KIERUNEK: Analityk AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

O studiach

Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear).

Czas trwania

2 semestry

Kierownik studiów

dr Łukasz Pajor
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji UŁ

 

Sylwetka kandydata

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:
•    Poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu wydanego przez uczelnię - oryginał przedstawia się wyłącznie do wglądu,
•    Podanie o przyjęcie na studia,
•    Kwestionariusz osobowy,
•    Zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe

Dodatkowe informacje

W ramach studiów podyplomowych słuchaczom zostanie przekazane kompendium wiedzy na temat funkcjonowania sektora bankowego, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym. Słuchacze zapoznają się zatem nie tylko z regulacjami prawnymi, ale również z elementami zarządzania, rachunkowości oraz mechanizmami funkcjonującymi w praktyce banków i innych instytucji finansowych. Udział wykładowców mających doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności bankowych oraz realizacji zobowiązań nakładanych przez ustawodawcę krajowego oraz europejskiego.

Szczegółowe inofrmacje dostępne pod linkiem: https://www.aml.uni.lodz.pl/

Więcej o UŁ

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

sekretariat
mgr Marta Wąsiewicz

tel.: 42 635 46 45
e-mail: aml@wpia.uni.lodz.pl