KIERUNEK: CHEMIA

Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce oraz będzie przestrzegał zasad etyki i przepisów prawa - w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent zdobędzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, a także pracy zespołowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UŁ lub innych uczelniach.

W trakcie studiów:

 • zapoznasz się z aspektami teoretycznymi i praktycznymi wszystkich najważniejszych działów chemii
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy w laboratoriach badawczych i przemysłowych

Studiując Chemię (Specjalność Chemia w nauce i gospodarce):

 • zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do rozwiązywania podstawowych problemów w zakresie chemii ogólnej, fizycznej, organicznej nieorganicznej, analitycznej, krystalografii
 • uczysz się obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego m.in. pH-metrów, kalorymetrów, wyparek próżniowych, mieszadeł magnetycznych, pomp próżniowych, spektrofotometrów, pipet automatycznych
 • pracujesz w małych grupach oraz indywidualnie
 • uczysz się fachowej nomenklatury chemicznej w języku polskim i angielskim
 • zapoznajesz się z literaturą chemiczną polsko i angielskojęzyczną, uczysz się redagować teksty naukowe i przygotowywać prezentacje

 

Specjalności

Chemia w nauce i gospodarce – orientacyjny limit miejsc: 120.

Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów – orientacyjny limit miejsc: 25.

Chemia kosmetyczna - orientacyjny limit miejsc: 30.

Główne przedmioty

 • Matematyka
 • Podstawy fizyki
 • Podstawy biologii
 • Lektorat (język angielski)
 • Chemia ogólna
 • Chemia analityczna
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Biochemia
 • Przedmioty specjalizacyjne

Sylwetka absolwenta

Chemia zaliczana jest do nauk podstawowych, których rozwój wytycza postęp technologiczny współczesnej cywilizacji. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii - chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej. Poznają również nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy zarówno organicznej jak i nieorganicznej. Podczas studiów mają okazję pracować na nowoczesnej aparaturze gruntownie poznając między innymi techniki chromatograficzne, spektroskopowe i strukturalne metody badania różnorodnych materiałów.

Bez nowych materiałów projektowanych w laboratoriach chemicznych trudno sobie wyobrazić rozwój np. przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, komputerowego, telekomunikacyjnego itp. Bardzo dobra kadra naukowa, dobre wyposażenie techniczne, a przede wszystkim uzyskiwane wyniki zapewniają Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Łódzkiego czołową pozycję w kraju i za granicą.

Podczas I roku studiów studenci wybierają studiowaną specjalność. Na kierunku CHEMIA można wybrać jedną z trzech specjalności: CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE, CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW oraz CHEMIA KOSMETYCZNA.

Specjalność CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE jest główną specjalnością kierunku CHEMIA. Studia na tej specjalności przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie zarówno chemii teoretycznej jak i eksperymentalnej. Posiadając solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu chemii, oraz rozwiniętą w czasie studiów umiejętność samokształcenia, mogą łatwo dostosować się do wymagań pracodawcy i warunków pracy.

Absolwent specjalności CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW dysponuje wiedzą ogólną z zakresu chemii, oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu chemii nowoczesnych materiałów technologicznych, opartą na podstawach nauk przyrodniczych. Posiada wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w badaniach nanostruktur i zna metody otrzymywania i badania takich struktur. Potrafi określić sposoby wzmacniania lub łączenia materiałów oraz opracowywać nowe materiały; odtwarza i syntetyzuje naturalnie występujące substancje oraz tworzy nowe sztuczne substancje.

Absolwent specjalności CHEMIA KOSMETYCZNA posiada wiedzę z wybranych działów chemii oraz zna metody i procedury badawcze współcześnie stosowane w naukach chemicznych i pokrewnych. Posiada także wiedzę z farmakologii, biotechnologii i chemii leków oraz znajomość i umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym.

Wszyscy nasi absolwenci zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną potrafią zastosować do rozwiązywania zadań zawodowych, posiadają umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. Ze względu na wymogi rynku pracy absolwenci otrzymują wiedzę z zakresu programowania i obsługi komputerów. Ponadto, absolwent włada językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej.

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle, administracji czy też placówkach naukowobadawczych, oraz do podjęcia studiów na studiach II stopnia.

Wymagania wstępne od kandydata – wiadomości z dziedziny chemii, fizyki, biologii, matematyki i informatyki na poziomie szkoły średniej. Znajomość języka angielskiego, na poziomie szkoły średniej.

Absolwent Chemii (Sepcjalność: Chemia w nauce i gospodarce)

 • może podjąć studia drugiego stopnia na kierunkach chemicznych lub pokrewnych
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych oraz przemysłowych
 • posiada szeroką wiedzę w zakresie przedmiotu chemia

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka, geografia

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów dajedodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: dziekanat@chemia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 58 58

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Chemii

Tamka 12 91-403 Łódź

Pomorska 163/165 90-236 Łódź