KIERUNEK: ADMINISTRACJA

Opis studiów

ADMINISTRACJA jest kierunkiem umożliwiającym zdobycie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych odnoszących się do procesów administrowania, przede wszystkim w szeroko ujętej administracji publicznej, jak również w sektorze pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje), czy w przedsiębiorstwach.
Studia na poziomie magisterskim mają za zadanie przygotować studenta do kreatywnego uczestniczenia w procesach administrowania na podstawie pogłębionej wiedzy. Program studiów kładzie duży nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, co pozwala na przygotowanie studenta do sprawnego poruszania się na aktualnym rynku pracy. Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w narzędzia, które pozwolą mu na pogłębione analizowanie i prognozowanie procesów administrowania, a przez to zarządzanie tymi procesami, przeprowadzanie wykładni przepisów prawa i rozszerzone umiejętności niezbędne do stosowania tychże przepisów, jak również przyjmowanie różnorodnych ról w zespole pracowników szeroko rozumianej administracji.
Studia są prowadzone w układzie semestralnym, w rozliczeniu rocznym. W toku studiów znajdują się zarówno zajęcia podstawowe – obowiązkowe, jak i przedmioty specjalnościowe oraz przedmioty do wyboru. Blok przedmiotów praktycznych obejmuje ćwiczenia, konwersatoria oraz praktyki zawodowe (te ostatnie w łącznym wymiarze 12 tygodni). Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji publicznej jak również w przedsiębiorstwach, o ile te ostatnie gwarantują osiągnięcie zakładanych dla praktyk na kierunku administracja efektów uczenia się. Inną formą praktyk są spotkania z praktykami, do których studenci w odpowiedni sposób się przygotowują. Ćwiczenia i konwersatoria stosują metody, które pozwalają na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w procesach administrowania.

ZASADNICZE CELE KSZTAŁCENIA: 

 • przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu dyscyplin prawnych;
 • przekazanie rozszerzonej wiedzy odnośnie pożądanych postaw urzędniczych i sposobów administrowania;
 • rozwinięcie umiejętności wykładni przepisów prawa;
 • wykształcenie i udoskonalenie umiejętności pracy w zespole na każdym stanowisku;
 • poszerzenie oglądu procedur administracyjnych o etap sądowo administracyjny;
 • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz konstruowania wniosków na podstawie posiadanych danych;
 • przekazanie wiedzy i umiejętności związanej z procesami cyfryzacji w administracji publicznej;
 • przekazanie umiejętności niezbędnych w fachowej komunikacji językowej ustnie i na piśmie, w tym w języku obcym na poziomie B2+.

Nadrzędną funkcją kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA na poziomie magisterskim jest zatem umożliwienie absolwentowi zdobycia szerokiego i pogłębionego intelektualnego uposażenia pozwalającego na kreatywne kształtowanie relacji występujących na w sferze administracji publicznej czy społeczeństwa obywatelskiego. Studia te mają bardzo istotny aspekt praktyczny, pozwalający na zdobycie konkretnych umiejętności i ich synergię z teorią, czemu służy wysoki wymiar praktyk oraz duża ilość zajęć prowadzonych metodami poszukującymi, konwersatoryjnymi i projektowymi.

Specjalności

Administracja publiczna - Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Potrafi samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego zastosowania.

Administracja społeczna - Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną.

Administracja ochrony środowiska – Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjecie pracy w organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (lokalne i regionalne), jak i organy administracji rządowej zespolonej (wojewoda), niezespolonej (regionalny dyrektor ochrony środowiska) oraz centralnej (minister właściwy do spraw środowiska).

Główne przedmioty

 • postępowanie sądowo-administracyjne
 • prawo ochrony środowiska
 • zasady i praktyka wykładni prawa
 • przedmiot w języku obcym
 • zadania administracji w zakresie prawa wyznaniowego
 • system ochrony prawnej UE- część I
 • system ochrony prawne UE cz.II- Rynku Bankowego UE
 • zasady ustroju politycznego RP
 • prawo karne skarbowe
 • seminarium
 • filozofia polityczna
 • fundusze strukturalne UE
 • polityka społeczna
 • wykłady specjalizacyjne
 • seminarium magisterskie

Sylwetka absolwenta

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Studia kładą nacisk nie tylko na wiedzę dogmatyczno-prawną, lecz także dotyczącą faktycznego funkcjonowania układów administracyjnych. Kształcone są również umiejętności wykładni przepisów w praktycznym zastosowaniu. Student uzyskuje umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+. Absolwent jest predestynowany do pracy przede wszystkim w:

 • administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej.

Należy przy tym podkreślić, iż w obecnej dobie każda większa organizacja, w tym również fundacje, stowarzyszenia, uczelnie, szkoły czy przedsiębiorstwa, działa na zasadach prowadzenia procesów administrowania, a zakres ich działalności jest w pewnej mierze regulowany prawem administracyjnym. Sprawia to, iż absolwent kierunku Administracja posiada szeroki wachlarz możliwości w zakresie podejmowania zatrudnienia także poza administracją publiczną.

Kierunek ten skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra administracji po przyjęciu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu magisterskiego. Na początku I roku student dokonuje wyboru seminarium. Podczas seminarium (I roku) student rozpoczyna pisanie pracy magisterskiej, która ukończona zostanie w ciągu II roku studiów podczas zajęć seminarium magisterskiego.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich należącego do dziedziny nauk społecznych, w szczególności kierunku: Administracja, Prawo, Zarządzanie, Politologia, Europeistyka, Ekonomia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe. 
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filiaul@uni.lodz.pl

Telefon: (44) 724 97 20

Dane wydziału i lokalizacja

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki