Dział Zakupów

Opis zadań

Do zadań Dział Zakupów UŁ należy:

1) sporządzenie i opublikowanie planu zamówień publicznych Uniwersytetu Łódzkiego zgodnie z przepisami PZP,

2) sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

3) opiniowanie wniosków o określenie trybu zakupu,

4) wydawanie wykładni budżetów projektów oraz ich aktualizacji w sytuacji zmiany wydatków określonych w danym budżecie,

5) prowadzenie rejestrów realizowanych postępowań,

6) udzielanie wyjaśnień w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych w UŁ,

7) prowadzenie postępowań przetargowych,

8) opiniowanie projektów umów i aneksów w zakresie zamówień publicznych,

9) udzielanie wyjaśnień w zakresie realizowanych zamówień,

10) wydawanie komunikatów w zakresie podpisanych umów sukcesywnych i ramowych.

Dane kontaktowe

Dział Zakupów

Skład osobowy