KIERUNEK: ADMINISTRACJA

Opis studiów

ADMINISTRACJA jest kierunkiem umożliwiającym zdobycie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych odnoszących się do procesów administrowania, przede wszystkim w szeroko ujętej administracji publicznej, jak również w sektorze pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje), czy w przedsiębiorstwach. Program studiów kładzie duży nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, co pozwala na przygotowanie studenta do sprawnego poruszania się na aktualnym rynku pracy. Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w takie narzędzia, które pozwolą mu na analizowanie i prognozowanie procesów administrowania, a przez to zarządzanie tymi procesami, przeprowadzanie wykładni przepisów prawa i stosowanie tychże przepisów, sprawne porozumiewanie się na piśmie zgodnie z zasadami, jak również przyjmowanie różnorodnych ról w zespole pracowników szeroko rozumianej administracji. Studia są prowadzone w układzie semestralnym, w rozliczeniu rocznym. W toku studiów znajdują się zarówno zajęcia podstawowe – obowiązkowe, jak i przedmioty specjalnościowe oraz przedmioty  do wyboru. Blok przedmiotów praktycznych obejmuje ćwiczenia, konwersatoria oraz praktyki zawodowe (te ostatnie w łącznym wymiarze 6 miesięcy). Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji publicznej jak również w przedsiębiorstwach, o ile te ostatnie gwarantują osiągnięcie zakładanych dla praktyk na kierunku administracja efektów uczenia się. Inną formą praktyk są spotkania z praktykami, do których studenci w odpowiedni sposób się przygotowują. Ćwiczenia i konwersatoria stosują metody, które pozwalają na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w procesach administrowania. 

ZASADNICZE CELE KSZTAŁENIA: 

 • przekazanie podstaw wiedzy z zakresu dziedzin prawa niezbędnych do sprawowania administracji;
 • przekazanie  elementarnej wiedzy w zakresie odpowiedzialności administratywisty za podejmowane decyzje;
 • wykształcenie podstawowych umiejętności: interpretacji przepisów, organizacji pracy administratywisty, prowadzenia analiz i prognoz celem usprawniania układów administracyjnych;
 • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz konstruowania wniosków na podstawie posiadanych danych;
 • wykształcenie umiejętności całościowego oglądu postępowania administracyjnego, w tym projektowanie przebiegu postępowania w konkretnych, indywidualnych przypadkach;
 • przekazanie wiedzy i umiejętności związanej z zarządzaniem w administracji publicznej;
 • przekazanie umiejętności niezbędnych w fachowej komunikacji językowej ustnie i na piśmie, w tym w języku obcym.

Nadrzędną funkcją kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA jest zatem umożliwienie absolwentowi zdobycia intelektualnego wyposażenia pozwalającego na sprawne kształtowanie relacji występujących na styku społeczeństwa obywatelskiego oraz sfery administracji publicznej. Studia te mają bardzo istotny aspekt praktyczny, pozwalający na zdobycie konkretnych umiejętności i ich synergię z teorią, czemu służy wysoki wymiar praktyk oraz duża ilość zajęć prowadzonych metodami poszukującymi, konwersatoryjnymi i projektowymi.

Specjalności

Administracja publiczna - Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Potrafi samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego zastosowania.

Administracja społeczna - Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną.

Administracja ochrony środowiska – Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjecie pracy w organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (lokalne i regionalne), jak i organy administracji rządowej zespolonej (wojewoda), niezespolonej (regionalny dyrektor ochrony środowiska) oraz centralnej (minister właściwy do spraw środowiska).

Główne przedmioty

 • Nauka administracji
 • Informatyka w administracji
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Zasady i technika legislacji
 • Instytucje i źródła UE
 • Przygotowywanie pism w administracji
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy
 • Prawo administracyjne: część ogólna
 • Prawo administracyjne: cześć szczególna
 • Praktyki zawodowe (łączny wymiar 6 miesięcy)
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Postępowanie administracyjne
 • Seminarium

Sylwetka absolwenta

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Studia kładą nacisk nie tylko na wiedzę dogmatyczno-prawną, lecz także dotyczącą faktycznego funkcjonowania układów administracyjnych. Kształcone są również umiejętności wykładni przepisów w praktycznym zastosowaniu. Absolwent jest predestynowany do pracy przede wszystkim w:

 • administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filiaul@uni.lodz.pl

Telefon: (44) 724 97 20

Dane wydziału i lokalizacja

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki