KIERUNEK: PRAWO

Opis studiów

Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia Celem prowadzonych na WPiA jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo jest nowoczesne i wszechstronne wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji wymagających gruntownej wiedzy prawniczej w instytucjach lub organizacjach, tj. jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej. Prowadzone na WPiA jednolite studia magisterskie na kierunku prawo opierają się na zasadach Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS - EuropeanCredit Transfer System), co umożliwia najbardziej racjonalne rozłożenie obciążeń studenta pomiędzy poszczególne etapy studiów, a także stuprocentową uznawalność osiągnięć uzyskanych w ramach odbywania przez studentów WPiA UŁ części studiów na innych uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Treści kształcenia przynależą do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauk prawnych, a także zawierają elementy innych dyscyplin (jak filozofia, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse). Problematyka wykładanych przedmiotów odpowiada zakresowi tematycznemu badań prowadzonych na WPiA, obejmując w istocie wszystkie dyscypliny prawnicze, w ich wymiarze zarówno dogmatycznym, jak i teoretycznym. W szczególny sposób powiązanie treści kształcenia z prowadzonymi badaniami przedstawia lista zajęć w ramach modułów wybieralnych, która jest cyklicznie weryfikowana i aktualizowana, i przyjmowana na kolejny rok akademicki właśnie po to, by w ofercie dydaktycznej uwzględnić zmiany i nowości w tematyce badań prowadzonych na WPiA. Z kolei powiązania treści kształcenia poszczególnych przedmiotów z kierunkowymi efektami uczenia się prezentuje matryca kompetencji sporządzona dla kierunku.

DOWIEDZ SIE WIECEJ.

Specjalności

Student prawa po III roku studiów wybiera jedną z 4 specjalizacji:

 • karnoprawna
 • cywilnoprawna
 • publicznoprawna (profil ogólny lub profil finansowy)
 • gospodarcza i europejska

Główne przedmioty

I rok:

 • wstęp do prawoznawstwa,
 • logiczne podstawy prawoznawstwa,
 • historia państwa i prawa polskiego,
 • powszechna historia państwa i prawa,
 • prawo rzymskie,
 • prawa i wolności człowieka i obywatela,
 • doktryny polityczne,
 • ekonomia,
 • łacina dla prawników,
 • socjologia lub filozofia.

II rok:

 • prawo konstytucyjne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • podstawy prawa UE,
 • informatyka prawnicza.

III rok:

 • prawo cywilne,
 • prawo finansowe,
 • prawo podatkowe,
 • prawo pracy,
 • postępowanie karne,
 • postępowanie administracyjne,
 • argumentacja prawnicza,
 • 4 modułu wybieralne – konwersatoria metodyczne.

IV rok:

 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo gospodarcze publiczne,
 • postępowanie cywilne,
 • teoria i filozofia prawa,
 • moduł wybieralny - specjalizacyjny.

V rok:

 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo własności intelektualnej,
 • etyka zawodów prawniczych,
 • moduł wybieralny - specjalizacyjny

Sylwetka absolwenta

Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej. Absolwent prawa potrafi skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne , jak również analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Ponadto potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Absolwent prawa potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.

W trakcie nauki studenci mogą rozwijać umiejętności praktyczne i pogłębiać wiedzę działając w licznych organizacjach studenckich oraz w punkcie informacji prawnej- Klinika Prawa, w której pod okiem wykładowców mogą udzielać pierwszych porad prawnych, a także brać czynny udział w symulacji procesów sądowych w Sali Rozpraw znajdującej się w budynku Wydziału. Ukończone studia prawnicze dają wiele możliwości realizacji aspiracji zawodowych.

Absolwent PRAWA może:

 • ubiegać się o przyjęcie na aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną,
 • podjąć pracę w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
 • podjąć pracę w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • podjąć pracę w organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia

* Dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 i 2 dla studiów stacjonarnych:

E-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 661 37 78 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 3 dla studiów niestacjonarnych:

E-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Telefon: (42) 663 97 71 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Prawa i Administracji

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź