KIERUNEK: ADMINISTRACJA

Opis studiów

Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu ustroju i kompetencji organów państwowych, zarządzania publicznego a także polityki finansowej samorządu terytorialnego.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ.

Specjalności

Student od 1. roku wybiera jedną z trzech specjalizacji:

 • administracja gospodarczo-podatkowa
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • administracja urzędnicza.

Główne przedmioty

I rok:

 • postępowanie administracyjne szczególne,
 • prawo ochrony danych osobowych,
 • zasady ustroju politycznego państwa,
 • doktryny społeczno-polityczne,
 • ustrój administracji publicznej,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo urzędnicze seminarium magisterskie.

II rok:

 • prawo konkurencji,
 • postępowanie sądowo-administracyjne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • fundusze strukturalne i projekty UE,
 • postępowanie nieprocesowe,
 • laboratoria obowiązkowe - sporządzanie aktów administracyjnych i pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,
 • seminarium magisterskie,
 • moduł wybieralny w języku polskim
 • moduł wybieralny w języku obcym

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów administracyjnych II stopnia potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną, w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji, potrafi generować rozwiązania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania, jak również przewidywać skutki planowanych działań. Jest przygotowany do samodzielnego sporządzania pism procesowych, a także innych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym.

Ponadto absolwent studiów administracyjnych potrafi przygotowywać i wygłaszać wystąpienia ustne przedstawiające zagadnienia z zakresu administracji. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do stosowania prawa w instytucjach administracji, a zwłaszcza do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, w tym kierownicze. Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w: administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 - do obszaru nauk społecznych).

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 i 2 dla studiów stacjonarnych:

E-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 661 37 78 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 3 dla studiów niestacjonarnych:

E-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Telefon: (42) 663 97 71 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Prawa i Administracji

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź