KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Opis studiów

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA, profil ogólnoakademicki, studia realizowane są tylko w trybie stacjonarnym. Kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (100%).

Program kierunku odwołuje się w znaczącej części do organizacji turystyki, hotelarstwa i rekreacji w odniesieniu do przestrzeni geograficznej.

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie.

Studia obejmują moduły podzielone na przedmioty ogólnouczelniane, podstawowe, fakultatywne i specjalnościowe. W module zajęć praktycznych szczególną wagę przyłożono do ćwiczeń terenowych (obejmujących zarówno aspekty poznawcze, jak i praktyczne) oraz praktyk zawodowych. W ramach przedmiotów fakultatywnych  wiedza przekazywana studentom ma charakter specjalistyczny, związana jest z dorobkiem i osiągnięciami kadry naukowej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu oraz kadry współpracującej z Instytutem, reprezentującej zawody branżowe, posiadającej wiedzę i doświadczenie praktyczne.

Tworząc program uwzględniono: wzorce międzynarodowe, przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, a także szeroko rozumiany rozwój osobowy osób kształconych, w tym podtrzymanie i rozwój podstaw tzw. wiedzy zaawansowanej.

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA był wielokrotnie wyróżniany w rankingach branżowych (m.in. Ranking Perspektyw, Ranking Wiadomości Turystycznych).

Program studiów.

Specjalności

ORGANIZACJA TURYSTYKI – wykształcenie w zakresie organizacji turystyki w różnych jej odmianach

ORGANIZATOR HOTELARSTWA – wykształcenie w zakresie organizacji hotelarstwa 

ORGANIZATOR REKREACJI – wykształcenie w zakresie organizacji rekreacji, w tym rekreacji w mieście, animacji czasu wolnego 

Specjalność wybierana jest po I roku. Specjalność uruchamiana jest przy min. 15 osobach, maksymalna liczebność grupy specjalnościowej to 30 os. W przypadku większej liczby chętnych na specjalność obowiązuje kryterium średniej oceny  z I semestru. Zasady wyboru ustala i podaje do wiadomości Dziekan. Wszyscy studenci realizują kurs instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie (np. instruktor pływania, fitness, piłki siatkowej i w innych dyscyplinach zaproponowanych przez SWFiS UŁ) oraz kurs pilota wycieczek.

Główne przedmioty

 • Podstawy geografii fizycznej
 • Podstawy kartografii i topografii
 • Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
 • Podstawy statystyki
 • Środowisko geograficzne Polski
 • Podstawy geografii regionalnej
 • Fizjologia człowieka
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy hotelarstwa
 • Historia architektury i sztuki
 • Podstawy pilotażu i przewodnictwa
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Produkt turystyczny
 • Metody badań terenowych
 • Zarządzanie i marketing usług turystycznych
 • Geografia turystyczna Polski
 • Geografia turystyczna świata
 • Geografia turystyczna Europy
 • Ekonomika turystyki
 • Wybrane zagadnienia rynku pracy
 • Seminarium licencjackie
 • moduły specjalnościowe z zakresu organizacji turystyki; hotelarstwa i rekreacji; m.in.: obsługa ruchu turystycznego; zagospodarowanie turystyczne; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym; organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych; zarządzanie obiektem hotelowym; zagospodarowanie rekreacyjne; animacja czasu wolnego; organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych; organizacja i zarządzanie obiektem rekreacyjnym
 • Moduły specjalnościowe do wyboru
 • Wychowanie fizyczne – kursy instruktora rekreacji ruchowej
 • Ćwiczenia terenowe: Łódź jako miasto turystyczne, Region łódzki, Region geograficzny Polska Północna, Region geograficzny Polska Południowa, Zimowy obóz turystyki aktywnej, Letni obóz turystyki aktywnej i specjalistycznej, Region turystyczny Europy
 • Praktyki specjalnościowe (4 tyg.)

Sylwetka absolwenta

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów I stopnia, absolwent jest przygotowany do organizacji i obsługi turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji, prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy na stanowiskach różnych szczebli, związanych z turystyką, hotelarstwem i rekreacją, w szczególności w:

 • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych, noclegowych i rekreacyjnych,
 • jednostkach organizujących i obsługujących ruch turystyczny oraz rekreację,
 • jednostkach organizujących i obsługujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących produkty turystyczne i rekreacyjne,
 • szkolnictwie zawodowym.

Absolwent posiada m.in.:

 • wiedzę z zakresu organizacji turystyki, hotelarstwa, rekreacji oraz geografii turyzmu, poszerzoną o podstawową wiedzę z tych dyscyplin naukowych, które wnoszą swój wkład do rozwoju turystyki, hotelarstwa i rekreacji,
 • umiejętność kreatywnego myślenia i działania, nabytą poprzez następujące funkcje dydaktyczne: 1) informacyjną (pragnienie odkrywania i rozumienia świata), 2) badawczą (aktywizowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów), 3) transformacyjną (wykorzystywanie zdobywanych kwalifikacji w praktyce), 4) kreacyjną (pragnienie samodzielnego kształcenia w zróżnicowanym zakresie), 5) partnerską (współpraca zespołowa),
 • podstawowe umiejętności badawcze, analityczne i pozyskiwania wiedzy w oparciu o różne źródła,
 • umiejętności językowe w zakresie nawiązywania specjalistycznych kontaktów w działalności zawodowej i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • przeszkolenie instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie, pilota wycieczek, inne przeszkolenia zawodowe

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, biologia

2 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, biologia

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, matematyka, informatyka, język obcy, geografia, biologia

Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B1 oraz posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną i naukę pływania. W przypadku kandydatów z niepełnosprawnościami, uniemożliwiającymi zwiększoną aktywność fizyczną i naukę pływania, można uzyskać informacje o zasadach przyjęcia na studia w Dziekanacie WNG dziekanat@geo.uni.lodz.pl.

Kandydaci powinni posiadać urządzenie (np. komputer, laptop, smartfon), umożliwiające kształcenie na odległość.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: slawoj.tanas@geo.uni.lodz.pl

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Nauk Geograficznych

Narutowicza 88 90-139 Łódź

Kopcińskiego 31 90-142 Łódź