KIERUNEK: ANALITYKA CHEMICZNA

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich kierunków takich jak ANALITYKA CHEMICZNA, Chemia oraz kierunków o zbliżonych programach. Kierowane są również do absolwentów studiów magisterskich kierunków pokrewnych, innych jednak niż analityka chemiczna.

Na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA studenci otrzymują wiedzę z chemii oraz zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych.

Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wycieczkami do zakładów przemysłowych, praktykami itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową, sprzęt najnowszej generacji, dostęp do Internetu, bogate biblioteki i czytelnie gromadzące książki i czasopisma.

W trakcie studiów:

 • zapoznasz się w teorii i praktyce z nowoczesnymi technikami analitycznymi stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych: chromatografią gazową, woltamperometrią, kulometrią, aensorami chemicznymi, spektroskopią, termoanalizą, krystalografią
 • zdobędziesz wiedzę i doświadczenie niezbędne w pracy w laboratoriach analitycznych, kontroli jakości, badawczo - rozwojowych, przemysłowych czy naukowych

Studiując analitykę chemiczną na studiach drugiego stopnia:

 • pogłębiasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do rozwiązywania problemów analitycznych
 • pracujesz w małych grupach z wykorzystaniem zarówno podstawowego sprzetu laboratoryjnego, jak i specjalistycznej aparatury
 • samodzielnie rozwiązujesz problemy analityczne
 • utrwalasz branżową nomenklaturę polsko- i angielskojęzyczną
 • uczysz się korzystania z literatury fachowej, oceniania zawartch tam informacji oraz redagowania tekstów naukowych

Główne przedmioty

 • Spektroskopia
 • Krystalografia
 • Analiza instrumentalna
 • Lektorat (język angielski)
 • Chemometria
 • Toksykologia
 • Nowoczesne techniki analizy instrumentalnej
 • Monitoring i ocena środowiska
 • Substancje psychoaktywne
 • Podstawy analizy kryminalistycznej i sądowej
 • Zajęcia specjalistyczne przygotowujące do wykonania pracy magisterskiej

Sylwetka absolwenta

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zarówno w laboratoriach badawczych jak i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej, na stanowiskach wymagających większej odpowiedzialności i samodzielności w pracy laboratoryjnej, a także w laboratoriach kryminalistycznych.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent może podjąć studia III-go stopnia na kierunkach chemicznych lub kierunkach pokrewnych np. ochrona środowiska.

Absolwent kierunku ANALITYKA CHEMICZNA:

 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach analitycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych, kosmetycznych, biochemicznych czy związanych z ochroną środowiska
 • może podjąć studia III stopnia na kierunkach chemicznych i pokrewnych

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów  licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku Analityka chemiczna, Chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów uczenia się stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku Analityka chemiczna (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Podkomisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: dziekanat@chemia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 58 58

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Chemii

Tamka 12 91-403 Łódź

Pomorska 163/165 90-236 Łódź