KIERUNEK: ADMINISTRACJA

Opis studiów

Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania. Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji. Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych, w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych, wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Administracja – w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania z zakresu administracji, zajmowania różnych stanowisk, pełnienia różnego rodzaju funkcji i ról.

Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w: administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ.

Główne przedmioty

I rok:

 • nauka administracji z elementami organizacji i zarządzania,
 • wstęp do prawoznawstwa,
 • historia administracji,
 • ustrój sądownictwa i prokuratury,
 • socjologia w administracji,
 • etyka w administracji,
 • wychowanie fizyczne,
 • prawo konstytucyjne,
 • podstawy prawa karnego,
 • podstawy prawa międzynarodowego,
 • podstawy makro i mikroekonomii,
 • statystyka,
 • podstawy rachunkowości,
 • język obcy,
 • e-administracja – cyfryzacja w administracji.

II rok:

 • podstawy prawa UE,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • język obcy,
 • prawo pracy,
 • zarys prawa cywilnego z umowami w administracji,
 • prawo administracyjne cz. ogólna,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • podstawy prawa podatkowego,
 • zbiorowe prawo pracy,
 • moduł wybieralny - specjalizacyjny

III rok:

 • prawo samorządu terytorialnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • legislacja w administracji rządowej / legislacja w administracji samorządowej,
 • prawo administracyjne cz. szczególna,
 • postępowanie administracyjne,
 • konwersatoria - prawo administracyjne cz. szczególna (administracyjno-prawny status osobowy obywatela polskiego, administracyjno- prawny status cudzoziemca w Polsce, prawo przeciwdziałania uzależnieniom- ochrona zdrowia / dokumenty tożsamości- ewidencje i rejestry, prawo budowlane, planowania zagospodarowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami, ochrona i opieka nad zabytkami-działalność kulturalna),
 • moduł wybieralny – specjalizacyjny, seminarium licencjackie wybierane przez studenta oraz praktyki studenckie.

Każdego studenta obowiązuje potwierdzona egzaminem znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Do egzaminu można się przygotować uczestnicząc w lektoracie.

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku ADMINISTRACJA I stopnia jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów dla służby publicznej, mogących podjąć pracę przede wszystkim w: organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka, WOS

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia

* Dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 i 2 dla studiów stacjonarnych:

E-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 661 37 78 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 3 dla studiów niestacjonarnych:

E-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Telefon: (42) 663 97 71 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Prawa i Administracji

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź