Nominacje profesorskie na UŁ – podsumowanie 2021

Nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 2021 roku odebrało 16 nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Łódzkiego. Najwięcej aktów nominacyjnych odebrali pracownicy Wydziału Filologicznego UŁ.

fot. Kancelaria Prezydenta RP

Nominacje profesorskie w 2021 roku otrzymali: 

prof. dr hab. Sławomir Bralewski, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Katedra Historii Bizancjum 

prof. dr hab. Dariusz Idczak, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki 

prof. dr hab. Alicja Kacprzak, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Językoznawstwa Romańskiego 

prof. dr hab. Piotr Korzeniowski, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Zakład Prawa Ochrony Środowiska 

prof. dr hab. Andrzej Majer, Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim UŁ, Katedra Badań Regionalnych 

prof. dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Katedra Astrofizyki 

prof. dr hab. Bożena Nowina-Sroczyńska, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Zakład Antropologii Kulturowej 

prof. dr hab. Wit Pietrzak, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej 

prof. dr hab. Ewa Rokicka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych 

prof. dr hab. Martin Reichard, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców 

prof. dr hab. Jan Schuster, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Katedra Prahistorii 

prof. dr hab. Maciej Szargot, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej 

prof. dr hab. Tomasz Tulejski, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych 

prof. dr hab. Ewa Woźniak, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Historii Języka Polskiego 

prof. dr hab. Sylwia Wojtczak, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Katedra Polityki Prawa 

prof. dr hab. Rafał Zarębski, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Historii Języka Polskiego 

Nadanie tytułu profesora kolejnym pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego jest potwierdzeniem ich konsekwentnego dążenia do doskonałości naukowej w uprawianych dyscyplinach oraz znaczącego wkładu w rozwój nauki, także w ujęciu międzynarodowym. Serdecznie gratulujemy! 

Na Uniwersytecie Łódzkim jest zatrudnionych obecnie 209 osób posiadających tytuł profesora. Zgodnie z tzw. Ustawą 2.0 (ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), tytuł profesora może być nadany osobie, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne, a także uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, albo prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.  

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora następuje na wniosek, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Ustawy 2.0. Więcej informacji na stronie Rady Doskonałości Naukowej