Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki

Opis zadań

Kierownik: dr hab. Aneta Balcerczyk, prof. UŁ

Tematyka badań

 • Epigenetyczna regulacja funkcji komórek śródbłonka naczyniowego warunkowana potranslacyjnymi modyfikacjami białek histonowych.
 • Wpływ diety ketogenicznej i beta-hydroksymaślanu na kluczowe sygnatury kodu histonowego. Analiza ich potencjalnych wartości w zaburzeniach metabolicznych.
 • Rola niskocząsteczkowych związków pochodzenia naturalnego w zapobieganiu śmierci komórek neuronalnych indukowanej oksydacyjnymi modyfikacjami dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH).
 • Ocena potencjału związków pochodzenia roślinnego w uwrażliwianiu komórek raka piersi na działanie promieniowania jonizujacego.
 • Badania zmian wywołanych przez leki przeciwnowotworowe w narządach szczurów oraz liniach komórkowych prawidłowych i nowotworowych. Próby niwelowania tych zjawisk przez przeciwutleniacze syntetyczne (nitroksydy) i naturalne (flawonoidy).
 • Badania uszkodzeń komórek krwi indukowanych toksynami mocznicowymi.
 • Badania komórek macierzystych oraz procesów regeneracji narządów w celu identyfikacji nowych strategii diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Badania parametrów stresu oksydacyjnego w komórkach krwi pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek i żył oraz pacjentów po incydentach kardiologicznych.
 • Mechanizmy uszkodzeń erytrocytów przez wybrane reaktywne formy tlenu. Oksydacyjne uszkodzenia i modyfikacje białek oraz ich zapobieganie. Mechanizmy działania antyoksydantów.
 • Ocena czystości wód jezior położonych na terenie Borów Tucholskich oraz parametrów stresu oksydacyjnego w wybranych organizmach wodnych.
 • Badanie właściwości cząsteczek związków aktywnych i ich oddziaływań z biomolekułami.
 • Zastosowanie mikroskopii konfokalnej (w tym obrazowania czasu życia fluorescencji) w biologii komórki, funkcji błon i taksonomii; genetyka molekularna i komórkowe przekaźnictwo sygnałów w farmakokinetyce i toksykologii.

Projekty naukowe (od 2013 r.)

 • 2022-2026 - EFSD/Boehringer Ingelheim European Research Programme on “Multi-System Challenges in Diabetes” – Project title: “Interaction between the liver and the kidney in governing ketone bodies metabolism”; PI: Profesor Luciano Pirola (INSERM U1060, Francja)/Aneta Balcerczyk, prof.UŁ, KBM, UŁ.
 • 2021-2022, opiekun doktoranckiego grantu badawczego, IDUB UŁ - „Analiza metabolizmu ciał ketonowych w komórkach raka szyjki macicy (HeLa) z poziomu transferazy bursztynylo-CoA:3-ketokwas-CoA (SCOT/OXCT1). Edycja genu OXCT1 z wykorzystaniem techniki CRISPR/Cas9
  i wynikające z tego konsekwencje dla potencjału proliferacyjnego komórek HeLa KD” – kierownik projektu: mgr inż. Marta Biesiekierska, Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki
 • 2019-2023, HARMONIA NCN 2019/30/M/NZ3/00682 – „Odżywianie, epigenetyka i choroby – Wpływ diety ketogenicznej i beta-hydroksymaślanu na kluczowe sygnatury kodu histonowego. Analiza ich potencjalnych wartości w zaburzeniach metabolicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Aneta Balcerczyk, prof.UŁ, KBM, UŁ.
 • 2020-2021, Grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu wymiany bilateralnej Polsko-Francuskiej – POLONIUM. „Analiza epigenetycznych mechanizmów regulacji procesu ketogenezy”. Partner: Profesor Luciano Pirola (INSERM U1060, Francja).
 • 2019-2022, Grant MRSEI „RISE UP” ANR n 19-MNR1-0012-01 w ramach Horizon 2020. Partnerzy: Profesor Luciano Pirola (INSERM U1060, Francja) i Profesor Maura Strigini (INSERM U1060, Francja).
 • 2019-2023, grant diamentowy MNiSzW, DI2018 018948 – „Analiza epigenetycznego profilu modyfikacji wybranych arginin histonów rdzeniowych i wynikające z nich konsekwencje dla innych modyfikacji potranslacyjnych oraz funkcjonowania śródbłonka naczyniowego”. Kierownik projektu: mgr Oskar Ciesielski, KBM, UŁ.
 • 2017-2020, PRELUDIUM, NCN 2016/23/N/NZ3/02435 – „Rola lizyno-specyficznej demetylazy 1 w regulacji odpowiedzi zapalnej komórek śródbłonka naczyniowego”. Kierownik projektu promotorskiego: mgr Martyna Wojtala, KBM, UŁ.
 • 2020-2023, SONATA 15, NCN 2019/35/D/ST4/02627 – „Metalofulerenole jako nowa generacja radioprotektorów – badania in vitro procesów rodnikowych zachodzących w modelowych błonach biologicznych oraz na modelu komórkowym w warunkach stresu oksydacyjnego generowanego radiacyjnie”. Kierownik projektu: dr Jacek Grębowski, KBM, UŁ.
 • 2018-2019, PRELUDIUM, NCN 2017/25/N/NZ1/02849 – „Ocena neuroprotekcyjnych właściwości piceatannolu w modelowych układach biologicznych”. Kierownik projektu promotorskiego: mgr Joanna Gerszon, KBM, UŁ.
 • 2019-2023, OPUS, NCN 2019/17/B/NZ9 – „Aktywność biologiczna ekstraktów z wybranych gatunków rzewienia (Rheum L.) – badania właściwości surowca w aspekcie oceny potencjału kardioprotekcyjnego”. Kierownik projektu, dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki.
 • 2019-2021, M-ERA.Net Call 2018 – NanoTENDO – „Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Bryszewska, Katedra Biofizyki Ogólnej, Uniwersytet Łódzki.
 • 2018-2020, OPUS, NCN 2015/17/B/NZ7/03019 – „Rola zmian epigenetycznych i p53 w trzewnej tkance tłuszczowej i patogenezie cukrzycy typu 2”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Szemraj, Katedra Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • 2013-2016, kierownik projektu badawczego OPUS NCN 2012/05/B/NZ2/01663 - ”Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej” – Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki
 • 2013-2016, kierownik projektu badawczego Iuventus Plus IP2012 039072 – „Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego” – Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Zakład Chemii Heteroorganicznej
 • Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
 • Jagiellońskie Centrum Innowacji, Kraków
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (MITR)
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Ścisłych i Techniczych
 • Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Leków i Biochemii
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ)
 • The University of British Columbia, Department of Chemistry and Faculty of Management, Canada
 • Institute of Organic Synthesis, Riga
 • Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Bratislava
 • Friedrich-Schiller University, Jena
 • Cardio-Metabolism, Diabetes and Nutrition Laboratory (CaRmeN Lab), INSERM U1060, Lyon, France
 • Faculty of Medicine, UJM Saint-Etienne, University of Lyon and SAINBIOSE-LBTO, INSERM U1059
  FRANCE
 • Human Epigenetics Laboratory, Monash University, Melbourne, Australia
 • Hepatology Laboratory, Division of Health Sciences, University of Edinburgh, Edynburg, Wielka Brytania
 • Scottish National Blood Transfusion Service, Advanced Therapeutics, Edynburg, Wielka Brytania
 • Division of Biomedical Engineering, University of Glasgow, Glasgow, Wielka Brytania
 • Institute for BioEngineering (IBioE)
 • School of Engineering, The University of Edinburgh, Edynburg, Wielka Brytania
 • School of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences, Queen’s University Belfast, Belfast, Wielka Brytania
 • Western General Hospital, Edynburg, Wielka Brytania
 • School of Clinical Sciences, University of Edinburgh, Edynburg, Wielka Brytania
 • Cardiovascular and Metabolic Disease Center, College of Medicine, Inje University, Busan, Korea Południowa

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Biofizyki Molekularnej współrealizują zajęcia dydaktyczne (wykłady monograficzne, wykłady kursowe, seminaria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie podstaw fizyki i biofizyki, biologii molekularnej, biologii komórek ssaków, projektów badawczych na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Biologia kryminalistyczna.


Katedrze podlegają następujące jednostki:

 • Pracownia Cytometrii
 • Pracownia Biobank

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki

 • Pomorska 141/143 90-236 Łódź
 • Pomorska 139 91-402 Łódź
tel: 42-635-44-76 www: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/katedra-biofizyki-molekularnej

Skład osobowy

Lista jednostek