KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

Opis studiów

DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Studia przekazują wiedzę na temat szeroko rozumianych zawodów medialnych, akcentując ich znaczenie w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Głównym celem kierunku jest przygotowanie przyszłych absolwentów do funkcjonowania w świecie mediów wymagającym stałego wzbogacania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauki o kulturze, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wybraną problematykę z językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o sztuce. Jego istotne uzupełnienie stanowi kształcenie umiejętności praktycznych w ramach tworzenia różnych form wypowiedzi werbalnych, wizualnych i multimedialnych. Działające na Wydziale studia radiowe i telewizyjne umożliwiają studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej i zdobycie doświadczenia w pracy z kamerą i mikrofonem.

W proces dydaktyczny zaangażowani są badacze specjalizujący się w problematyce komunikowania i mediów, a także doświadczeni dziennikarze, pracownicy działów public relations i agencji reklamowych.

Specjalności

Specjalizacje w ramach kierunku:

 • Dziennikarstwo

Specjalizacja przybliża na kilku płaszczyznach zagadnienia związane z dziennikarstwem i mediami. Zaznajamia z największymi osiągnięciami sztuki dziennikarskiej, uczy sztuki publicznego przemawiania i dyskutowania, unaocznia rolę etykiety językowej w komunikacji międzykulturowej, zapoznaje z technikami promocyjnymi i strategiami przedsiębiorstw medialnych, kształci umiejętność przygotowania standardowej i niestandardowej reklamy w oparciu o słowo i obraz. Absolwenci specjalizacji dziennikarskiej są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego.

 • Reklama, design i komunikacja wizualna

Specjalizacja kształci w zakresie nowoczesnych form projektowania przekazów pełniących funkcję promocyjną. Uczy skutecznego komunikowania na poziomie językowym (Copywriting, Projektowanie narracji) i pozajęzykowym (Muzyka i obraz w reklamie, Design produktu), uwzględniając aspekty psychologiczne i estetyczne przekazów. Przekazuje wiedzę dotyczącą typografii i małych form graficznych, planowania i projektowania przestrzeni oraz środków komunikacji filmowej. Inspiruje do samodzielnego tworzenia grafik użytkowych, makiet publikacji oraz organizacji produkcji spotów reklamowych.

Absolwenci specjalizacji są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze projektantów i producentów przekazów komunikacyjnych tworzonych na potrzeby działań PR-owych i promocyjnych.

Wyboru specjalizacji studenci dokonują po 3. semestrze studiów.

Główne przedmioty

 • Systemy medialne
 • Rynek mediów w Polsce
 • Nauka o komunikowaniu
 • Retoryka dziennikarska
 • Gatunki dziennikarskie
 • Stylistyka praktyczna
 • Warsztaty dziennikarskie
 • Dykcja i emisja głosu
 • Trendy w kulturze XX i XXI wieku

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w mediach zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności dziennikarskiej oraz projektowania komunikacji w aspekcie kulturowym. Ma umiejętność krytycznego myślenia, łączenia faktów, wnioskowania, argumentowania i autoprezentacji. Potrafi sprawnie komunikować się z ludźmi, współpracować w zespole, podejmować decyzje, inicjować zadania oraz dokonywać oceny działań własnych i innych osób.

Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych w charakterze reportera, redaktora, prezentera, spikera, blogera czy vlogera, a także asystenta wydawcy oraz producenta. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie również w agencjach PR-owych i reklamowych, biurach marketingowych oraz w obszarach rynku pracy zorientowanych na organizację wydarzeń, konferencji i imprez.

Studia na kierunku DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI przygotowują do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy, historia, matematyka

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, historia, matematyka, biologia, geografia

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów dajedodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: anita.szwajkowska@uni.lodz.pl (dr Anita Grzegorzewska)
Telefon: (42) 665 53 54 (sekretariat Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź