Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji

Opis zadań

Tematyka badań

 • Immunogenetyka ptaków: zróżnicowanie i ewolucja genów kodujących kluczowe cząsteczki i receptory układu odpornościowego (MHC, TLR) - rybitwa rzeczna, śmieszka, łyska, bielik, ptaki wróblowe
 • Ewolucja cech fizjologicznych, ekologicznych i historii życiowych ptaków – badania porównawcze w układzie wielogatunkowym
 • Genetyczne i ekologiczne podstawy procesu synurbizacjiptaków - gołąb miejski, łyska
 • Żądłówki (Aculeata, Hymenoptera): społeczne i samotne pszczoły i osy, grzebacze, złotolitki, nasteczniki: faunistyka, systematyka, gatunki rzadkie, zagrożone i chronione; ekologia (preferencje siedliskowe); zgrupowania w różnych typach siedlisk
 • Ekologia populacyjna bezkręgowców: zachowaniałowieckie skakunów, genetyka ektopasożytów ptaków
 • Ekologia socjalności i migracji ptaków
 • Badania długoterminowe populacji ptaków: bocian biały,łabędź niemy


Projekty naukowe (od 2010 r.):

 • Grant NCN OPUS LAP (2021/43/I/NZ8/00922) - Oddziaływanie geny a środowisko na przykładzie długowiecznego gatunku ptaka morskiego. Jak geny układu odpornościowego i zanieczyszczenia wpływają na mikrobiom i dostosowanie (fitness) u rybitwy rzecznej (Sterna hirundo)? Kierownik: Radosław Włodarczyk oraz Sandra Bouwhuis (Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Niemcy) (lata 2023-2027)
 • Grant NCN SONATA BIS (2020/38/E/NZ8/00143) - Mikroewolucja życia w miastach - genetyczne mechanizmy procesów urbanizacji zwierząt. Kierownik: Piotr Minias (lata 2021-2026)
 • Grant NCN PRELUDIUM (2018/31/N/NZ8/00832) - Genetyczne podstawy odporności i mikroflora jelitowa u ptaka synurbijnego. Kierownik: Maciej Kamiński (lata 2019-2024)
 • Grant NCN OPUS (2016/23/B/NZ8/02374) - Uwarunkowania immunologiczne i immunogenetyczne socjalności ptaków. Kierownik: Piotr Minias (lata 2017 -2020).
 • Grant NCN SONATA (2015/19/D/NZ8/01310) - Rola duplikacji w ewolucji kompleksu genów MHC u ptaków. Kierownik: Piotr Minias (lata 2016-2019).
 • Grant NCN PRELUDIUM (2012/05/N/NZ8/00889) - Schemat kolonizacji terenów zurbanizowanych oraz korzyści płynące z gniazdowania w obrębie miast u pospolitego ptaka wodnego, łyski Fulica atra. Kierownik: Piotr Minias (lata 2013-2016).
 • Grant MNiSW w programie Iuventus Plus (IP2011 036171) - Kojarzenia pozapartnerskie i wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo lęgowe w obrębie kolonii rozrodczej rybitwy białowąsej. Kierownik: Piotr Minias (lata 2012-2013).


Projekty dydaktyczne:

 • Projekt „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. (POWR. 03.01.00-00-KN53/18-00). Koordynator: Katarzyna Szczepko-Morawiec (lata 2018-2023)


Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • University of Wisconsin-Milwaukee, USA
 • Harvard University, USA
 • Wageningen University, Holandia
 • Institute of Avian Bird Research, Niemcy
 • Charles University, Czechy
 • Babeş-BolyaiUniversity, Rumunia
 • University of Zagreb, Chorwacja
 • Zhejiang Agriculture and Forestry University, Chiny
 • Sungkyunkwan University, Korea Południowa


Dydaktyka

Pracownicy Katedry Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji współrealizują zajęcia dydaktyczne na kierunkach:

 • Biologia: Genetyka populacji, Metody statystyczne w biologii,
 • Biologia nauczycielska: Dydaktyka przedmiotu, Dydaktyka nauczania biologii, Praktyki pedagogiczne, Metodyka przedmiotu, Edukacja przedmiotowa w praktyce, Kreatywność w dydaktyce, Podstawy dydaktyki, Edukacyjne zajęcia terenowe
 • Ekomiasto: Ekosystemy przyrodnicze miasta, Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców miast, Bezpieczeństwo środowiskowe i biosanitarne, Monitoring przyrodniczy,
 • Ochrona Środowiska: Genetyka populacyjna, Podstawy statystyki, Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku, Różnorodność biologiczna- zwierzęta, Modele rozwoju populacji, Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu, Metody waloryzacji przyrodniczej, Metody analizy różnorodności biologicznej,
 • Biomonitoring: Państwowy Monitoring Środowiska, Metody statystyczne, Zróżnicowanie taksonomiczne- kręgowce, Identyfikacja organizmów wskaźnikowych II, e-learning, Funkcjonowanie i rekultywacja ekosystemów w warunkach presji inwestycyjnej, Waloryzacja i ekspertyzy środowiskowe
 • Mikrobiologia: Bioróżnorodność, Różnorodność zwierząt
 • Biotechnologia: Biologia zwierząt i człowieka, Rozwój i adaptacja.


Ogłoszenia o konkursach

1. SONATA-BIS Mikroewolucja życia w miastach – genetyczne mechanizmy procesów urbanizacji zwierząt

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta

Wymagania:

- Tytuł magistra biologii bądź dziedzin pokrewnych (biotechnologia, genetyka).

- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - umożliwiająca swobodne porozumiewanie się i pisanie artykułów naukowych (najlepiej potwierdzona certyfikatem).

- Dobra znajomość i wcześniejsze doświadczenie w stosowaniu zaawansowanych metod i narzędzi statystycznych i bioinformatycznych, takich jak R, GitHub, Python, Conda.

- Znajomość i wcześniejsze doświadczenie w stosowaniu metod molekularnych obejmujących analizy DNA i RNA.

- Pomyślne przejście procedury rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ w bieżącym (2024) roku (https://www.uni.lodz.pl/sdnsip).

- Spełnione wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019, z dnia 14 marca 2019 r.

Dodatkowe pożądane cechy:

- Zainteresowania w zakresie badań związanych z Projektem.

- Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Opis zadań: Do zadań Doktoranta-Stypendysty będą należały: prace laboratoryjne (PCR, przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania następnej generacji itp.), analiza sekwencji DNA, analizy bioinformatyczne (w tym analizy mikrobiomowe i genomiczne), przygotowywanie publikacji naukowych w języku angielskim, zadania wynikające z obowiązków uczestnika Szkoły Doktorskiej.Typ konkursu NCN:

Cel projektu: Określenie genetycznych i genomicznych podstaw adaptacji do życia w miastach u pospolitego ptaka wodnego (łyski Fulica atra). W szczególności, analizowane będą adaptacje genów odpowiedzi odpornościowej w kontekście zróżnicowanej fauny patogenów (dane mikrobiomowe) i pasożytów w siedliskach miejskich i pozamiejskich. Analizy genomiczne będą miały na celu identyfikację polimorfizmów genetycznych, które mogą odpowiadać za nierozpoznane jeszcze adaptacje ptaków do życia w miastach.

Termin składania ofert: 2023-06-19 12:00

Warunki zatrudnienia: Miesięczne stypendium ze Szkoły Doktorskiej w przewidywanej wysokości od ok. 3000 zł (pierwszy rok) do ok. 4000 zł (czwarty rok). Dodatkowe stypendium naukowe w wysokości 2000 zł/miesiąc zostanie przyznane na pierwsze trzy lata realizacji pracy doktorskiej (lata 2024-2027).

Forma składania ofert: drogą mailową na adres piotr.minias@biol.uni.lodz.pl

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela kierownik projektu: dr hab. Piotr Minias, prof. UŁ.

Wymagane dokumenty (załączniki w formie PDF):

1. List motywacyjny w języku angielskim (w tym dane kontaktowe).

2. Życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.

3. Na kolejnych etapach rekrutacji konieczne będzie przedstawienie kopii dyplomu lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra.

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów oraz wyłonieniu kandydatów spełniających wymagania formalne, ogłosi listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszych etapów postępowania konkursowego, oraz określi ich miejsce i czas. Stosowna informacja zostanie przesłana do kandydatów drogą e-mailową.

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133, Poz.833).


2. OPUS-LAP Oddziaływanie geny a środowisko na przykładzie długowiecznego gatunku ptaka morskiego. Jak geny układu odpornościowego i zanieczyszczenia wpływają na mikrobiom i dostosowanie (fitness) u rybitwy rzecznej (Sterna hirundo)?

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta

Wymagania:

- posiadanie tytułu magistra biologii, genetyki lub dziedzin pokrewnych

- znajomość podstawowych technik laboratoryjnych z naciskiem na techniki biologii molekularnej (izolacja DNA, PCR, elektroforeza)

- biegłość w pracy z programami MS Office

- biegła znajomość języka angielskiego

- aby być zatrudnionym, kandydat musi zostać przyjęty do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego w bieżącym roku (2024). (https://www.uni.lodz.pl/sdnsip)

- należy spełnić wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019, z dnia 14 marca 2019 r.

Opis zadań:

1. izolacja DNA z krwi i kału ptaków.

2. przygotowanie prób do analizy składu mikrobiomu.

3. reakcje PCR mające na celu określenie polimorfizmu genów układu odpornościowego (MHC, TLR).

4. analiza sekwencji DNA.

5. przygotowywanie publikacji naukowych w języku angielskim.

6. zadania wynikające z obowiązków uczestnika Szkoły Doktorskiej.

Cel projektu: zbadanie jak zróżnicowanie genów układu odpornościowego i zanieczyszczenie środowiska oddziałują na skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego i w dalszej konsekwencji na efekt rozrodu danego osobnika. Materiałem biologicznym będą próby krwi i kału zbierane od rybitw rzecznych o znanym wieku, płci oraz pochodzeniu gniazdujących na terenie kolonii w Niemczech. Próby kału posłużą do opisu składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Krew będzie źródłem materiału genetycznego wykorzystanego do analizy polimorfizmu genów układu opornościowego (MHC, TLR).

Termin składania ofert: 10 czerwca 2024, 23:59

Warunki zatrudnienia: Kandydatowi oferujemy:

- pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole badawczym;

- naukę nowych technik z zakresu biologii molekularnej;

- możliwość rozwoju naukowego i prowadzenia innowacyjnych badań;

- stypendium w wysokości: około 4500 zł miesięcznie przed oceną śródokresową i około 5500 zł miesięcznie po pozytywnym przejściu oceny (stypendium finansowane przez Szkołę Doktorską plus cześć finansowana z projektu OPUS).

Forma składania ofert: drogą mailową na adres radoslaw.wlodarczyk@biol.uni.lodz.pl

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela kierownik projektu: dr hab. Radosław Włodarczyk, prof. UŁ

Wymagane dokumenty (załączniki w formie PDF):

1. Naukowy Curriculum Vitae (w tym lista publikacji, udział w pracach badawczych, konferencjach lub szkołach międzynarodowych.

2. List motywacyjny (w tym dane kontaktowe)

3. Dyplom Magisterski czy równoważnik (lub wyjaśnienie o tym kiedy dyplom mgr jest spodziewany)

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów oraz wyłonieniu kandydatów spełniających wymagania formalne, ogłosi listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszych etapów postępowania konkursowego, oraz określi ich miejsce i czas. Stosowna informacja zostanie przesłana do kandydatów drogą e-mailową.

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133, Poz.833).

Dane kontaktowe

Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji

 • Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-69

Skład osobowy