KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Opis studiów

Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek ZARZĄDZANIE jest adresowany do Was. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi.

Studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE to bardzo dobry początek kształcenia dla tych, którzy nie są jeszcze w pełni zdecydowani, którą z dziedzin nauk ekonomicznych wybrać. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego jak i kontynuować kształcenie na takich kierunkach jak Finanse i rachunkowość, Logistyka czy Prawo podatkowe i rachunkowość.

Dzięki aktywnej współpracy Wydziału Zarządzania z otoczeniem biznesowym, macie szanse realizować praktyki zawodowe w największych polskich firmach oraz międzynarodowych korporacjach.

Rada Biznesu:
Rada Biznesu funkcjonuje przy Wydziale Zarządzania UŁ od 2003 roku. Zrzesza liderów biznesu głównie z województwa łódzkiego. Należą do niej takie firmy jak PZU, BZ WBK, Infosys, Gatta, PKO Bank Polski, PGE. Dzięki bliskiej współpracy z biznesem na studentów czekają staże i praktyki w firmach, zajęcia z praktykami, kursy i szkolenia, wykłady praktyków biznesu, spotkania z przedstawicielami firm i instytucji. Rada Biznesu uczestniczy także w tworzeniu i zmianach programów kształcenia, aby bardziej dostosować je do wymagań rynku pracy.

Aktywność naszych studentów:
Na aktywnych studentów kierunku Zarządzanie czekają: Studenckie Koło Naukowe BIZAKTYWNE, Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM oraz Studenckie Koło Naukowe FEIM.

Celem działalności SKN BIZAKTYWNE jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu kreatywnych rozwiązań biznesowych. Koło co roku organizuje konferencję Creative Vibes, szkolenia dla studentów, a także warsztaty adresowane do uczniów szkół (m.in. Aniołowie biznesu), inspirując innych do poszukiwania kreatywnych rozwiązań oraz generowania innowacyjnych pomysłów na swój biznes.

SKN ManageTeaM zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych modeli biznesowych, organizuje spotkania i konferencje, śledzi trendy w obszarze zarządzania, marketingu, biznesu. Wydaje publikacje i dba o rozwój interpersonalny członków koła.

Celem SKN FEIM (Fascynaci Ekspansji Internetowych Mediów) jest realizacja projektów stricte marketingowych, związanych ściśle z przedmiotem zainteresowań uczestników koła naukowego, jak np. zarządzanie stronami organizacji na portalach społecznościowych, tworzenie internetowego wideo i zarządzanie tymi kampaniami tworzonymi na potrzeby rekrutacji nowych członków koła. Koło Naukowe stara się również uświadamiać społeczeństwo w zakresie zagrożeń, jakie niesie za sobą Internet.


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Izabela Bednarska-Wnuk

Członkowie Rady Programowej: mgr Maria Szymankiewicz

Charakterystyka kierunku.
Plan studiów.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2024)

Specjalności

Celem studiów na specjalności Zarządzanie projektami jest przekazanie wiedzy na temat metod i technik zarządzania  projektami oraz nabycie umiejętności do wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania. W ramach specjalności przygotowuje się przyszłego absolwenta do analizy i diagnozy organizacji oraz działań mających na celu jej doskonalenie i rozwój. Specjalność ta adresowana jest szczególnie do osób zainteresowanych realizacją projektów związanych z analizą organizacji, jej elementów i relacji między nimi, diagnozowaniem dysfunkcji i projektowaniem działań naprawczych. Specjalność zainteresuje również osoby pracujące w innych obszarach, które są członkami zespołów projektowych.
 
Certyfikat International Project Management Association - Student (IPMA-Student)

logo IPMA

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Certyfikaty te są rozpoznawane na całym świecie i stanowią ważny dokument potwierdzający kompetencje.

Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student, dzięki czemu po zakończeniu studiów mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży.  Uprawnia do posługiwania się tytułem certyfikowanego członka zespołu projektowego w ramach kompetencji projektowych IPMA, a także znacznie zwiększa szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów.

Obejrzyj film.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Zarządzanie przygotowani będą m.in. do pracy na stanowiskach: 

  • specjalista ds. zarządzania, 
  • specjalista ds. doskonalenia organizacji, 
  • doradca, 
  • konsultant, 
  • specjalista ds. planowania strategicznego.
     

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia. fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź