz społeczności akademickiej, zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych tematyką pracy socjalnej z rodziną, budowaniem sieci wsparcia na rzecz dziecka i rodziny, pracą z matkami i rodzinami w trudnych sytuacjach.

Wierzymy, że wspieranie i upełnomocnianie rodzica, przekłada się na zapewnienie wsparcia również dziecku, które ma szansę na zbudowanie zdrowej relacji i więzi z rodzicem biologicznym.

Podsumowanie projektów Science Hub UŁ „Rodzicu poznaj swoje prawa” i „Znajdź siłę w mediacji”

Wydarzenie odbędzie się 10 maja w Auli Zielonej (0.2), w Instytucie Psychologii WNoW, ul. al. Rodziny Scheiblerów 2, 90-128, Łódź. Udział nie wymaga potwierdzenia i jest bezpłatny. 

Program wydarzenia: 

9:00 - 9:15 – Oficjalnie otwarcie wydarzenia
dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ - Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
dr Marcin Muszyński, Ambasador Science Hub UŁ na Wydziale Nauk o Wychowaniu

9:15 - 11:00 – Panel dyskusyjny pt. „Dom samotnej matki jako przestrzeń budowania relacji społecznych” ‒ podsumowanie działań w ramach projektu „Znajdź siłę w mediacji”
Moderator: Monika Dolik, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uczestnicy:

 • dr Monika Wojtczak, opiekun merytoryczny projektu: Równoważenie relacji społecznych ‒ refleksje z realizacji projektu.
 • Natalia Dziąg: studentka pedagogiki resocjalizacyjnej, streetworkerka, realizatorka projektu: Przestrzenie komunikacji – środowisko otwarte a instytucja.
 • Dagmara Wasiak, pracownik socjalny, Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi: O wyzwaniach w budowaniu relacji z mieszkankami z perspektywy pracownika socjalnego.
 • Wioletta Jóźwiak-Majchrzak, wicedyrektor Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ: Relacja - wyzwanie i zadanie dla zawodów wsparcia społecznego.
 • Justyna Jarczyńska, Wiktoria Sałapa, uczestniczki projektu: Korzyści i trudności wynikające z udziału w projekcie

Pytania z publiczności, dyskusja

11:00 - 11: 15 – Przerwa kawowa

11:15 - 13:00 – Panel dyskusyjny pt. „Upełnomocniająca praca socjalna” ‒podsumowanie działań w ramach projektu „Rodzicu poznaj swoje prawa”
Moderator: Monika Dolik
Uczestnicy:

 • dr Izabela Kamińska-Jatczak, opiekun merytoryczny projektu: Na czym polega upełnomocniająca praca socjalna ‒ refleksje z realizacji projektu.
 • Mateusz Korzeniowski, kurator specjalista, współrealizator projektu: Wizerunek kuratora sądowego wśród rodziców w sytuacjach wieloproblemowych ‒ refleksje z życia zawodowego i prowadzonych warsztatów.
 • Aleksandra Podkońska, wiceprezeska zarządu, Fundacja Idee Społeczne FIDEES, sponsor projektu: Współpraca międzysektorowa dla usług społecznych.
 • Joanna Zajfert, kierowniczka Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi, partner projektu: Co zrobić kiedy dziecko trafi do pieczy zastępczej?
 • Sandra Chojnacka, Aneta Grober, studentki pedagogiki społecznej, realizatorki projektu: Czego nauczyłyśmy się podczas realizacji projektu „Rodzicu poznaj swoje prawa” ‒ refleksja nad zdobytym doświadczeniem.

Pytania z publiczności, dyskusja

13:00 - 13:30- podsumowanie dyskusji panelowej, zakończenie wydarzenia:
dr Monika Wojtczak, dr Izabela Kamińska-Jatczak

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Aleja Rodziny Scheiblerów 2, 90-128 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 07 maja 2024 (wtorek) 09:00 - 13:30

Dane kontaktowe

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND