Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji

Opis zadań

Tematyka badań

 

 • Immunogenetyka ptaków: zróżnicowanie i ewolucja genów kodujących kluczowe cząsteczki i receptory układu odpornościowego (MHC, TLR) - rybitwa rzeczna, śmieszka, łyska, bielik, ptaki wróblowe
 • Ewolucja cech fizjologicznych, ekologicznych i historii życiowych ptaków – badania porównawcze w układzie wielogatunkowym
 • Genetyczne i ekologiczne podstawy procesu synurbizacjiptaków - gołąb miejski, łyska
 • Żądłówki (Aculeata, Hymenoptera): społeczne i samotne pszczoły i osy, grzebacze, złotolitki, nasteczniki: Faunistyka, systematyka, gatunki rzadkie, zagrożone i chronione; Ekologia (preferencje siedliskowe); Zgrupowania w różnych typach siedlisk
 • Ekologia populacyjna bezkręgowców: zachowaniałowieckie skakunów, genetyka ektopasożytów ptaków
 • Ekologia socjalności i migracji ptaków
 • Badania długoterminowe populacji ptaków: bocian biały,łabędź niemy

Projekty naukowe (od 2010r.)

 • Grant NCN SONATA BIS (2020/38/E/NZ8/00143) Mikroewolucja życia w miastach - genetyczne mechanizmy procesów urbanizacji zwierząt. Kierownik P. Minias (lata 2020-2026)
 • Projekt „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. (POWR. 03.01.00-00-KN53/18-00). Koordynator: K. Szczepko-Morawiec (lata 2018-2023)
 • Grant NCN PRELUDIUM (2018/31/N/NZ8/00832) - Genetyczne podstawy odporności i mikroflora jelitowa u ptaka synurbijnego. Kierownik M.Kamiński (lata 2019-2023)
 • Grant NCN OPUS (2016/23/B/NZ8/02374) - Uwarunkowania immunologiczne i immunogenetyczne socjalności ptaków. Kierownik P. Minias (lata 2017 -2020).
 • Grant NCN SONATA (2015/19/D/NZ8/01310) - Rola duplikacji w ewolucji kompleksu genów MHC u ptaków. Kierownik P. Minias (lata 2016-2019).
 • Grant NCN PRELUDIUM (2012/05/N/NZ8/00889) - Schemat kolonizacji terenów zurbanizowanych oraz korzyści płynące z gniazdowania w obrębie miast u pospolitego ptaka wodnego, łyski Fulica atra. Kierownik: P. Minias (lata 2013-2016).
 • Grant MNiSW w programie Iuventus Plus (IP2011 036171) - Kojarzenia pozapartnerskie i wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo lęgowe w obrębie kolonii rozrodczej rybitwy białowąsej. Kierownik: P. Minias (lata 2012-2013).

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi


 • University of Wisconsin-Milwaukee, USA
 • Wageningen University, Holandia
 • Institute for Bird Research, Niemcy
 • Charles University, Czechy
 • University of Zagreb, Chorwacja
 • Zhejiang Agriculture and Forestry University, Chiny
 • Sungkyunkwan University, Korea Południowa

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji współrealizują zajęcia dydaktyczne na kierunkach:

 • Biologia: Genetyka populacji, Metody statystyczne w biologii,
 • Biologia nauczycielska: Dydaktyka przedmiotu, Dydaktyka nauczania biologii, Praktyki pedagogiczne, Metodyka przedmiotu, Edukacja przedmiotowa w praktyce, Kreatywność w dydaktyce, Podstawy dydaktyki, Edukacyjne zajęcia terenowe
 • Ekomiasto: Ekosystemy przyrodnicze miasta, Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców miast, Bezpieczeństwo środowiskowe i biosanitarne, Monitoring przyrodniczy,
 • Ochrona Środowiska: Genetyka populacyjna, Podstawy statystyki, Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku, Różnorodność biologiczna- zwierzęta, Modele rozwoju populacji, Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu, Metody waloryzacji przyrodniczej, Metody analizy różnorodności biologicznej,
 • Biomonitoring: Państwowy Monitoring Środowiska, Metody statystyczne, Zróżnicowanie taksonomiczne- kręgowce, Identyfikacja organizmów wskaźnikowych II, e-learning, Funkcjonowanie i rekultywacja ekosystemów w warunkach presji inwestycyjnej, Waloryzacja i ekspertyzy środowiskowe
 • Mikrobiologia: Bioróżnorodność, Różnorodność zwierząt
 • Biotechnologia: Biologia zwierząt i człowieka, Rozwój i adaptacja,

Dane kontaktowe

Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji

 • Stefana Banacha 1/3 (Katedra Badania Róznorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji) 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-69

Skład osobowy