Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego

Opis zadań

Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, naukowych i dydaktycznych, podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi UŁ.

Przy Archiwum działa Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego (Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego).

 1. Zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych.
 2. Konsultacje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi UŁ w sprawie prawidłowego przechowywania dokumentacji, przekazywania jej do Archiwum UŁ i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Istnieje stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi zapewniająca im stałą pomoc w procesie aktotwórczym.
 3. Do podstawowych zadań należy również inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, uczestniczenie w Komisji Oceny Dokumentacji Niearchiwalnej (kierownik Archiwum jest przewodniczącym komisji i wysyła wniosek z prośbą o brakowanie do Archiwum Państwowego w Łodzi), i po uzyskaniu zezwolenia Archiwum Państwowego - przekazywanie akt na makulaturę (zniszczenie).
 4. Wśród innych prac prowadzonych przez Archiwum można wymienić kwerendy dla potrzeb służbowych (w mniejszym stopniu dla badaczy z różnych ośrodków naukowych, instytucji i osób prywatnych).
 5. Oprócz zadań usługowo-administracyjnych wykonywane są tu także zadania naukowe i dydaktyczne. Archiwum uczestniczy w pracach związanych z historią UŁ, zasobem archiwalnym i archiwistyką (nagrywanie wspomnień byłych pracowników i absolwentów UŁ, zajęcia ze specjalności archiwalnej dla studentów historii UŁ).
 6. Prowadzone są zajęcia dla studentów UŁ w celu popularyzowania wiedzy o dokumentach archiwalnych, funkcjonowaniu archiwum uczelnianego i dziejach UŁ.
 7. Muzeum Uniwersyteckie. Przy Archiwum działa Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego (Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego). Zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem zbiorów, oprowadzaniem po wystawach, prowadzeniem wykładów o dziejach UŁ, rodziny Biedermannów i historii Łodzi.
 8. Aktywne uczestnictwo w pracach Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych

Wniosek o udostępnienie prac dyplomowychDane kontaktowe

Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego

 • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
 • Narutowicza 68 90-136 Łódź
 • Franciszkańska 1/5 91-433 Łódź
tel: 42-635-57-26 e-mail:

Skład osobowy