Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii

Opis zadań

 • Badania własności faz przewodzących elektrod metodami mikroskopii sił atomowych (AFM) i elektrochemicznej skaningowej mikroskopii tunelowej (ESTM).
 • Woltamperometryczne badania i oznaczanie wybranych pestycydów oraz związków biologicznie czynnych na elektodach Hg(Ag)FE i BDDE.
 • Elektrody modyfikowane, ich otrzymywanie, budowa, mechanizmy działania.
 • Polimery przewodzące różnych typów: polianilina PEDOT, Nafion, polimery z przewodnictwem redoks.
 • Zastosowania elektrod modyfikowanych w elektroanalizie związków biologicznie czynnych np. neuroprzekaźniki.
 • Elektrody z immobilizowanymi enzymami, jako sensory bioelektrochemiczne.
 • Elektrokataliza na modyfikowanych fazach przewodzących.
 • Badania mechanizmów i kinetyki procesów elektrodowych z zastosowaniem klasycznych metod elektrochemicznych i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej.
 • Badania wybranych układów redoks (ferroceny, rodniki nitroksylowe)
 • Modyfikacje powierzchni faz przewodzących elektrod:
 • Modyfikacje powierzchni materiałów poprzez wytwarzanie cienkich warstw tlenkowych metodą zol-żel i poprzez elektroutlenianie.
 • Modyfikacje powierzchni materiałów poprzez elektrolityczne wytwarzanie powłok metalicznych jedno i wieloskładnikowych.
 • Badania właściwości antykorozyjnych powłok (tlenkowych, metalicznych, węglowych, hydroksyapatytowych);
 • Badania korozji biomateriałów metalicznych (stale austenityczne, tytan i stopy tytanu, stopy kobaltu i inne);
 • Właściwości elektrokatalitycznych powłok metalicznych w procesach elektroutleniania związków organicznych;
 • Konstruowanie naczyniek i elektrod pomiarowych o specjalnych wymaganiach.
 • Opracowywanie algorytmów i programów do analizy wyników pomiarowych.
 • Elektrochemiadla miniaturyzacji i miniaturyzacja dla elektrochemii;
 • Druk 3D dlaelektrochemii;
 • Elektrochemiczniewspomagane osadzanie materiałów;
 • Polaryzowalnegranice fazowe typu ciecz-ciecz;Czujniki dlakontroli jakości;
 • Modyfikacjai charakteryzacja granic fazowych;
 • Elektrochemia(bio)membran;
 • Elektrochemiczniewspomagane technologie odzysku.

Dane kontaktowe

Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii

Skład osobowy