KIERUNEK: FILOLOGIA ROSYJSKA

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA łączą długą i bogatą tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze Rosji, rozwijają umiejętności językowe przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcją tekstu i jego interpretacją w języku rosyjskim.
Oferta dydaktyczna na studiach rusycystycznych pierwszego stopnia obejmuje specjalności:

 • język rosyjski z językiem angielskim,
 • język rosyjski w biznesie i turystyce,
 • język rosyjski z językiem ukraińskim.

Nasza oferta ściśle koresponduje z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy.

Specjalności

 • Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski z językiem angielskim

Absolwent posiada znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2+; posiada przygotowanie w zakresie języka angielskiego na poziomie B2; ma uporządkowaną wiedzę o literaturze, kulturze i historii Rosji oraz kraju języka angielskiego; może podjąć pracę w tych placówkach oświatowych i kulturalnych, gdzie niezbędne są podstawowe kwalifikacje filologiczne w obu obszarach językowych.

 • Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski z językiem ukraińskim

Absolwent posiada znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2+; posiada przygotowanie w zakresie języka ukraińskiego na poziomie B1; ma uporządkowaną wiedzę o literaturze, kulturze i historii Rosji oraz podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i historii Ukrainy; może podjąć pracę w tych placówkach oświatowych i kulturalnych, gdzie niezbędne są podstawowe kwalifikacje filologiczne w obu obszarach językowych.

 • Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski w biznesie i turystyce

Absolwent posiada dodatkowe kompetencje w zakresie rosyjskiego specjalistycznego języka biznesu na poziomie ponadpodstawowym B1 oraz w zakresie języka turystyki na poziomie RET 1 zgodnie z normami Międzynarodowego certyfikatu z języka w sferze turystyki; językiem specjalistycznym w działalności związanej z turystyką oraz biznesem; może podjąć pracę w tych placówkach kulturalnych oraz podmiotach gospodarczych, gdzie niezbędne są podstawowe kwalifikacje filologiczne z języka rosyjskiego, w tym znajomość leksyki biznesowej oraz leksyki z branży turystycznej.

Główne przedmioty

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • Gramatyka opisowa w ujęciu funkcjonalnym
 • Historia literatury rosyjskiej
 • Kultura rosyjska z elementami historii

W zależności od wybranej specjalności:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Elementy historii literatury II obszaru
 • Elementy gramatyki opisowej II obszaru
 • Język rosyjski specjalistyczny – Biznes
 • Język rosyjski specjalistyczny – Turystyka

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu FILOLOGII ROSYJSKIEJ Absolwent/ka posiada znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2+; ma uporządkowaną wiedzę w zakresie języka, literatury i kultury Rosji.

Wybierając dostępne ścieżki kształcenia: język rosyjski z językiem angielskim; język rosyjski z językiem ukraińskim; język rosyjski w biznesie i turystyce dodatkowo zdobywa wiedzę oraz umiejętności w zakresie literatury, kultury oraz języka drugiego obszaru językowego ( język angielski / język ukraiński). W zakresie znajomości języka angielskiego posiada przygotowanie na poziomie B2; w zakresie znajomości języka ukraińskiego na poziomie B1. Przy wyborze ścieżki język rosyjski w biznesie i turystyce nabywa dodatkowe kompetencje w zakresie rosyjskiego specjalistycznego języka biznesu na poziomie ponadpodstawowym B1 oraz w zakresie języka turystyki na poziomie RET 1 zgodnie z normami Międzynarodowego certyfikatu z języka w sferze turystyki . Po ukończeniu studiów I stopnia Absolwent/ka może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach (jako sekretarz, tłumacz, pracownik działu sprzedaży); - jako pracownik biurowy;
 • w biurach tłumaczeń;
 • w agencjach promocyjno-reklamowych;
 • w agencjach PR;
 • w polskich mediach (jako konsultant w zakresie realiów i kultury Rosji);
 • w instytucjach kultury;
 • w przedsiębiorstwach, spółkach, instytucjach działających w środowisku kontaktów międzynarodowych i wielokulturowych;
 • w biurach podróży oraz instytucjach branży turystycznej (jako pracownik biura, przewodnik obcojęzyczny).

Absolwent/ka studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują m.in. kompetencje zdobyte na studiach pierwszego stopnia filologii rosyjskiej. Absolwent/ka może również kontynuować naukę na kursach dokształcających na UŁ oraz w innych uczelniach, w tym zagranicznych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy

Wymagania wstępne: Znajomość języka rosyjskiego na poziomnie minimum A1 (dla grupy kontynuującej nauke języka rosyjskiego) lub innego języka obcego na poziomie minimum B1 (dla grup z językiem rosyjskim od podstaw); Kandydat posiada umiejętność prawidłowego wypowiadania się w języku polskim oraz zdolność rozumienia utworów z literatury polskiej i światowej (a w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka rodzimego potwierdzona maturą obcojęzyczną), podstawową orientację w polskim życiu kulturalnym oraz podstawową znajomość historii powszechnej. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym albo innego języka obcego na poziomie min. B1, znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Telefon: (42) 665 53 10
E-mail: rusycystyka@uni.lodz.pl
Strona: www.rusycystyka.uni.lodz.pl
Adres: Instytut Rusycystyki Wydziału Filologicznego UŁ, Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź